วิเคราะห์ SEM

  • การเก็บตัวอย่างในสถานะออฟไลน์และในแบบที่เป็นพลวัต
  • การวิเคราะห์ฝุ่นนอกอาคารและภายในอาคาร
  • คุณสมบัติของสิ่งแวดล้อมในอาคาร การรับรองระบบ HVAC
  • ชุดอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยปั๊มสองตัว (การเก็บตัวอย่างต้นน้ำและปลายน้ำ) และสายท่อนสั้น
  • เวลาในการเก็บตัวอย่างตามปกติ 1 ชั่วโมง
  • การประเมินฝุ่นที่ติดอยู่ในตัวกรอง
  • การระบุฝุ่นผงที่ไม่รู้ที่มาซึ่งพบภายในอาคารหรือในท่อตัวกรอง
  • มีในยุโรป