iso 29461
มาตรฐานการทดสอบในระดับสากลสำหรับตัวกรองอากาศ Turbomachinery Air Intake Filters

ISO 29461: มาตรฐานตัวกรองอากาศ Turbomachinery

ISO,คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญภายในอุตสาหกรรมได้สร้างมาตรฐานในระดับสากลสำหรับตัวกรองอากาศ Turbomachinery , ISO 29461-1 and ISO 29461-2.

ISO 29461-1 รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการกักเก็บฝุ่นสำหรับตัวกรองอากาศ Turbomachinery. ISO 29461-2 ความทนทานตัวกรองอากาศในสภาพแวดล้อมที่มีหมอกและการรั่วซึมของน้ำที่ส่งผลกระทบต่อตัวกรองอากาศ.

มาตรฐานเหล่านี้ สำหรับการทดสอบตัวกรอง ช่วยให้ผู้ใช้งานเครื่องจักร Turbomachinery เปรียบเทียบและเลือกแผ่นกรองอากาศที่เหมาะสมที่สุด .

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและผลืกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ: