whitepaper
ISO 29461-1: First GT Air Filter Efficiency Standard

Whitepaper: ISO 29461-1 First GT Air Filter Efficiency Standard

เป็นครั้งแรกที่มีมาตรฐานประสิทธิภาพการกรองของแผ่นกรอง Turbomachinary ภายในเอกสารค้นพบว่า ISO29461-1 สามารถช่วยในการเลือกแผ่นกรองอากาศที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักร Turbomachinary.

  • ISO 29461-1 ขั้นตอนการทดสอบแผ่นกรองอากาศและความแตกต่างจากมาตรฐานอื่นๆ.
  • เหตุใดประสิทธิภาพเชิงกลและความสามารถในการกักเก็บฝุ่นจึงมีความสำคัญสำหรับ Turbomachinary.
  • มาตรฐานที่จะเกิดขึ้นและอุปกรณ์เสริมที่สามารถช่วยเหลือในการเลือกแผ่นกรองอากาศ.

Submit the form to get access