Air Quality Index - Hoe schoon is de lucht in uw land?

Meten is weten! Beslissingen nemen op basis van feiten in plaats van emoties of "buikgevoel" is de enige manier om een situatie effectief te managen. Daarom is een luchtkwaliteitsindex (IAQ) van onschatbare waarde in de meedogenloze strijd tegen luchtvervuiling.

Air Quality Index - Alles in kaart brengen

De luchtkwaliteitsindex (Air Quality Index) kan worden gebruikt om aan het publiek te communiceren hoe vervuild de lucht op dit moment is of hoe vervuild deze naar verwachting zal worden, en geeft zo een indicatie van hoe slecht de lucht is. Andere manieren zijn het uitvoeren van studies zoals die van Camfil in de meest vervuilde straat van Zweden.


Zoals Kevin Wood, Vice President Sales and Marketing van Camfil USA, aangeeft: "De luchtkwaliteitsindex is nodig om de burgers te waarschuwen voor de gevaren van luchtvervuiling op verschillende niveaus van intensiteit."

Hij waarschuwt: "PM (Particulate Matter) luchtvervuiling bestaat uit fijne deeltjes... die klein genoeg zijn om in de longen en de bloedsomloop van mensen te dringen. Fijnstofvervuiling kan hart- en longaandoeningen veroorzaken of verergeren en de kans op het ontwikkelen van longkanker vergroten. Hier kunt u alvast meer leren aangaande PM1

De gevaren van slechte luchtkwaliteit werden benadrukt in 'Air quality in Europe - EEA Report No 10/2019', gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap in oktober 2019.

In dit verslag wordt een geactualiseerd overzicht en een analyse van de luchtkwaliteit in Europa van 2000 tot 2017 gepresenteerd. Het geeft een overzicht van de vooruitgang die is geboekt bij het voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen die zijn vastgesteld in de twee EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit en de richtlijnen voor de luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Er staat: "Luchtverontreiniging heeft nog steeds aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid van de Europese bevolking, zeker in stedelijke gebieden. De meest verontreinigende stoffen in Europa, op vlak van het toebrengen van schade aan de menselijke gezondheid, zijn PM, stikstofdioxide (NO2) en ozon (O3)."

De luchtverontreiniging heeft nog steeds aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid van de Europese bevolking, zeker in stedelijke gebieden. 

Naast de gevolgen voor de gezondheid wordt in het verslag ook benadrukt dat een slechte luchtkwaliteit ook een krachtig negatief effect heeft op de Europese ecosystemen: "[Luchtvervuiling] leidt tot verschillende belangrijke milieueffecten, die rechtstreeks van invloed zijn op de vegetatie en de fauna, alsmede op de kwaliteit van het water en de bodem en de ecosysteemdiensten die zij ondersteunen. De meest schadelijke luchtverontreinigende stoffen op gebied van schade aan ecosystemen zijn O3, ammoniak en stikstofoxiden."


Elk land heeft zijn eigen luchtkwaliteitsindex (AQI), die overeenkomt met verschillende nationale luchtkwaliteitsnormen. Voor de berekening van een AQI wordt gebruik gemaakt van een luchtmonitor om de concentratie van een luchtverontreinigende stof over een bepaalde periode te meten. De concentratie en de tijd(speriode) samen vertegenwoordigen de dosis van de luchtvervuilende stof. 

De risico's voor de volksgezondheid nemen toe naarmate de AQI (luchtkwaliteitsindex) stijgt en de gezondheidseffecten die met een bepaalde dosis overeenkomen, worden vastgesteld door middel van epidemiologisch onderzoek.

Een van de beste luchtkwaliteitsindices is de World Air Quality Index, omdat deze gebaseerd is op informatie van nationale overheden en de meeste gebieden in de wereld bestrijkt. De WAQI is gebaseerd op uurlijkse metingen van deeltjes, ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en koolmonoxide-emissies.

Lucht is onzichtbaar en het is gemakkelijk te vergeten dat het schadelijk kan toebrengen aan onze gezondheid. Bovendien kan het binnenmilieu tot 50 keer meer vervuild zijn. Daarom is de luchtkwaliteitsindex (Air Quality Index) zo belangrijk; door het probleem onder de aandacht te brengen, is er een grotere kans dat onze regeringen er iets aan doen - wereldwijd neemt bijna elk land ter wereld stappen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Created dinsdag 17 september 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon