พันธสัญญาพนักงาน
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (CamfilCairing Code)

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Camfil Cairing Code)

เพื่อผนวกความยั่งยืนและการเป็นพลเมืองที่ดีเข้าไปในกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราทุกมุมมอง เราใช้โปรแกรมกิจกรรมภายในและกรอบความคิดที่เรียกว่า CamfilCairing.

ในปี 2009 เราตีพิมพ์และเผยแพร่ Camfilcairing Code ซึ่งรวบรวมหลักปฏิบัติที่ไม่อาจโต้แย้งได้จำนวนมากเข้าด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวกับ:

  • การตอบสนองของเราที่มีต่อความท้าทายระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณภาพอากาศภายในอาคาร
  • การควบคุมจรยธรรมทางธุรกิจในโซ่อุปทานในเรื่องประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน
  • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • การบริหารจัดการความเสี่ยง
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

CamfilCairing Code ได้รับการจัดให้เป็นระบบและจัดการในระดับกลุ่มบริษัทฯ โดยผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนของบริษัท โดยที่ให้การบริหารจัดการแต่ละท้องที่มีอิสระเพียงพอในนำนโยบายและข้อเสนอแนะมาใช้ตามบริบททางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและสังคมของการดำเนินการในท้องที่พวกเขา จัดการความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่าง ๆ ผ่าน การประสานงานขององค์กรกับเครือข่าย CamfilCairing สร้างกระบวนการที่ได้มาตรฐานสำหรับการรายงานตัวชี้วัดความยั่งยืน (sustainability metric)