การกัดกร่อนจากความร้อนของกังหันก๊าซ
สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการป้องกัน

Whitepaper: Gas Turbine Hot Corrosion

การกัดกร่อนจากความร้อน การย่อยสลายที่ไม่สามารถบำรุงรักษาได้ เป็นปฎิกริยาเคมีระหว่างเกลือ กำมะถันและความร้อน ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ลดอายุการใช้งานถึง 75%. วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งคือ กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ทำให้เกิดปฎิกริยาทางเคมี. บทความนี้ตรวจสอบสาเหตุของการกัดกร่อนที่ร้อนและประเมินการลดความเสี่ยง

Download the whitepaper to learn more.

Submit the form to get access to the whitepaper

Created 1 มิถุนายน 2564