Yleisilmanvaihdon kansainvälinen testistandardi ISO 16890

ISO 16890, kansainvälinen ilmansuodattimien testausstandardi, korvasi 1. heinäkuuta 2018 standardin EN 779:2012. ISO 16890 luokittelee ilmansuodattimet kolmen eri hiukkaskokoluokan mukaan, minkä avulla voit suoraan nähdä niiden yhteyden terveyteen ja ilman epäpuhtauksiin. Standardi mahdollistaa myös tuloilman laadun suunnittelun täysin eri tavalla kuin ennen.

Mikä on uutta?

Aiemmassa standardissa EN 779:2012 ilmansuodattimet luokiteltiin G1:stä F9:ään, ja erotusaste suodatinluokissa M5–F9 perustui keskimääräiseen hiukkaskokoon 0,4 µm (mikrometriä). ISO 16890 standardin mukaan suodattimien erotusasteet mitataan kolmessa eri hiukkaskokoluokassa: PM1 (0,3–1,0 µm), PM2,5 (0,3–2,5 µm) ja PM10 (0,3–10 µm). Tämän jälkeen suodattimelle määritetään saatujen mittaustulosten perusteella suodatinluokaksi joko ePM1, ePM 2,5 tai ePM10 tai Coarse (karkeasuodatin).

Tämä muutos tarkoittaa, että EN 779:2012:n mukaan luokitellut saman suodatinluokan suodattimet (esim. F7) voivat olla ISO 16890:n mukaan eri suodatusluokan suodattimia, esim. ePM1 60 % tai ePM2,5 70 %. Siksi näiden kahden eri standardin suodatinluokat eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Ilmansuodattimien luokitus

Suodattimet luokitellaan pienimmän PM luokan mukaan, jossa suodattimen erotusaste on yli 50%. Jos suodattimen erotusaste on myös PM10 luokassa, alle 50 %, suodatin luokitellaan karkeasuodattimeksi (Coarse). Erotusaste on keskiarvo suodattimen sähköstaattisella varauksella ja sähköstaattisen varauksen poiston jälkeen. Suodattimen ISO luokituksen mukainen erotusaste arvo ilmoitetaan prosentteina. Myös sen PM-luokan erotusaste, johon suodatin kuuluu, ilmoitetaan prosentteina. Prosenttiosuus pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen viiteen prosenttiin. Alla on eri suodatinluokat, joihin suodatin voidaan määrittää.

Eri suodatinluokkien suodatustehokkuus

Esimerkki 1

63 % PM1-hiukkaskoosta
- 70 % PM 2,5- hiukkaskoosta
- 91 % PM 10- hiukkaskoosta

Suodatin ottaa kiinni yli 50 % PM1-kokoluokan hiukkasista, joten se luokitellaan ePM1-luokkaan. Prosenttiosuus pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen 5 prosenttiin. Kyseisen suodattimen suodatinluokka on siis ePM1 60 %

Esimerkki 2

- 15 % PM1- hiukkaskoosta
- 26 % PM 2.5- hiukkaskoosta
64 % PM 10- hiukkaskoosta

Suodatin ottaa kiinni alle 50 % PM1- ja PM2,5-kokoluokan hiukkasista, joten se luokitellaan ePM10-luokkaan, ja prosenttiosuus pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen 5 prosenttiin. Suodatinluokka on siis ePM10 60 %

Ulkoilman eri PM-kokoluokan hiukkasten suodattaminen

Hiukkasia ja epäpuhtauksia syntyy myös rakennusten sisällä, joten sisäilman laatua ei voida valvoa pelkästään ulkoilman pitoisuuksia laskemalla.

WHO:n tietokanta sisältää tietoa ulkoilman epäpuhtauksista ja pitoisuuksista eri puolilla maailmaa. Mittauksia voidaan seurata reaaliajassa, ja ne mitataan hiukkasten (PM) mukaan. Ulkoilman hiukkaspitoisuuden tunteminen ei yksin riitä oikean suodatinluokan valitsemiseen, vaan sinun on myös otettava huomioon suojattava sisäympäristö. Voit lukea standardista EN 16798-3 tästä linkistä. Kerromme, kuinka ulko- ja sisäilmanlaatu luokitellaan ja mitä sinun on pidettävä mielessä valitessasi suodattimia. Energiankulutus on toinen tärkeä näkökohta. Emme kuitenkaan saa koskaan tinkiä ilmanlaadusta energian säästämiseksi (People Matter 1st).

Keskity suodatuksessa PM1-hiukkasiin - ne ovat haitallisimpia terveydellemme

PM1 on tärkein ja oleellisin hiukkaskoko terveellisen ja hyvän sisäilman laadun (IAQ, indoor air quality) luomiseksi. Kaikista pienimmät hiukkaset ovat terveydellemme vaarallisimpia, koska ihmiskeholla ei ole riittävää suojaa niitä vastaan. Ne tunkeutuvat kehoomme hengityselinten kautta ja päätyvät syvälle keuhkoihin ja sitä kautta verenkiertoon. Lars Ekbergin CIT:ssä (Chalmers Industriteknik) tekemät tutkimukset osoittavat, että ulkoilmasta kantautuvien vaarallisten hiukkasten suodattamiseen tarvitaan vähintään PM1 60 % - erotusasteen omaava suodatin (katso raportti: Importance of ventilation filters for particle concentrations in indoor air). Katso myös esitteemme PM1 – Pienhiukkaset ovat terveysriski ja PM1 - sisäilmanlaadun merkitys.

Sisäilman laatuun vaikuttavat sekä suodatinluokka että ilmavirta

Korkean suodatinluokan suodattimien lisäksi on tärkeää, että ilmamäärä on riittävä hyvän sisäilman laadun saavuttamiseksi. Jos ilmavirta on liian pieni, puhdas tuloilma ei voi vaikuttaa sisäilman kokonaislaatuun.

RISE:n P-merkintä ei ole menettänyt merkitystään. Nämä testit suoritetaan todellisessa ympäristössä, ja ne osoittavat, miten ilmansuodatin toimii todellisissa käyttöolosuhteissa. Jotta suodatin saa P-merkinnän, sen on säilytettävä yli 50 %:n erotusaste suodatinluokassaan kolmen kuukauden ajan. Laboratoriossa suoritetun testin ja pitkäaikaisen, todellisissa käyttöolosuhteissa suoritetun, testin välillä on suuri ero.

Julkaistu torstai 7. tammikuuta 2021
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö