Can we remove it
Sulphur Dioxide

Removing Sulphur Dioxide

Created 2 กันยายน 2564

Sulphur Dioxide ถูกปล่อยออกสู่อากาศจากแหล่งต่างๆมากมาย เช่น ภูเขาไฟ มลพิษจากการเผาไหม้ อุตสาหกรรมการแปลรูป Sulphur Dioxide อาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ Dr.Fabrice Morvan พูดถึงการใช้กรองอากาศระดับโมเลกุลเพื่อขจัด Sulphur Dioxide ออกจากอากาศ.

Removing Sulphur Dioxide

Sulphur Dioxide เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และการใช้การกรองในระดับโมเลกุลเพื่อปกป้องผู้คน ผลิตภัณฑ์.

PROTECT AND PRESERVE YOUR ARTWORK AND PUBLIC HEALTH

Sulphur Dioxide เป็นปัญหาอย่างมากในพิพิธภัณฑ์ การปกป้องโบราณวัตถุรวมไปถึงงานศิลปะจากการกัดกร่อน  Camfil ได้ทำงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์หลายแห่งเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนเหล่านี้ภายในอากาศ เพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้จากการเสียหายและรักษาให้คงอยู่ยาวนานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้อยู่ในการควบคุม.