Целите на Обединените нации
Предоставяне на смислени, глобални приноси

Целите на Обединените нации

Camfil привежда своята стратегия в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие. Идентифицирахме четири цели, които са най-подходящи за нашия бизнес, които ни позволяват да осигурим най-значимия глобален принос.

ДОБРО ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Цел за устойчиво развитие 3, призовава за действия за справяне с детерминантите на здравето, като замърсяването на въздуха.

Продуктите и цялата линия на Camfil се въртят около това да помагат на нашите клиенти да осигурят здравословен живот и да насърчават благосъстоянието за всички възрасти. Правим това, като произвеждаме въздушни филтри с най-висока ефективност, които премахват вредните частици и замърсители във вентилирания въздух и осигурявайки системи за контрол на замърсяването на въздуха, които събират прах, мъгла и изпарения за по-безопасна работна среда. Независимо дали са за жилищна, търговска или промишлена употреба, нашите продукти защитават хората, оборудването, процесите и въздуха, който всички дишаме.

ПРИЛИЧНА РАБОТА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

Цел за устойчиво развитие 8 призовава за насърчаване на безопасна, сигурна работна среда за създаване на достойни възможности за работа.

Camfil осигурява задоволителни условия на работа за близо 4800 служители в офиси и производствени обекти по целия свят. В допълнение към нашия Кодекс за бизнес етика, Кодекс за поведение и Наръчник за здраве и безопасност, които осигуряват управление по тези конкретни въпроси, ние имаме силни практики за управление на човешките ресурси на нашите местни работни места и местните програми за здравеопазване на служителите. Нашата глобална работна сила ни помага да увеличаваме стабилно продажбите и да подкрепяме икономическия растеж в повече от 30 страни. Ние извършваме надлежна проверка и активно интегрираме нашата силна култура около работната етика във всички компании, които Camfil придобива.

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ

Цел за устойчиво развитие 11 има за цел да намали неблагоприятното въздействие на градовете върху околната среда до 2030 г., включително като обърне специално внимание на качеството на въздуха.

Според Световната здравна организация над 90% от населението на света живее на места, надвишаващи указанията за качество на въздуха на СЗО. Въздушните филтри и решенията за чист въздух на Camfil са едни от най-енергийно ефективните на пазара и помагат за пречистването на въздуха в помещенията и създават по-устойчиви сгради по света, където хората живеят, учат и работят.

ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Цел за устойчиво развитие 12 призовава за действия за подобряване на ефективността на ресурсите, намаляване на отпадъците и масови практики за устойчивост.

Една от подцелите му е да гарантира, че хората навсякъде разполагат с необходимата информация и осведоменост за устойчивото развитие и начина на живот. Както при повечето производствени компании, собствените операции на Camfil генерират емисии, които имат отрицателно въздействие по отношение на SDG 12.