Genbrug

Genbrug

Minimér støvdannelse og lugtemissioner og overhold miljø- og sikkerhedsbestemmelserne på dit genbrugsanlæg eller på genbrugspladser med luftfiltreringsløsninger.

Genbrug er beregnet til at beskytte samfundet som helhed og det naturlige miljø mod forurening. Men et genbrugsanlæg har også selv brug for frisk luft. Beskyt dit anlæg, udstyr og personale og forhindre støveksplosioner, lugtgener og andre sundheds- og sikkerhedsrisici på de vigtige anlæg.

HVORFOR KILDER FRA AFFALD PÅ GENBRUGSANLÆG UDGØR SUNDHEDSFARER?

Genbrugsanlæg og genvindingsanlæg er fyldt til randen med forskellige materialer fra husholdning og industrielle kilder, der producerer masser af pulver og støv. Fast affald til genanvendelse kan omfatte metaller, glas, pap, plast og træ. I lukkede genvindingsanlæg er flere affaldskilder, både organiske og uorganiske, blandet og skal sorteres fra hinanden.

Disse processer genererer lugt fra kilder som hydrogensulfid, dimethylsulfid og mercaptaner. Den menneskelige næse kan opfange disse lugte på niveauer ned til milliardedele, så selv lave koncentrationer kan resultere i uheldige lugte.

Næsten alle faste materialer, herunder metal, kan eksplodere, når det er i støvform, og derfor er genbrugsanlæg meget udsat for ikke kun lugte, men også støveksplosioner og brande.

REDUCER RISICI MED EFFEKTIV LUFTFILTRERING MOD LUGTE OG STØV

I nogle anlæg brændes det blandede restaffald og anvendes som brændsel til energiproduktion. Disse forbrændingsanlæg kan også have en lugtstyringsfunktion. Det er dog sandsynligt, at der lukkes ned i flere uger hvert år til genforing og anden vedligeholdelse. For at forhindre lugtgener i løbet af denne periode, er et stand-by molekylærfilter installeret i et by-pass-loop en god mulighed.

I stedet for indsamling af affald med renovationsbiler, sørger nogle moderne boligområder for pneumatisk transport af husholdningsaffald fra individuelle hjem til et centralt opsamlingssted gennem underjordiske rør. Disse tilfælde kræver støv- og lugtfiltrering på afkastsystemet ved opsamlingsstedet for at undgå gener i tæt befolkede områder.

Nyeste artikler

Retrofit-filterpatroner til støvopsamlingsanlæg

Retrofit-filterpatroner til støvopsamlingsanlæg

Publiceret 7. juli 2021

Vidste du, at Camfil har et komplet sortiment af retrofit-filtre, der kan bruges i de mest almindelige mærker på markedet? Camfils filtre er ikke kun designet til at få jobbet gjort men også til at optimere dine støvopsamlingssystems ydeevne.

Foede og drikkevarer Produktion og maskineri Life Science og Sundhedspleje