6 vinkkiä ilmanlaadun hallintaan työpaikallasi

1Ymmärrä ympäristöäsi

Jokainen yritys on riippuvainen lähiympäristöstään ja se onkin tärkeä tuntea kiinteistön omien ilmanlaatuvaatimusten määrittämisen kannalta. Yksi tosiasia, joka pysyy muuttumattomana myös COVID-19-pandemian laannuttua, on se, että ilma liikkuu. Useat tutkimukset ovat vahvistaneet, että COVID-19 näyttää pysyvän ilmassa oletettua kauemmin ja että virusta sisältävät pisarat voivat tartuttaa avoimilla pinnoilla useita päiviä. Esimerkiksi New England Journal of Medicine -mediassa julkaistun tutkimuksen mukaan, SARS-CoV-2 ja COVID-19 pandemian takana oleva virus, pystyy selviytymään jopa neljä tuntia kuparipinnalla, 24 tuntia pahvilla ja kahdesta kolmeen päivään muovi- tai teräspinnalla. Kun ihmisten terveyden turvaaminen on ensisijainen huolenaihe, yritysten vastuulla on käydä kaikki vaihtoehdot läpi suunnitellessaan toimitilojensa uudelleen avaamista tai liiketoiminnan uudistamista. Ilman epäpuhtaudet voivat olla peräisin mistä tahansa, jopa tilojen ulkopuolelta.

SISÄILMA VOI OLLA JOPA 5-50 KERTAA
saastuneempaa kuin ulkoilma

Kaupungeissa asuvat viettävät jopa 90 % ajastaan sisätiloissa - he hengittävät pääasiassa sisäilmaa

Onko ilman suodattamisesta apua? Kyllä on. Ilmansuodatus on yksi keino torjua mahdolliset riskit, kuten ilmateitse leviävät taudinaiheuttajat, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), pölyt, jne. Koska ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan sisätiloissa ja haitalliset epäpuhtaudet voivat vaarantaa heidän kykynsä torjua infektioita, ilmansuodatusratkaisut pelastavat tilanteissa, joissa epäpuhtauksien määrä ylittää suositukset.

Liiketoimintaa uhkaavien riskien tiedostaminen on tärkeää. Ilman epäpuhtauksia kulkeutuu kiinteistöön esimerkiksi ulkopuolella olevasta liikenteestä tai lähistöllä olevista tehtaista. Jopa lähistöllä sijaitsevasta ravintolasta voi kulkeutua kaasuja ja hajuja kiinteistöön. Ulko- ja sisäilman laadun arviointi on ilmanlaadun hallinnan ensiaskel.

2Ilmanlaatuvaatimuksien luokittelu

On olemassa ilmanlaatua ja ilman epäpuhtauksien seurantaa säänteleviä lakeja, jotka määrittelevät ja luokittelevat ilmakehään vapautuvia epäpuhtauksia ja päästöjä. Sisäilman laatua koskevat säädökset tai lait vaihtelevat suuresti maiden välillä. Nämä ilmanlaatua koskevat lait on suunniteltu ihmisten terveyden, liiketoimintaprosessien ja ympäristön suojelemiseksi ilmateitse kulkevilta epäpuhtauksilta. COVID-19:n jälkeen näiden toimenpiteiden tärkeys ja merkitys on noussut etusijalle. Sääntelytoimet alkavat epäpuhtauksien luokittelulla, jossa asetetaan raja-arvot ihmisille aiheutuvien haittojen välttämiseksi ja asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotta riskit pysyvät minimissään. Siksi kaikkien yritysten on tunnistettava ympäröivän ilman epäpuhtauksiksi tai haitallisiksi hiukkasiksi luokiteltavat aineet, jotta niiden perusteella voidaan luoda hallintasuunnitelma. Esimerkiksi Yhdysvaltain puhtaan ilman laissa on yksilöity kuusi epäpuhtautta, joista on päästävä eroon:

Hiukkasmaiset epäpuhtaudet, maanpinnan otsonit, hiilimonoksidit, rikkioksidit, typen oksidit ja lyijy. Nämä epäpuhtaudet voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle sekä aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Hiukkasepäpuhtaudet ja maanpinnan otsoni ovat maailman yleisimmät terveysuhat. Kun yritys on luokitellut ilmanlaatuvaatimuksensa, voidaan tehdä sopiva suunnitelma haitallisten hiukkasten poistamiseksi ja mahdollisten riskien vähentämiseksi.

3Tarkistuslistat

Kolmas vaihe on varmistaa, että ilmanvaihtolaitteille suoritetaan säännölliset tarkastukset suodattimen ohivuotojen ja tiivisteongelmien kitkemiseksi. Jos ilmanvaihtolaitteessa on ilmavuoto, hygienia ja ilmansuodattimen tehokkuus vaarantuvat yhdessä energiatehokkuuden kanssa. Tämä on tärkeä asia hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi sisätiloissa. Koska ilma voi olla keskeisessä asemassa mikro-organismien liikkuvuuden kannalta, säännöllinen mikrobien seuranta on hyödyllistä hallituissa ympäristöissä ilmanlaadun mittaamiseksi ja kriittisten tilanteiden tunnistamiseksi NCBI:n mukaan. Tämän menettelyn tulisi olla osa pakollisia tarkastuksia, koska sitä käytetään ilman epäpuhtauksien yleiseen seurantaan, kuten rutiinitarkkailuohjelmiin.

Toinen tarpeellinen tarkistus on painehäviön mittaaminen suodattimen asennuksen yhteydessä. Ilmansuodattimia päivitettäessä on tärkeä varmistaa, että ne ovat standardin ISO 16890 (korvannut EN779:2012 -standardin) ja HEPA-suodattimien osalta EN1822:2019 mukaisia. Ilmansuodatin valitaan käyttökohteen riskin ja tarvittavan erotuskyvyn mukaan. Yleisilmanvaihtosovelluksiin, kuten toimistorakennusten ilmanvaihtolaitteisiin, Camfil suosittelee vähintään ePM1 60 % -suodatinta ja tehokkaampaa suodatinta tarvittaessa, esimerkiksi sairaaloissa vähintään H13-suodatinta.

Lue lisää ISO 16890 -sertifikaatista

Globaali ilmansuodatin-
standardi

Ehkäisee sekaannuksia ja epävarmuutta

Mahdollistaa globaalin kaupan

Varmistaa vähintään 50 % suodatustehon

Läpinäkyvyys, laatu ja mahdollisuudet

ISO 16890 -standardin viisi etua

Tohtori Chris Ecob kertoo ISO 16890 -sertifikaatista

Lue lisää ISO 16890 -standardin globaalista merkityksestä

4Tunnista mahdolliset epäpuhtausriskit

Mikrobit, kemikaalit, hajut, kaasut, otsoni ja hiukkaset ovat kaikki yleisiä riskejä. Riskien tunnistaminen ja oikeanlaisen ratkaisun käyttöönotto on erittäin tärkeää. Äskettäisen COVID-19-pandemian vuoksi tämä askel on tärkeä osa terveysturvallisuutta, koska epäpuhtaudet voivat olla vaaraksi immuniteetille ja esteenä tartuntojen torjunnassa. Esimerkiksi altistuminen otsonille riippuu pääasiassa siitä, missä asut ja työskentelet ja kuinka paljon aikaa vietät ulkona. Ulkoilma sisältää kemikaaleja, joita vapautuu teollisuusprosesseista, autojen pakokaasuista, maataloudesta, ilmakehän valokemiallisista reaktioista jne.

Sisäilma voi sisältää ulkoilman epäpuhtauksia huoneessa tai rakennuksessa syntyvien epäpuhtauksien lisäksi, mikä johtaa siihen, että monissa tapauksissa sisäilma on huonompilaatuista kuin ulkoilma. Sisätiloissa kemikaalit ovat peräisin tuotteista, jotka sisältävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), kuten maalit, liimat, rakennusmateriaalit, puhdistusaineet ja toimistolaitteet (esim. kopiokoneet). Vaarallisten jätteiden alueiden tai esimerkiksi huoltoasemien ympärillä oleva ilma voi sisältää normaalia enemmän kemikaaleja. Kemikaaleja valmistavan tai käyttävän teollisuudenalan yrityksen työntekijä voi altistua suurimmalle määrälle kemikaaleja. Hiukkasepäpuhtaudet (pöly, lika, noki ja savu sekä pienet nestepisarat) koostuvat kokoluokan 2,5–10 mikrometrin karkeista hiukkasista ja 0,1–2,5 mikrometrin hienoista hiukkasista sekä erittäin hienoista hiukkasista, joiden koko on alle 0,1 mikrometriä. Erittäin hienot PM1-hiukkaset voivat edesauttaa tappavien sairauksien, kuten sydänkohtauksien, keuhkosyövän, dementian ja muiden vakavien sairauksien kehittymisessä, jotka johtavat ennenaikaiseen kuolemaan. Jokainen meistä saattaa hengittää yli 25 miljoonaa hiukkasta jokaisella henkäisyllämme – mitä enemmän epäpuhtauksia hengitämme sisään, sitä suurempi todennäköisyys on sairastua.

Ilmassa tyypillisesti esiintyvät hiukkaset:

Karkeat hiukkaset, usein 10 mikronia (μm) tai suurempia (1 μm = tuhannesmillimetri). 
Esimerkiksi pöly, hiekka, lehdet, hiukset ja muut silmin nähtävät suuret hiukkaset.

PM10 – ilmateitse leviävät hiukkaset, joiden halkaisija on ≤ 10 μm, mukaan lukien karkeampi hieno pöly ja orgaaniset hiukkaset.

PM2,5 – ilmateitse leviävät hiukkaset, joiden halkaisija on ≤ 2,5 μm, kuten siitepöly, itiöt ja muut orgaaniset hiukkaset.

PM1 – ilmateitse leviävät hiukkaset, joiden halkaisija on ≤ 1 μm, mukaan lukien pöly, palamishiukkaset, kuten dieselkaasut, bakteerit ja virukset.

Ilmansuodatusratkaisut riippuvat vaadittavasta riskiluokasta. Tiheät alueet, joiden ympäristö on herkin, kuten laboratoriot, suojarakennukset ja karanteenialueet, tarvitsevat paljon paremman suojan verrattuna matalan riskin ympäristöihin tai valvottuihin alueisiin, kuten kodit ja pienet yritystilat. Korkean riskin sovellukset edellyttävät varotoimenpiteiden lisäksi vähintään erotusasteen H13 HEPA-suodattimia sekä hengityssuojaimia ja turvavaatetusta, ja erillistä ilmansyöttöä. Harkitse helposti ja nopeasti jälkiasennettavia ilmansuodattimia tiloihin, joiden ilmanvaihdossa on parantamisen varaa. Tätä tapaa voidaan käyttää myös toimivan järjestelmän ilmanlaadun parantamiseksi nopeasti, kun riski on tavanomaista korkeampi ja suojauksen parantaminen on tarpeen. Camfil tarjoaa suojalaitteita kriittisiin sovelluksiin, kuten karanteenialueisiin ja laboratorioihin.

Ilmanpuhdistinta suositellaan käytettäväksi kuitenkin silloin, kun ilman epäpuhtauksien riski on korkea. Suojalaitteita ja ilmanpuhdistimia ei voida asentaa joka paikkaan, koska ne on räätälöity ympäristön riskien mukaan. Ilmanpuhdistin ei myöskään koskaan voi korvata tilaa eristävää laitteistoa. Toisaalta vähäriskisissä sovelluksissa voidaan harkita EPA-suodattimien tai ePM1 80 % tai paremman erotusasteen ilmansuodatuksen käyttöä. Ilmanpuhdistimia käytetään usein toimistoissa ja muissa liikerakennuksissa parantamaan sisäilman laatua rakennuksessa. Tärkeimpiä käyttötarkoituksia ovat usein hiukkastason alentaminen, haitallisten hajujen poistaminen ja ilmateitse leviävien hiukkasten, kuten virusten poistaminen.

Katso videolta 5 vinkkiä oikean ilmansuodatusratkaisun valintaan.

Viisi vinkkiä ilmanpuhdistimen valintaan

Sopivan ilmanpuhdistimen ominaisuudet
  • Kaikissa ilmanpuhdistimissa tulee olla EN1822-standardien mukaan testatut ja sertifioidut HEPA-suodattimet.
  • Hajujen ja haitallisten kaasujen (kuten formaldehydin, otsonin ja VOC:n) poistamiseksi suositellaan käytettäväksi yhdistelmämolekyylisuodatinta.
  • Laitteen teho kannattaa valita puhdistettavan tilan vaatimusten mukaan. Pienellä ilmanpuhdistimella suuressa tilassa ei välttämättä ole toivottua vaikutusta.
  • Matala äänitaso on tärkeä. Toimistoympäristöissä meluisat ilmanpuhdistimet voivat olla häiritseviä. Valitse mahdollisimman hiljainen ilmanpuhdistin.

5Tarkkaile hiukkastasoja

Kasvava tietoisuus PM10-, PM2,5- ja PM1-hiukkasista liittyy suurilta osin niiden mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin ihmiskehossa. Maailman terveysjärjestön (WHO) mielestä hiukkasilla on suurempi vaikutus ihmisiin kuin millään muulla epäpuhtaudella. Ilmanlaadun seuraaminen on tärkeää, koska se voi antaa varhaisia vinkkejä ja varoituksia sekä auttaa sinua torjumaan tilasi mahdollisia riskejä.

KENEN TULISI SEURATA HIUKKASIA?

Suurimmassa vaarassa ovat voimakkaasti kaupungistuneet alueet, joissa on suuri liikennemäärä yhdistettynä suureen asukastiheyteen. Saastuneissa kaupungeissa asuvat ovat Euroopan kansanterveysliiton (EPHA) mukaan suuremmassa vaarassa COVID-19:n kanssa.

6Ilmanvaihtovaatimukset

Ilmansuodatus on yksi tapa torjua haitallisten patogeenien, kuten COVID-19:n, vaikutuksia. Tiloihin tulee tuoda puhdasta ilmaa säännöllisesti puhtaan työympäristön varmistamiseksi. Suorituskykyinen ilmansuodatusratkaisu voi estää infektioiden leviämisen ilmateitse, koska se voi poistaa flunssavirukset ilmasta. Tehokkuus riippuu ilmansuodattimien tehokkuudesta. Mutta koska tarttuvat pisarat ovat yleensä suurempia kuin 1 mikrometri, virusten leviämisen mahdollisuus pienenee huomattavasti. Ilmansuodattimeen vangittu virus pysyy tiukasti suodatinmateriaalissa. Kun virus on jäänyt ilmansuodattimeen, se pysyy siinä ja lopulta kuivuu ja kuolee (muuttuu epäaktiiviseksi). Toinen vaihe on ilmansuodattimien erotusasteen päivittäminen, mikä vähentää virusten määrää suodatusvaiheessa lisäsuojauksen varmistamiseksi. Terveydenhuoltoalan eristyksen luomiseksi negatiivisen paineen huoneet ovat ihanteellisia, koska huoneen ilma voi sisältää haitallisia epäpuhtauksia, kuten viruksia, bakteereja, sieniä, hiivoja, homeitiöitä, siitepölyjä, kaasuja, VOC-yhdisteitä, pieniä hiukkasia ja kemikaaleja.  

Myös suosituksilla, kuten ulkoilman raittiin ilman lisääminen ilmanvaihtojärjestelmään, on merkitystä COVID:n kannalta, mutta se merkitsee yleensä huomattavasti korkeampia käyttökuluja (ulkoilman lämmittämisen tai jäähdyttämisen muodossa sekä lyhyemmän suodattimen käyttöiän myötä suuremman kuormituksen vuoksi). Ota yhteyttä asiantuntijaan saadaksesi apua ilmanlaatuongelmiisi, napsauta tätä löytääksesi paikallisen Camfil-edustajan.

Sisäilman muutokset yrityksessä - ilmanlaatua koskevat suositukset

Katso webinaarimme ilmansuodatuksen vaikutuksista ilmanlaatuun ja eri puhdasilmaratkaisujen eduista ilmassa leviävien mikrobien ja virusten pitoisuuksien vähentämisessä.


Katso webinaaritallenne

Julkaistu keskiviikko 1. heinäkuuta 2020
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö