Interview met Simon Birkett over Clean Air In London

Simon Birkett is oprichter en directeur van Clean Air in Londen, die campagne voert voor volledige naleving van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de luchtkwaliteit in heel Londen en elders.

Clean Air in London – Zowel binnen als buiten

Na een lange carrière bij HSBC heb ik in 2006 'Clean Air in London' (CAL) opgericht met als missie om volledig te voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de luchtkwaliteit in Londen en elders.

De aanpak van de campagne was gericht op de luchtkwaliteit in Londen en 'up'. Dit betekent dat CAL zich niet heeft beziggehouden met bijvoorbeeld 'hinderlijk lawaai' en al haar inspanningen heeft gericht op het beïnvloeden en aanmoedigen van de Londense burgemeesters, de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, de Europese Commissie en het Europees Parlement, de WHO en de Verenigde Naties op een manier die gunstig is voor de Londense lucht en die andere steden aanmoedigt om te volgen.

Het omslagpunt vond plaats in 2012, toen de Olympische Spelen van Londen van de luchtvervuiling een belangrijk onderwerp van nationaal en internationaal belang maakten. Camfil was een katalysator van onschatbare waarde toen het aanbood om in 2011 hoofdsponsor van CAL te worden met het verzoek om een campagne te ondersteunen om het publiek meer inzicht te geven in de kwaliteit van de binnenlucht. Deze krachtige samenwerking wordt steeds sterker.

Het is een opwindende tijd voor wie zich bekommert om de kwaliteit van de binnenlucht. Belangrijke hoogtepunten uit Londen zijn onder andere:

Knightsbridge Neighbourhood Forum

Voortbouwend op mijn passie voor de kwaliteit van de binnenlucht heeft het Knightsbridge Neighbourhood Forum (waarvan ik voorzitter ben) een 'Gezonde lucht' beleid opgenomen onder 42 beleidslijnen in het Knightsbridge Neighbourhood Plan (het Buurtplan) dat in november 2017 aan de gemeenteraad van Westminster (Westminster) is voorgelegd. In december is er een openbare raadpleging over gehouden. Het beleid 'Gezonde lucht' omvat:

"Bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie van bestaande gebouwen moet worden aangetoond dat de luchtkwaliteit binnenshuis voldoet aan de meest recente WHO-richtlijnen voor de luchtkwaliteit op korte en lange termijn, waaronder deeltjes (PM2,5 en PM10), stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO), formaldehyde en vluchtige organische stoffen (VOC's). Ook moet rekening worden gehouden met de kooldioxideconcentraties (CO2) in de binnenlucht.

De ondersteunende motivering van het beleid verklaart:

"De volksgezondheid kan worden verbeterd door de naleving van de beste internationale normen voor de kwaliteit van de binnenlucht te eisen, aangezien mensen doorgaans ongeveer 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen. Daarbij is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen mechanische ventilatie, airconditioning en luchtfiltratie. Passende normen voor de selectie van energie-efficiënte luchtfilters zijn onder andere BS 16798-3:2017 dat gebruik maakt van ISO 16890 (voor deeltjes) inclusief ePM1 en ISO 10121 (voor gassen). Deze normen kunnen worden toegepast om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Als luchtfiltratie wordt gebruikt bij de ontwikkeling om te voldoen aan de kwaliteitsnormen voor binnenlucht, moet de huurder informatie krijgen over het type luchtfiltratie dat wordt gebruikt, de locatie ervan en hoe deze te onderhouden".

Het Buurtplan stelt ook voor om bij de bouw of renovatie 'zero air emission-gebouwen' te creëren. Deze gebouwen, die in wezen volledig elektrische gebouwen zijn, die alleen geventileerde lucht en kookemissies uitstoten, zouden een hoog niveau van energie-efficiëntie hebben en gebruik maken van hernieuwbare energie die ter plaatse en elders wordt opgewekt.

De laatste stappen omvatten de openbare raadpleging over het Buurtenplan, een planningsonderzoek en een referendum van de bewoners op de kiezerslijst in Knightsbridge. Als alles goed gaat, zal het Buurtenplan tegen de zomer van 2018 deel uitmaken van het ontwikkelingsplan voor Knightsbridge, naast het eigen planningsbeleid van Westminster.

Clean Air in London

De nieuwe burgemeester van Londen maakte de luchtvervuiling in mei 2016 naast de woningbouw tot een van zijn twee grootste onderwerpen. Sadiq Khan's verkiezingsmanifest zei dat zijn prioriteiten onder meer 'het herstellen van de luchtkwaliteit in Londen tot op een legaal en veilig niveau' zijn. Dit is een ambitieuze visie gezien het feit dat in een rapport dat in oktober 2017 door de Greater London Authority werd gepubliceerd, getiteld 'PM2.5-concentraties en blootstelling in Londen', werd vastgesteld dat 7,9 miljoen Londenaren - bijna 95% van de bevolking van de hoofdstad - in gebieden van Londen wonen die de WHO-richtlijnen voor blootstelling aan jaarlijkse gemiddelde concentraties van fijne deeltjes (PM2.5) met 50% of meer overschrijden. De WHO zal deze richtlijnen naar verwachting in 2019 actualiseren en aanbevelen om ze aan te scherpen.

In december 2017 heb ik daarom met genoegen een uitnodiging aangenomen om te spreken met de Building Engineering Services Association (BESA) over 'Ventilatiehygiëne en binnenluchtkwaliteit'. Mijn presentatie benadrukte de mogelijkheid die het planningsysteem biedt om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren. BESA wil samenwerken met het Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) om nationale richtlijnen voor de binnenluchtkwaliteit te ontwikkelen. Peter Dyment of Camfil was ook aanwezig en gaf een uitstekende presentatie over de nieuwe normen die worden genoemd in het Knightsbridge Neighbourhood Plan.

Ik blijf ook druk uitoefenen op de burgemeester om de United Nations Sustainable Development Goals (SDG's) te verankeren in zijn New London Plan en om de buurtplanning te ondersteunen (en natuurlijk ook de luchtvervuiling aan de bron en binnenshuis te verminderen).

Op nationaal niveau heeft CAL in november 2017 beginselen voorgesteld voor een nieuwe wet inzake schone lucht, waarin een grotere rol is weggelegd voor het Milieuagentschap (of een soortgelijke entiteit) met de plicht om de regulering van de luchtkwaliteit binnenshuis te herzien en de bevoegdheid om maatregelen in te voeren om deze te controleren.

VN Omgeving 

Sinds maart 2015 maak ik deel uit van de stuurgroep voor het zesde vijfjaarlijkse milieurapport van de VN (GEO6) dat in maart 2019 aan de vierde Milieuvergadering van de Verenigde Naties in Nairobi zal worden voorgelegd. Meer dan 1.000 wetenschappers hebben aan dit rapport gewerkt.

Mijn vier prioriteiten in die rol zijn: de noodzaak om dringend actie te ondernemen om de volksgezondheid en het milieu te verbeteren; het belang van het overwegen van "één atmosfeer" die broeikasgassen en lokale luchtvervuiling binnen en buiten omvat; governance; en de noodzaak om naast technologische oplossingen ook rekening te houden met veranderingen in de levensstijl.

Een belangrijke aanbeveling die naar verwachting uit het GEO6 -rapport naar voren zal komen, is de noodzaak om de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken die in het actieplan van de Verenigde Naties "Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development" zijn vastgelegd en deze te gebruiken als een kader om verder te gaan.

Tijdsdruk en actie

De wereld moet dringend actie ondernemen om alle soorten luchtvervuiling te verminderen om volledig te voldoen aan de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit en aan de op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Londen wil het voortouw nemen en Sadiq Khan maakte de hoofdstad tot de 'Breathe Life'-coalitie, georganiseerd door WHO, UN Environment and Clean Climate and Clean Air Coalition om vergelijkbare wereldsteden met elkaar te verbinden, expertise te bundelen, beste praktijken te delen en samen te werken om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ik kijk ernaar uit om samen met Camfil en anderen te blijven werken aan schone lucht - zowel binnen als buiten!

...

Simon Birkett is oprichter en directeur van Clean Air in Londen, die campagne voert voor volledige naleving van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de luchtkwaliteit in heel Londen en elders. Simon is ook een vertegenwoordiger van de stakeholders in de High Level en Intergovernmental Stakeholder Advisory Group van de VN-milieuorganisatie voor de zesde Global Environment Outlook. Op lokaal niveau is Simon voorzitter van het Knightsbridge Neighbourhood Forum, dat het eerste ontwerpwijkplan voor de City of Westminster in het centrum van Londen heeft gepubliceerd.

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon