Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteet
Merkittäviä maailmanlaajuisia panostuksia

Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteet

Camfilin strategia on samansuuntainen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Olemme tunnistaneet liiketoiminnallemme olennaisimmat tavoitteet, joissa voimme saada aikaan merkittävimmän maailmanlaajuisen vaikutuksen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda2030) tarkoituksena on ponnistella tasa-arvon, äärimmäisen köyhyyden ja kestävän kehityksen puolesta, ottaen samalla huomioon ympäristön, talouden ja ihmisen tasavertaisesti. Jotta nämä tärkeät tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa, yritysten on tehtävä merkittäviä toimenpiteitä. Yritysten tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja liittää ne  osaksi yrityksen strategiaa, ydinliiketoimintaa sekä henkilöstön toimintaa.


Me Camfililla pyrimme vaikuttamaan toiminnallamme seuraaviin alueisiin

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

 

Tavoite 3 kannustaa toimenpiteisiin terveyteen vaikuttavien tekijöiden, kuten ilmansaastumisen, torjumiseksi.

 

Koko ydinliiketoimintamme perustuu terveyttä ja hyvinvointia edistävään korkealaatuiseen sisäilmaan. Camfil tarjoaa tehokkaita ilmansuodattimia, jotka poistavat tuuletusilmasta haitallisia hiukkasia ja epäpuhtauksia, sekä ilmansaasteiden hallintajärjestelmiä, jotka keräävät teollisuuslaitoksissa pölyä, sumuja ja savukaasuja ja parantavat työympäristöjen turvallisuutta.

Sukupuolten tasa-arvo

Tavoite 5 tähtää miesten ja naisten tasa-arvoon.

Miesten ja naisten tasa-arvo edistää kestävää ja tasapainoista kehitystä yhteiskunnassa. Tuemme tätä kehitystä aktiivisesti.

 

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

 

Tavoite 8 vaatii turvallisten työympäristöjen edistämistä ihmisarvoisten työmahdollisuuksien luomiseksi.

 

Järjestämme 28 tuotantolaitoksemme yli 4 000 työntekijälle optimaaliset työskentelyolosuhteet, joiden tukena on vahva henkilöstöhallinto-osasto sekä paikalliset työterveyden ja ‑hyvinvoinnin ohjelmat. Globaalin työvoimamme ansiosta voimme kasvattaa vuotuista myyntiämme ja voittoamme tasaisesti ja siten osaltamme edistää 26 maan talouskasvua.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite 10 tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen työpaikoilla.

Meille on tärkeää, että työntekijöitämme, asiakkaitamme, tavarantoimittajia ja muita sidosryhmiä kohdellaan kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti huolimatta iästä, sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta tai vammasta.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

 

Tavoitte 11 kannustaa kaupunkien haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseen vuoteen 2030 mennessä, kiinnittämällä erityistä huomiota ilmanlaatuun.

Camfilin ilmansuodattimet ja puhdasilmaratkaisut ovat markkinoiden energiatehokkaimpia. Niiden avulla voi säästää energiaa ja toteuttaa kestävämpiä rakennuksia kaupunkeihin kaikkialla maailmassa.

Vastuullista kuluttamista


Tavoite 12 kannustaa vastuullisen kuluttamiseen ja tuotantoon.

 

Camfilin tuotantolaitosten ympäristövaikutuksia pienennetään jatkuvasti joka vuosi talon sisäisin kehittämistoimin ja ympäristöhankkein, joiden avulla säästetään energiaa ja vettä ja vähennetään kaatopaikkajätteen määrää.

 

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö