Vådskrubbere

Vådskrubbere

Vådskrubbere bruges mest til industrielle applikationer, som frigiver støv og andre partikler, der er vanskelige eller umulige at håndtere med tørfiltrering såsom eksplosionsstøv, brændbart støv eller klæbrigt og fibrøst støv.

Vådskrubbere bruges til at fjerne faste, flydende og gasformige forurenende stoffer fra luftstrømmen. Dette opnås ved at opsamle de forurenende stoffer med en skrubbervæske, der sprøjtes ind i luftstrømmen og udskiller dem fra luftstrømmen med skrubbervæsken.

Separationsmekanismerne til opsamling af partikler og gasmolekyler er væsentligt forskellige. Vådseparatorer kan klassificeres efter designfunktioner eller metode til væsketilførsel.

Valget af vådskrubbertype er applikationsspecifikt og afhænger af den nødvendige luftmængde, de forurenende stoffer, der skal separeres, partikelstørrelsen og støvbelastningen i procesudsugningsluften.

Camfil har med sin produktportefølje specialiseret sig i Vortex-skrubbere og Venturi-skrubbere, som fjerner partikler fra industrielle applikationer, herunder flyvende gnister, fibre, klæbrigt eller vådt støv samt brændbart og eksplosivt støv.

Sammenlignet med et opsamlingssystem til tør støv, der anvender filterelementer, bruger vådskrubbere normalt vand som filtermedie. Vådskrubbernes funktionsprincip gør brug af princippet om masseinerti, hvorigennem den partikelfyldte procesudsugningsluft integreres i fine vanddråber, hvorved partiklernes masse øges og dermed adskilles sikkert.

Bagefter kan den rensede luft udledes til det fri eller varmegenvindes. Det opsamlede spildevand og de filtrerede faste stoffer skal separeres og bortskaffes korrekt via passende affaldshåndtering.

Vådskrubbere bruges ofte i industrier som metalforarbejdningsindustrien, ved fremstilling af medicinsk udstyr, hos støberier og fødevare- eller plastforarbejdningsanlæg.