Mitä korroosion vaikutukset ovat?

Korroosio voi vahingoittaa historiallisia muistomerkkejä ja -esineitä sekä nostaa merkittävästi elektronisten laitteiden vikojen riskiä. Epäpuhdas ilma aiheuttaa korroosiota ja ilmanlaatu huononee maailmassa kaiken aikaa. Mitä korroosion ehkäisemiseksi voi tehdä?

Yksi ilmansaasteiden seurauksista, josta harvemmin puhutaan, on korroosion vaikutus ihmisen valmistamiin materiaaleihin. Koska ilmansaastetasot ovat nousseet teollisuusmaissa, on vastaavasti myös korroosioaste kasvanut. Vaikutukset näkyvät arjessamme selvästi; korroosiota voi havaita esimerkiksi ajoneuvoissa, grilleissä, ulkokalusteissa tai kodinkoneissa.

Korroosio voi myös vahingoittaa viestintä- ja tiedonsiirtolaitteita, teollisuusprosessien hallintalaitteita sekä tuotanto- ja kulttuuriperintötiloja. Kaikissa edellä mainituissa ympäristöissä on mitattava säännöllisesti korroosiota. Lataa englanninkielinen artikkeli korroosion mittaamisesta tästä.

Korroosio heikentää myös tärkeitä infrastruktuureja, kuten teräsvahvistettuja valtateitä, sähkötorneja, pysäköintihalleja ja siltoja. Lyhyesti sanottuna, korroosio vaikuttaa elämäämme monesta eri näkökulmasta. Tärkeää on ymmärtää, kuina tämä piilossa tapahtuva hajoaminen tapahtuu, jotta sen vaikutuksia voidaan ehkäistä.

Mitä korroosio on?

EonCoatin mukaan korroosio on materiaalin hajoamisprosessi, jonka aiheuttaa kemiallinen reaktio ympäristöönsä. Metallin korroosio tapahtuu, kun paljaat pinnat joutuvat kosketuksiin kaasun tai nesteen kanssa, ja prosessia kiihdyttää altistuminen korkealle lämpötilalle, hapoille ja suoloille. " (1)

Vaikka sanaa "korroosio" käytetään kuvaamaan metallien rappeutumista, kaikki luonnonmateriaalit sekä ihmisten valmistamat aineet altistuvat rappeutumiselle, ja epäpuhtauksien määrä ilmassa voi nopeuttaa tätä prosessia.

Rappeutumisprosessin aloittaa ilmassa leviävät epäpuhtaudet, kuten PM-hiukkaset, joita syntyy nesteiden ja kiinteiden aineiden välisten kemiallisten reaktioiden seurauksena. Nämä samat nesteet ja kiinteät aineet, mukaan lukien suola ja musta hiili, voivat joutua vuorovaikutukseen metallien sisällä olevien molekyylien kanssa ja nopeuttaa näin hajoamista.

Itse asiassa, korroosion tutkijat ovat todenneet voimalaitosten ja ajoneuvojen päästöjen tuottaman rikkidioksidin yhdeksi suurimmista korroosion aiheuttajista. (2) Korkeat rikkidioksidipitoisuudet voivat vahingoittaa puita ja kasveja tuhoamalla lehdet ja vaikeuttamalla näin tulevaa kasvua.

Rikkidioksidi ei kuitenkaan vain edistä metallin tai muiden materiaalien hajoamista, vaan sillä on myös haitallisia terveysvaikutuksia. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) on havainnut, että lyhytaikainen altistuminen rikkidioksidille voi pahentaa astman oireita ja tehdä hengittämisestä vaikeaa. (3)

Ilmakehän korroosion tutkimus

Äskettäinen ilmakehän syöpymistä koskeva tutkimus on auttanut valottamaan enemmän sitä, kuinka ilmassa olevat epäpuhtaudet vaikuttavat suoraan metalleihin teollisuuskaupunkiympäristössä.

Tutkijat aloittivat olettamuksesta, että metallien ja niiden seosten korroosio on erittäin yleistä teollisuuskaupungin ympäristössä, koska ilmassa on korkea syövyttävien epäpuhtauksien pitoisuus. (4)

Toisin sanoen tutkijat teorioivat, että suurimpien kaupunkien ilman saastuminen nopeuttaisi korroosioprosessia ja edistäisi metallien hajoamista nopeammin kuin jos ilman epäpuhtaustasot olisivat alhaisemmat.

