Sellu & Paperi

Sellu & Paperiteollisuus

Torju sellun- ja paperintuotannon saastuttavien sivutuotteiden aiheuttama korroosio ja peruuttamattomat vahingot. Estä laitteiden vioittuminen Camfilin molekyylisuodattimilla, jotka soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin.

Paperi ja kartonki ovat maailmanlaajuisesti tärkeitä hyödykkeitä vielä digiajallakin. Sellua ja uutta paperia valmistettaessa puuraaka-ainetta ja kierrätyspaperia joudutaan käsittelemään vahvoilla kemikaaleilla. Ne voivat syövyttää prosessilaitteita, erityisesti herkkiä elektronisia ja sähköisiä prosessinohjausjärjestelmiä.

Kun ohjauslaitteet lakkaavat toimimasta, seurauksena on suunnittelematon seisokki sekä prosessin tehon ja kannattavuuden lasku.

Korroosiota aiheuttavien epäpuhtauksien lähteet

Paperintuotannon pääprosesseissa – sellun ja kierrätyspaperin valkaisussa, ligniinin poistossa ja jäteveden käsittelyssä – muodostuu seuraavia korroosiota aiheuttavia kaasuja:

  • rikkivetyä
  • rikkidioksidia
  • merkaptaaneja
  • klooria
  • kloorioksidia
  • otsonia.

Haitallisten kaasujen poisto molekyylisuodatuksella sellu- ja paperiteollisuudessa

Tiloissa, joissa sähköisiä ja elektronisia laitteita käytetään, ilmanvaihdon lämpötilan ja kosteuden on oltava kontrolloitavissa, jotta olosuhteet saadaan laitevalmistajan takuuehtojen mukaisiksi.

Tuloilma otetaan ulkoa, ja se voi sisältää runsaasti haitallisia korrosoivia aineita, kuten happamia kaasuja. Jos niitä ei poisteta, ennen kuin ilma johdetaan sisätiloihin, ohjauslaitteet voivat rikkoutua ja lopulta hajota korroosion vaikutuksesta. Kaasut voidaan poistaa molekyylisuodatuksella.

Ulkoilman kaasupitoisuus voi olla erittäin korkea, jopa kymmeniä ppm:iä. Valmistajien takuuehdot edellyttävät kuitenkin, että sisäilman kaasupitoisuudet pysyvät ppb-luokassa ISA 71.04-2013:n korroosioluokan G1 mukaan. Tuloilmajärjestelmään asennettavan molekyylisuodattimen on oltava erittäin tehokas jo yhdellä käsittelykerralla. Tilan ilmanvaihdossa ulkoilman osuus voi olla jopa 40 prosenttia, jotta tila saadaan ylipaineiseksi ja haitallisten kaasujen pääsy sisätiloihin voidaan estää. Tilan paineistus voi vaarantua, jos ovia tai ikkunoita availlaan turhaan tai rakennuksessa on rakennevirheistä sekä läpivienneistä johtuvia vuotoja.

Asentamalla molekyylisuodatus myös kiertoilmajärjestelmään saadaan lisäsuojaa ei-toivottuja kaasuja vastaan. Kiertoilman kaasupitoisuudet ovat paljon pienempiä, ja niille voidaan käyttää kevyempiä suodatusratkaisuja kuin ulkoilmalle. Teolliset ilmanpuhdistimet ovat toisinaan hyvä vaihtoehto sekä tilan paineistukselle että ilmankierrätysjärjestelminä.

Tehokkaan korroosion hallinnan kolme vaihetta Camfilin avulla

Näin Camfil voi auttaa yritystäsi vastaamaan sellu- ja paperintuotannon haasteisiin.

  1. Arvioimme ympäristöolot.
  2. Tarjoamme syövyttävien kaasujen pitoisuuksien ja nykyisten ilmanvaihtojärjestelmien käyttöolosuhteiden perusteella optimoituja suodatusratkaisuja.
  3. Valvomme laitoksen toimivuutta soveltuvien standardien (esimerkiksi ANSI/ISA -71.04-2013 ja IEC 60721-3-3) mukaan.

 

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö