Wat zijn de effecten van corrosie?

Mogelijke gevolgen van corrosie zijn een aanzienlijke aantasting van natuurlijke en historische monumenten en een risicotoename op catastrofale defecten aan apparatuur. Luchtvervuiling veroorzaakt corrosie en het wordt wereldwijd steeds erger.

Éen van de gevolgen van luchtvervuiling waar amper over wordt gesproken, is het effect van corrosie op door de mens gemaakte materialen over de hele wereld. Aangezien de luchtvervuiling in de geïndustrialiseerde landen is toegenomen, is er ook een overeenkomstige toename corrosie. Dit heeft niet alleen effect op monumenten, maar ook op alledaagse dingen zoals voertuigen, huishoudelektronica, tuinmeubilair en huishoudmateriaal. 

Bovendien kan corrosie schade toebrengen aan communication/data transfer-installaties, industriële procescontrole-installaties, gevoelige productie- en culturele erfgoedsites. In alle bovenstaande situaties moet men de corrosiviteit meten. 

Corrosie tast ook belangrijke infrastructuur zoals wapeningsstaal in snelwegen, elektriciteitsmasten, parkeergarages en bruggen aan. Kortom, corrosie is een onderwerp dat nader onderzocht moet worden, zodat u kunt begrijpen hoe deze verborgen degradatie uw leven beïnvloedt.

Wat is corrosie?

Corrosie is het proces van materiaalafbraak veroorzaakt door een chemische reactie met de omgeving. Metaalcorrosie treedt op wanneer een blootgesteld oppervlak in contact komt met een gas of vloeistof en het proces versneld wordt  door blootstelling aan hoge temperaturen, zuren en zouten.

Hoewel het woord 'corrosie' wordt gebruikt om het verval van metalen te beschrijven, zijn alle natuurlijke en door de mens gemaakte materialen onderhevig aan verval, en het niveau van verontreinigende stoffen in de lucht kan dit proces versnellen.

De reden hiervoor is dat luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof (of Particulate Matter: PM) ontstaan door de chemische reacties tussen vloeistoffen en vaste stoffen. Dezelfde vloeistoffen en vaste stoffen, zoals zout en zwarte koolstof, kunnen reageren met de moleculen in metalen en het afbraakproces versnellen.  Bovendien spelen zure verontreinigende gassen een belangrijke rol bij de corrosie van materialen, zowel als directe of indirecte precursoren van fijnstof (PM).

Zwaveldioxide dat door de uitstoot van energiecentrales en voertuigen wordt gegenereerd, is een van de hoofdoorzaken van corrosie. Zwaveldioxide is bijzonder agressief voor kopercontacten die in elektronische apparatuur worden gebruikt.

Hoge niveaus zwaveldioxide kunnen ook bomen en planten aantasten door het gebladerte te vernietigen en de groei te belemmeren. Een recente analyse van Greenpeace geeft ook aan dat hoge niveaus zwaveldioxide resulteren in rampzalige luchtvervuiling en vroegtijdige sterfte. (1)

Met andere woorden, zwaveldioxide tast niet alleen metaal en andere materialen aan, het resulteert ook in zware luchtvervuiling, wat schadelijke effecten heeft op onze gezondheid. Het U.S. Environmental Protection Agency (EPA) heeft ontdekt dat kortstondige blootstelling aan zwaveldioxide astmasymptomen kan verergeren en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. (2)

 

Studie van atmosferische corrosie schept meer duidelijkheid

Een recente studie naar atmosferische corrosie schept meer duidelijkheid over de directe invloed van luchtverontreinigende stoffen op metalen in een industriële stadsomgeving.

Onderzoekers gingen uit van de hypothese dat atmosferische corrosie van metalen en hun legeringen veelvoorkomend is in een industriële stedelijke omgeving vanwege de hoge concentratie corrosieve stoffen in de lucht. (3)

Met andere woorden, onderzoekers stelden dat luchtvervuiling in een grootstad het corrosieproces zou versnellen en zou bijdragen tot een snellere aantasting van metalen dan wanneer het vervuilingsniveau lager zou zijn.

Om deze theorie te testen, stelden onderzoekers gedurende 12 maanden verschillende metaalmonsters bloot aan een industrieel stadsmilieu om het effect van deeltjes in de lucht op de corrosiesnelheid te bepalen. Ze kozen een gebied binnen de teststad met een hoge polluentgraad.

Uit de studie bleek dat de metalen in de winter, toen de vervuiling het grootst was, veel sneller corrodeerden. Deze toename van de vervuiling werd veroorzaakt door hogere emissies van nabijgelegen energiecentrales en warmtecentrales, maar ook door de uitstoot van voertuigen en verwarmingsketels die in de winter op grote schaal werden gebruikt.

De meest voorkomende polluenten die de corrosie versnelden waren zwaveldioxide, kooldioxide, stof en vochtigheid.

Bijkomende polluenten die tot hoge corrosieniveaus leiden, zijn onder meer waterstofsulfide afkomstig van afvalverwerkingsinstallaties, geothermische activiteit of anaerobe vergisting van organisch afval; stikstofdioxide afkomstig van verkeer en verbrandingsprocessen, zoutzuur, chloor, azijnzuur (de azijnmolecule) en proceschemicaliën die in het milieu vrijkomen. 

Corrosiegevaar voor elektronische apparatuur

Dat corrosie storingen in apparatuur kan veroorzaken, weten we al sinds de mechanische  telefooncentrales in het begin van de 19de eeuw. 

De alomtegenwoordigheid van computers en elektronische apparatuur in de huidige samenleving en de toenemende vervuiling, vooral in grote steden en op industriële locaties, stellen nog hogere eisen aan het vinden van oplossingen om het risico op storingen te verminderen.

Op dit moment zijn communication/data transfer- installaties van groot belang. Een manier om de koelkosten te verlagen is het gebruik van "free cooling" of "air-side economizers", wat verwijst naar systemen die het mogelijk maken dat de buitenlucht door middel van filters de ruimte binnenkomt om, wanneer de buitentemperatuur en -vochtigheid het toelaten, direct te koelen. Download onze White paper over Corrosiegevaren voor elektrische apparatuur. 

 

De effecten van corrosie

Dus wat zijn de effecten van corrosie op uw dagelijks leven of werkomgeving?

Mogelijke directe effecten van corrosie zijn: 

  • Schade aan commerciële vliegtuigen of elektronica in voertuigen.
  • Schade aan harde schijven en computers voor de sturing van gecompliceerde processen (bijv. elektriciteitscentrales, petrochemische installaties of pulp- en papierfabrieken).
  • Schade aan serverruimtes en datacenters.
  • Schade aan kunstvoorwerpen in musea.
  • Kosten voor het herstellen of vervangen van defecte huishoudtoestellen.

"We weten dat de gas- en petroleumindustrie, papierfabrieken en de bouw- en elektronicasector kwetsbaar zijn voor de effecten van corrosie", aldus de Camfil Molecular Filtration Segment Manager. "Zonder controlemethoden is het waarschijnlijk dat er apparatuur zal stukgaan en er structurele defecten zullen zijn die rampzalige gevolgen kunnen hebben. Daarom is moleculaire filtratie zo belangrijk om corrosieve stoffen uit de lucht te verwijderen en de structurele integriteit te garanderen". Lees meer over corrosiecontrole in onze brochure

Corrosie voorkomen

Er zijn verschillende manieren om corrosie door polluenten, die niet aan de bron kunnen worden verwijderd, te voorkomen. Ten eerste kunt u op alle metalen oppervlaktebehandelingen toepassen om ze te beschermen tegen polluenten in de lucht. Ten tweede kunt u alle metalen producten verzinken, waardoor ze beter bestand zijn tegen corrosie. En ten derde kunt u investeren in zeer efficiënte luchtfilters (compact filtersscrubbers en media) om de kwaliteit van uw binnenlucht te verbeteren en polluenten die bijdragen tot corrosieprocessen te elimineren. 

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon