Employee Commitment
The CamfilCairing Code

CamfilCairing-koden

CamfilCairing  är ramen och namnet på vårt interna program för att integrera hållbarhet och global delaktighet i varje del av vår affärsstrategi.

2009 publicerade och distributerade vi CamfilCairingkoden. Denna innefattar ett antal fasta principer vilka omfattar: 

  • Vårt ansvar för globala utmaningar kring energieffektivitet 
  • Luftkvalitet på inomhusluft 
  • Kontroll på affärsetik inom vår logistikkedja med hänseende till hållbarhet 
  • Förhållningssätt och riktlinjer kring miljö och säkerhet 
  • Riskhantering 
  • Ständiga förbättringar 

Detta organiseras och kontrolleras på Gruppnivå av vår Corporate Sustainability Manager. CamfliCairingkoden ger samtliga lokala affärsverksamheter tillräcklig frihet att implementera riktlinjer och rekommendationer för sin affärsverksamhet i linje med deras lokala situation rörande ekonomi, miljö och samhälle. För att upprätthålla detta jobbar vi konsekvent inom vårt CamfilCairing Network med standardiserade processer för att rapportera intern hållbarhetsstatistik.