โซลูชั่นการกรองอากาศช่วยควบคุมการกัดกร่อน

การกัดกร่อนคือการสลายตัวของวัตถุจากสารเคมีโดยสภาพแวดล้อม การกัดกร่อนส่งผลถึงกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้การทำงานลดลง ค่าใช้จ่ายสูงในการแก้ไแต่ยังมีความเป็นไปได้ในการลดความเสี่ยงในการกัดกร่อน การลงทุนการกรองอากาศเพื่อลดความเสี่ยงและมลพิษที่ส่งผลให้เกิดการกัดกร่อน

การกัดกร่อนเกิดขึ้นเมื่อพื้นผิวสัมผัสกับก๊าซหรือของเหลวและเกิดกระบวนการย่อยสลายหรือการกัดกร่อน การกัดกร่อนคิดเป็น 4% ของ GDP การกัดกร่อนอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยพร้อมอุปสรรค์ในการปฎิบัติงาน สิ่งนี้อาจทำให้ต้นทุนการดำเนินงานทางธุรกิจลดลงเป็นไปได้ที่ช่วยลดความเสี่ยงและควบคุมการกัดกร่อน การกรองอากาศคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด.

Business processes are struggling due to corrosion

สาเหตุหนึ่งของการกัดกร่อนคือสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น อนุภาคที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนจากปฎิกริยาทางเคมีระหว่างของเหลวและของแข็ง

สารปนเปื้อนเฉพาะ ได้แก่ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ใน pulp and paper mills ซึ่งปล่อยจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) oil wells and refineries. ทองแดงและเงินถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบปฎิกริยาในห้องควบคุมระบบไฟฟ้าเป็นมาตรฐานตั้งแต่ผี พ.ศ. 2528 . การใช้ทองแดงและเงินเป็นการผสมผสานอย่างเหมาะสม ตามลำดับ Copper (I) oxide (Cu2O and CuO) and then Copper(I) sulphide (Cu2S), doe to sulphide the reaction is strongly affected by relative humidity. Silver will not form oxides but is very sensitive to reduced sulphur compounds like hydrogen sulphide and mercaptans. The reaction rate is controlled by the amount of sulphide available and little by relative humidity. From an exposure of standard copper and silver coupons the levels of corrosivity or reactivity can be estimated.

Maximize your profit, minimize the risk of corrosion

There are several ways you can prevent corrosion from pollutants that cannot be removed at the source. First, you can use surface treatments on all metals to protect them from airborne pollutants. Second, you can galvanize all metal products which makes them more resistant to corrosion or use more corrosion-resistant materials such as 316 stainless steel. And third, you can invest in high-efficiency air filters (compact filters, scrubbers, and media) to improve your indoor air quality and eliminate harmful pollutants that contribute to corrosion processes and to protect, for instance, your switch-gear- and control rooms.
 

How to ensure corrosion is controlled
 
The low corrosion rates often found indoor will not lead to any structural damage, unlike outdoor corrosion which has been found to cause the collapse of entire bridges and other structural elements due to different types/intensity of corrosion. Indoor corrosion may nevertheless lead to serious effects on electronic components and electric shortenings and can even cause a fire. The possible effects of indoor corrosion have led to the development of several standards that provide classification systems for the corrosivity. ANSI Standard, ANSI/ISA S71.04-2013, “Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants,”. The classification directly correlates with the level of corrosive effects in that environment and the standards define or characterize environments in terms of their overall corrosion potential and are measured in Ångstrom (Å) units ranging from mild (G1 level) to Severe (GX level). To reduce the risks of corrosion, the ISO10121-2014 section 1 and 2 standard and the ASHRAE 145: 2015, classifies air filter performance about process-specific compounds thus ensuring adequate high-quality molecular filter performance.

The prime goal of electric and electronic equipment for process control is 100% uptime and availability. Interruptions or erratic malfunction will directly affect production and revenue. Failure to reduce corrosivity in time may lead to a very costly replacement of equipment.

Due to the recent development of real-time monitors (ISA Check II) and the long-proven technique using copper and silver coupons it is very straightforward to measure and assess a problem before failure occurs. Thanks to the long-proven knowledge in particle and molecular filtration, there is a range of filtration solutions available that fits virtually all types of electrical control rooms and data centers. Dimensioning of molecular filtration systems should be based on established scientific adsorption theory, realistic full-scale testing, and software simulations.

To get a thorough corrosion control analysis done by Camfil experts, contact us.

Source: https://www.ri.se/en/what-we-do/our-areas/corrosion

 

Created 31 สิงหาคม 2563