Jäteveden käsittely

Jäteveden käsittely

Älä tukehduta liiketoimintaasi. Minimoi epäpuhtaan ilman vaikutukset ympäristöön ja henkilöstöön ja estä laitteistojen korroosio jäteveden käsittelylaitoksille tarkoitetuilla Camfilin kaasun-, hajun- ja korroosionhallintaratkaisuilla.

Väestönkasvu ja ilmaston lämpeneminen aiheuttavat yhdessä merkittäviä haasteita puhtaan veden saannille. Jäteveden käsittelylaitokset ovat erittäin tärkeä osa infrastruktuuria lähes kaikkialla maailmassa.

Pahat hajuhaitat ovat yleinen ongelma jäteveden puhdistuksessa. Kaupunkien levittäytyessä yhä laajemmalle ja viheralueiden suojelun merkityksen kasvaessa jätevesilaitokset sijaitsevat usein asumiskeskittymien lähistöllä. Hajut eivät pelkästään aiheuta epämukavuutta laitoksessa ja ympäristössä, vaan niillä voi olla merkittävä vaikutus henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen sekä käsittelylaitteiden kuntoon.

Haitalliset ja pahanhajuiset syövyttävät kaasut

Toisin kuin aiemmat jätevesien käsittelylaitokset, jotka usein sijaitsivat kaukana kaupungeista, nykyaikaiset laitokset sijaitsevat yleensä lähellä kaupunkia ja ne sijoitetaan mahdollisimman suljettuihin tiloihin, toisinaan osittain tai kokonaan maan alle. 

Suljettu tila auttaa pitämään hajujen leviämisen kurissa, mutta siitä aiheutuu muita ongelmia. Tilaan voi erityisesti kertyä metaania, joka on hajuton, mutta räjähdysherkkä kaasu. Siksi suljetut tilat täytyy ilmastoida, jotta niiden metaanipitoisuus pysyy turvallisella tasolla. Poistoilman vapautuessa laitoksesta ilmakehään vapautuvat samalla myös pahanhajuiset kaasut. Poistoilmajärjestelmään täytyy integroida hajunhallintaratkaisu.

Hajun taustalla on monimutkainen kaasuseos. Ikävimpiä kaasuja ovat rikkivety (”mädän kananmunan haju”, H2S) ja merkaptaanit, mutta pahanhajuisessa ilmassa on mukana myös orgaanisia rikkiyhdisteitä, ammoniakkia (NH3) ja orgaanisia vetykaasuja.

Kunnollisen ilmansuodatuksen hyödyt

Jäteveden käsittelylaitoksilla ongelmia aiheuttavat myös happamat kaasupäästöt. Jos kaasuja ei poisteta ohjaamojen tuloilmasta, ne vahingoittavat sähkölaitteita, joilla säädellään monimutkaisia prosessilaitteita, kuten pumppuja ja tuloputkia.

Molekyylisuodatus ratkaisee käsittelylaitosten epäpuhtauksia sisältäviin päästöihin sekä tuloilmaan liittyvät yleiset ongelmat. Ratkaisuilla on muun muassa seuraavia hyötyjä:

  • Hajuhaitoista ei tule valituksia, ja suhteet paikallisyhteisöön pysyvät kunnossa. Pahoihin hajuihin reagoidaan usein herkästi, ja eri ihmiset sietävät hajuja eri tavalla. Molekyylisuodatus on vakiintunut tapa vähentää jäteveden käsittelylaitoksissa syntyviä hajuja.
  • Ne suojaavat turvallisuusriskeiltä. Altistuminen suurille kaasupitoisuuksille voi olla kohtalokasta. Esimerkiksi pitkittynyt altistuminen rikkivedylle voi aiheuttaa uneliaisuutta ja jopa kuoleman.
  • Laitteiden vahingoittuminen ja huoltoseisokit vähenevät. Käsittelylaitteiden jatkuva altistuminen tietyille kaasuille voi aiheuttaa vaikeita korroosiovaurioita ja jopa tarkastuskaivojen sekä viemäriputkien sortumisen.

 

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö