6 vinkkiä ilmanlaadun hallintaan työpaikallasi

Julkaistu keskiviikko 13. maaliskuuta 2024

Ilmanlaadulla on keskeinen rooli turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä. Puhdas sisäilma suojaa henkilöstöä, prosesseja ja laitteita. Saavuttaaksesi optimaalisen työskentely-ympäristön ilmanlaadun avulla, tulee sinun tuntea kiinteistösi toimintaympäristö, hallita sisäilman laatua ja seurata sen ylläpitämisen vaatimia toimenpiteitä. Esittelemme kuusi asiaa, jotka sinun tulee ottaa huomioon kiinteistön ilmanlaadun hallinnassa.

1Tunne toimintaympäristösi

Jokainen yritys on riippuvainen lähiympäristöstään, joka on tärkeä tuntea kiinteistön omien ilmanlaatuvaatimusten määrittämiseksi. Ilma liikkuu ja sen mukana myös ilman epäpuhtaudet, kuten virukset, bakteerit, pölyt sekä muut pienhiukkaset, jotka voivat kulkeutua ilmanvaihdon ja ovien sekä ikkunoiden kautta kiinteistöihin. Päästöjen lähteitä ovat liikenne, tehtaat ja jopa lähiympäristön ravintolat. Kiinteistöt tulee suojata ulkopuolelta kulkeutuvilta epäpuhtauksilta ihmisten, prosessien ja laitteiden turvallisuuden vuoksi.

Onko ilman suodattamisesta apua? Kyllä on. Ilmansuodatus on yksi keino torjua mahdolliset riskit, kuten ilmateitse leviävät taudinaiheuttajat, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), pölyt, jne. Koska ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan sisätiloissa ja haitalliset epäpuhtaudet voivat vaarantaa heidän kykynsä torjua infektioita, ilmansuodatusratkaisut pelastavat tilanteissa, joissa epäpuhtauksien määrä ylittää suositukset. Ulko- ja sisäilman laadun arviointi on ilmanlaadun hallinnan ensiaskel.

SISÄILMA VOI OLLA JOPA 5-50 KERTAA
saastuneempaa kuin ulkoilma

Kaupungeissa asuvat viettävät jopa 90 % ajastaan sisätiloissa - he hengittävät pääasiassa sisäilmaa

2Ilmanlaatuvaatimusten luokittelu

Ilmanlaatua ja ilman epäpuhtauksia kiinteistöissä sääntelee lait ja säädökset, jotka määrittelevät ja luokittelevat ilmakehään vapautuvia epäpuhtauksia ja päästöjä. Ne on suunniteltu ihmisten terveyden, liiketoimintaprosessien ja ympäristön suojelemiseksi ilmateitse kulkevilta epäpuhtauksilta.

Ilmanlaadun valvonta aloitetaan huolellisella epäpuhtauksien luokittelulla, jossa määritetään kiinteistöä kuormittavat epäpuhtaudet ja niille asetetaan raja-arvot (lainsäädäntö huomioiden). Raja-arvot minimoivat ilman epäpuhtauksien aiheuttamaan riskiä ihmisille. Kiinteistöjen omistajien on tunnistettava ympäröivän ilman epäpuhtauksiksi tai haitallisiksi hiukkasiksi luokiteltavat aineet, jotta niiden perusteella voidaan luoda hallintasuunnitelma. 

Hiukkasmaiset epäpuhtaudet, maanpinnan otsonit, hiilimonoksidit, rikkioksidit, typen oksidit ja lyijy. Nämä epäpuhtaudet voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle sekä aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Hiukkasepäpuhtaudet ja maanpinnan otsoni ovat maailman yleisimmät terveysuhat. Kun yritys on luokitellut ilmanlaatuvaatimuksensa, voidaan tehdä sopiva suunnitelma haitallisten hiukkasten poistamiseksi ja mahdollisten riskien vähentämiseksi.

3Tarkistuslistat

Kolmas vaihe on varmistaa, että ilmanvaihtolaitteille suoritetaan säännölliset tarkastukset suodattimen ohivuotojen ja tiivisteongelmien varalta. Jos ilmanvaihtolaitteessa on ilmavuoto, hygienia ja ilmansuodattimen tehokkuus vaarantuvat yhdessä energiatehokkuuden kanssa ja mahdolliset haitalliset hiukkaset pääsevät leviämään kiinteistössä.

Toinen tarpeellinen tarkistus on painehäviön mittaaminen suodattimen asennuksen yhteydessä. Ilmansuodattimia päivitettäessä on tärkeä varmistaa, että ne ovat standardin ISO 16890 ja HEPA-suodattimien osalta EN1822:2019 mukaiset. Ilmansuodatin valitaan käyttökohteessa tarvittavan suodatusluokan mukaan. Yleisilmanvaihtosovelluksiin, kuten toimistorakennusten ilmanvaihtolaitteisiin, Camfil suosittelee vähintään ePM1 60 % -suodatinta ja tehokkaampaa suodatinta tarvittaessa, esimerkiksi sairaaloissa vähintään H13-suodatinta.

Globaali ilmansuodatin-
standardi

Ehkäisee sekaannuksia ja epävarmuutta

Mahdollistaa globaalin kaupan

Varmistaa vähintään 50 % suodatustehon

Läpinäkyvyys, laatu ja mahdollisuudet

ISO 16890 -standardin viisi etua

4Tunnista mahdolliset epäpuhtausriskit

Mikrobit, kemikaalit, hajut, kaasut, otsoni ja hiukkaset ovat kaikki yleisiä riskejä. Riskien tunnistaminen ja oikeanlaisen ratkaisun käyttöönotto on ratkaisevan tärkeää. Altistuminen eri ilman epäpuhtauksille riippuu pääasiassa siitä, missä asut ja työskentelet ja kuinka paljon aikaa vietät ulkona. Ulkoilma sisältää kemikaaleja, joita vapautuu teollisuusprosesseista, autojen pakokaasuista, maataloudesta jne.

Sisäilma sisältää usein ulkoilmasta kantautuvien epäpuhtauksien lisäksi rakennuksessa syntyviä epäpuhtauksia, mikä johtaa siihen, että sisäilma voi olla huonompilaatuista kuin ulkoilma. Sisätiloissa kemikaalit ovat peräisin tuotteista, jotka sisältävät haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), kuten maalit, liimat, rakennusmateriaalit, puhdistusaineet ja toimistolaitteet. Vaarallisten jätteiden käsittelyalueiden tai esimerkiksi huoltoasemien ympärillä oleva ilma voi sisältää normaalia enemmän kemikaaleja. Kemikaaleja valmistavan tai käyttävän teollisuudenalan yrityksen työntekijän altistumisriski on jo suuri. Hiukkasepäpuhtaudet (pöly, lika, noki ja savu sekä pienet nestepisarat) koostuvat kokoluokan 2,5–10 mikrometrin karkeista hiukkasista ja 0,1–2,5 mikrometrin hienoista hiukkasista sekä erittäin hienoista hiukkasista, joiden koko on alle 0,1 mikrometriä.

Ilmassa tyypillisesti esiintyvät hiukkaset:

Hiukkaset luokitellaan eri kokoluokkiin mikrometreinä (µm) mitattuna. Ihmisen hiuksen halkaisija on 40-100 µm.

PM10 on alle 10 µm hiukkaset, kuten pöly, siitepöly ja itiöt.

PM2,5 on alle 2,5 µm hiukkaset, ja ne ovat usein teollisuusprosesseissa syntyviä sivutuotteita, kuten polttohiukkasia ja metallipölyä.

PM1-hiukkaset ovat kooltaan alle 1 µm, ja ne voivat sisältää hyvin haitallisia ainesosia, kuten viruksia tai bakteriologisia aineita.

Ilmansuodatusratkaisut riippuvat aina käyttökohteen vaatimuksista. Korkean kontaminaatioriskin ympäristöissä, kuten laboratoriot, leikkaushuoneet ja eristystilat, tarvitsevat paljon paremman suojan verrattuna matalan riskin ympäristöihin, kuten kodit ja pienet yritystilat. Korkean riskin sovellukset edellyttävät varotoimenpiteiden lisäksi vähintään erotusasteen H13 HEPA-suodattimia sekä hengityssuojaimia ja turvavaatetusta, ja erillistä ilmansyöttöä.

Joskus ilmansuodatuksen tueksi vaaditaan ilmanpuhdistinta. Ilmanpuhdistinta suositellaan käytettäväksi erityisesti silloin, kun ilman epäpuhtauksien riski on korkea, mutta ilmanpuhdistin ei voi koskaan korvata kiinteistön ilmanvaihtoa. Ilmanpuhdistimia käytetään usein toimistoissa ja muissa liikerakennuksissa parantamaan sisäilman laatua.

Huomioi ilmanpuhdistimen valinnassa:
  • Varmista, että ilmanpuhdistimessa on EN1822-standardien mukaan testatut ja sertifioidut HEPA-suodattimet
  • Hajujen ja haitallisten kaasujen (kuten formaldehydin, otsonin ja VOC:n) poistamiseksi suositellaan käytettäväksi yhdistelmämolekyylisuodatinta
  • Laitteen teho kannattaa valita puhdistettavan tilan vaatimusten mukaan. Pienellä ilmanpuhdistimella suuressa tilassa ei välttämättä ole toivottua vaikutusta
  • Matala äänitaso on tärkeä. Toimistoympäristöissä meluisat ilmanpuhdistimet voivat olla häiritseviä

Kuvassa Camfil City L Connect -ilmanpuhdistin

5Tarkkaile hiukkastasoja

Kasvava tietoisuus PM10-, PM2,5- ja PM1-hiukkasista liittyy suurilta osin niiden mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin ihmiskehossa. Maailman terveysjärjestön (WHO) mielestä hiukkasilla on suurempi vaikutus ihmisiin kuin millään muulla epäpuhtaudella. Ilmanlaadun seuraaminen on tärkeää, koska se voi antaa varhaisia vinkkejä ja varoituksia sekä auttaa sinua torjumaan kiinteistösi mahdollisia riskejä.

Kenen tulisi seurata hiukkastasoja? Kaikkien. Ilmanlaatu voi olla huonoa missä päin maailmaa tahansa. Keväisin katupöly ja siitepöly ovat suurin rasite ilmalle. Talvisin ilmansaasteet pakkautuvat pilvikerroksen alle lähelle maanpintaa.

Tämänhetkisen ilmanlaadun löydät Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

6Ilmanvaihtovaatimukset

Ilmanvaihtovaatimukset vaihtelevat eri tiloissa riippuen tilan käyttötarkoituksesta, ihmisten määrästä ja toiminnasta. Ilmanvaihtovaatimukset perustuvat usein rakennus- ja terveysmääräyksiin. On tärkeää, että kiinteistöjen omistajat ottavat nämä vaatimukset huomioon ja toteuttavat tarvittavat ilmanvaihtoratkaisut kiinteistöjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

Toimistojen ilmanlaatuvaatimukset voivat vaihdella riippuen toimiston koosta ja henkilömäärästä. Työpisteissä tulisi olla riittävä ilmanvaihto, jotta esimerkiksi bakteerit ja virukset eivät leviä toimistohenkilöstön keskuudessa.

Kaupoissa ja liiketiloissa on usein korkeammat ilmanvaihtovaatimukset, jotta tilat tuulettuvat ja esimerkiksi hajut eivät jää ilmaan.

Kouluissa on taas huolehdittivat riittävästä ilmanvaihdosta, jotta opiskelijat voivat keskittyä opiskeluun. Hyvä ilmanlaatu vähentää myös sairaspoissaoloja.

Teollisuuden ilmanvaihto riippuu valmistusprosesseista ja sen aiheuttamista päästöistä. Pölyjen, kaasujen ja höyryjen poisto on tärkeää turvallisuuden ja terveyden kannalta.

Sairaaloiden ja terveydenhuollon ilmanvaihtovaatimukset ovat korkeat infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi. Eristystiloissa tarvitaan usein negatiivista painetta ja erityisiä suodatusratkaisuja.

Ravintoloissa on tärkeää huolehtia ilmanvaihdosta hajujen poistamiseksi ja asiakkaiden viihtyvyyden takaamiseksi. Keittiötiloissa on erityiset ilmanvaihtovaatimukset rasvan ja höyryjen poistamiseksi.

Laboratoriot vaativat erityisen tehokasta ilmanvaihtoa, erityisesti jos käsitellään vaarallisia tai herkkiä aineita. Ilmanvaihdon on oltava tarkkaan hallittua, ja laboratorioissa voi olla tarve erityisille puhdistusjärjestelmille.

Oli kuitenkin kiinteistösi mikä tahansa, siihen löytyy sopiva suodatusratkaisu Camfilin valikoimasta - asiantuntijamme auttavat sinua. Ota meihin yhteyttä.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö