มาตรฐานการทดสอบระดับสากล ISO 16890 สำหรับแผ่นกรองอากาศ

ISO 16890 เป็นมาตรฐานการทดสอบระดับสากลสำหรับแผ่นกรองอากาศแทนที่ En 779 ตั้งแต่วันที่ 1 July 2018. ISO 16890 จัดประเภทแป่นกรองอากาศตามอนุภาค (PM) ทำให้สามารถมองเห็นความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพและมลพิษทางอากาศ มาตรฐานนี้ยังทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม.

What is new?

แผ่นกรองอากาศมาตรฐาน EN 779 G1-F9 และระดับประสิทธิภาพ M5-F9 ขึ้นกับอนุภาคเฉลี่ย 0.4 µm (ไมโครมิเตอร์) ISO 16890 จะคำนวณระดับการกรองตามมวลอนุภาคขนาดต่างๆ สามขนาด PM1 (0.3-1.0 µm),PM2.5 (0.3-2.5 µm)และPM10 (0.3-10 µm) จากนั้นแผ่นกรองอากาศจะถูกกำหนดคลาสหนึ่งในสามกลุ่มหรือถูกจัดในประเภทแผ่นกรองยาบ.

ความแตกต่างนี้หมายถึงแผ่นกรองอากาศที่ก่อนหน้านี้มีคลาสเดียวกันตาม EN 779 สามารถกำหนดคลาสที่แตกต่างกันตาม ISO 16890 ดังนั้นจึงไม่มีการแปลงโดยตรงหรือเปลี่ยนคลาสของแผ่นกรองมาตรฐานที่เหมือนกัน.

Efficiency classification of air filter

สำหรับแผ่นกรองอากาศจะแยกประเภท PM สามประเภทจำเป็นต้องมีระดับการแยกอย่างน้อย 50% หากแผ่นกรองไม่ผ่านการจำแนก จะได้รับคลาสแผ่นกรองอากาศในกลุ่มแผ่นกรองหยาบ (แผ่นกรองอากาศหยาบ) แผ่นกรองอากาศยังกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่เชื่อมกับกลุ่ม PM ซึ่งแผ่นกรองอากาศที่สามารถแยกประเภทได้จะถูกปัดเศษลง 5% ด้านล่างคือแผ่นกรองอากาศคลาสต่างๆ ที่สามารถกำหนดได้ (30คลาสที่แตกต่างกัน).

Filtering efficiency for different filter classes

Example 1

- 63 % of the PM1 fraction
- 70 % of the fraction PM 2,5
- 91 % of the PM 10 fraction

แผ่นกรองอากาศสามารถจัดการ PM1 ได้มากกว่า 50% ePM1, เปอร์เซ็นจะถูกปัดลงเป็น 5% คลาสแผ่นกรองกลายเป็น: ePM1 60 %

Example 2

- 15 % of fraction PM1
- 26 % of the fraction PM 2.5
- 64 % of the fraction PM 10

แผ่นกรองอากาศสามารถรองรับการจัดการ PM1 และ PM2.5 ได้น้อยกว่า 50% ePM10, เปอร์เซ็นต์จะถูกปัดลงเป็น 5% คลาสแผ่นกรองจะเป็น: ePM10 60 %

การกรองอากาศแบบต่างๆ

อนุภาคยังคงถูกสร้างขึ้นภายในอาคาร ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารด้วยการคำนวณความเข้มข้นของอากาศภายนอกเท่านั้น .
WHO มีฐานข้อมูลมลพิษทางอากาศและความเข้มข้นในสถานที่ต่างๆทั่วโลก สามารถตรตววจสอบค่าความเข้มข้นทางอากาศได้แบบเรียลไทม์และวัดตามปริมาณฝุ่นละออง (PM) Click here to read about the standard EN 16798-3, เราอธิบายวิธีการแบ่งประเภทของคุณภาพอากาศภายนอกและภายในอาคาร 

การใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง เราไม่ต้องลดคุณภาพอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน "People Matter 1st". 

Focus on PM1 to protect our health

PM1 เป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กที่สำคัญและเกี่ยวข้องที่สุดกับการกรองและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (IAQ คุณภาพอากาศภายในอาคาร) เป็นอนุภาคเล็กที่อันตรายต่อมนุษย์ที่สุดเนื่องจากร่างกายป้องกันได้โดยตรง เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเข้าไปสู่ปอดและกระแสเลืิอด การศึกษาของ Lars Ekberg จาก CIT (Chalmers Industrieknik) แสดงให้เห็นว่าต้องใช้แผ่นกรองอากาศที่กรอง PM1 ได้อย่างน้อย 60% เพื่อกรองอนุภาคที่เป็นอันตรายออกจากอากาศภายนอก: Importance of ventilation filters for particle concentrations in indoor air . See also our information brochure PM1 - small particles a health risk and PM1 - The importance of indoor air quality.

Both filter class and airflow affect IAQ

ฟิลเตอร์ที่มีคลาสสูง จำเป็นต้องมีปริมาณอากาศเพียงพอเพื่อให้ได้คุณภาพอากาศที่ดี

Created 2 กุมภาพันธ์ 2564