Teorian testaamiseksi tutkijat altistivat erilaisia metallinäytteitä teollisuuskaupunkiympäristössä 12 kuukauden ajan määrittääkseen ilmassa olevien hiukkasten vaikutuksen korroosionopeuteen. He valitsivat testialueeksi kaupungin, jossa ilman epäpuhtauksien määrä oli korkea.

Tutkimuksessa havaittiin, että metallit syöpyivät paljon nopeammin talvella, kun ilmansaastetasot olivat korkeimmillaan. Korkea ilmansaastepitoisuus johtui lähellä olevien voimalaitosten ja lämmityslaitosten päästöistä, samoin kuin kylmästä säästä johtuvista korkeista ajoneuvojen päästöistä ja lämmityksestä aiheutuvista ilman epäpuhtauksista.

Yleisimmät epäpuhtaudet, jotka kiihdyttivät korroosiota, olivat rikkidioksidi, hiilidioksidi, pöly ja kosteus. Erityisen korkeat epäpuhtaustasot lisäävät korroosioriskiä, näitä ovat muun muassa jätelaitosten tuottama rikkivety, geoterminen aktiivisuus tai orgaanisen jätteen anaerobinen hajotus; liikenteen ja palamisprosessien typpidioksidi, kloorivetyhappo, kloori, etikkahappo (etikkamolekyyli) ja ympäristöön vapautuvat prosessikemikaalit.

Sähkölaitteiden korroosiovaarat

Korroosion aiheuttamat laiteviat ovat olleet todellisuutta 1800-luvun puhelinkeskusten perustamisesta lähtien.

Tietokoneiden ja elektronisten laitteiden laaja käyttö nykypäivän yhteiskunnassa sekä lisääntyvät ilmansaastemäärät, etenkin suurissa kaupungeissa ja teollisuusalueilla, asettaa entistä korkeammat vaatimukset ratkaisujen löytämiselle laitevikojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen.

Tällä hetkellä viestinnällä ja tiedonsiirrolla on suuri merkitys yhteiskunnassamme. Yksi tapa vähentää jäähdytyskustannuksia on käyttää vapaajäähdytystä tai tuloilman jäädytyslaitetta, jotka ovat järjestelmiä, jotka sallivat ulkoilman kulkeutua huoneeseen tuottamaan suoraa jäähdytystä ulkolämpötilan ja kosteuden salliessa. Lataa julkaisu elektronisten laitteiden korroosiovaaroista täältä.

Korroosion vaikutukset

Mitkä siis ovat korroosion vaikutukset arkipäivän elämässämme?

  • Lentokoneiden vaurioituminen, joka voi aiheuttaa mahdollisia ongelmia lennon aikana
  • Öljyputkien vauriot, jotka voivat aiheuttaa kalliita ja vaarallisia repeämiä ja näin syntyviä ympäristövahinkoja
  • Siltatukien vaurioituminen, joka voi aiheuttaa sillan rikkoutumisen
  • Haitallisten epäpuhtauksien vapauttaminen rautakorroosiosta, joka saastuttaa ilmaa
  • Korroosion vahingoittamien kodinkoneiden korjaus- tai vaihtokustannukset

"Tiedämme, että monet teollisuudenalat, kuten öljy ja kaasu, rakentaminen ja elektroniikka, ovat alttiita korroosion vaikutuksille", toteaa Trent Thiel, Camfil USA:n molekyylisuodatuksen asiantuntija.

Segmenttipäällikkö, molekyylisuodatus: ”Ilman korroosionhallintamenetelmiä on todennäköistä, että laitteistoissa ilmenee vikoja, joilla voi olla katastrofaalisia seurauksia. Siksi molekyylisuodatus on niin tärkeää syövyttävien aineiden poistamiseksi ilmasta ja laitteiden kestävyyden sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. " Lue lisää korroosionhallinnasta esitteestämme.

Korroosion ehkäiseminen

Korroosion ehkäisemiseksi on useita tapoja. Voit suojata metallipintoja ilman epäpuhtauksilta, pintojen käsittelyyn tarkoitetuilla tuotteilla ja toimenpiteillä. Myös metalliesineiden galvanointi ehkäisee tehokkaasi korroosioprosessin syntyä. Voit lisäksi investoida tehokkaisiin ilmansuodattimiin ja puhdistimiin (kompaktisuodattimetsuodatusmassapedit ja suodatusmassatparantaaksesi sisäilman laatua ja poistaaksesi ilmasta haitalliset epäpuhtaudet, jotka edistävät korroosioprosessia.

Julkaistu maanantai 11. helmikuuta 2019
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö