BATTERY solutions day

E-mobility and other industries with high requirements of clean air

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION)

Vi på Camfil bjuder in dig att delta på vårt digitala event Battery Solutions Day. Vi sänder live från Techcenter i Trosa, Sverige, den 24 maj.
Eventet kommer att hållas på engelska.

Detta event har fokus på batteritillverkning (e-mobility) men är även applicerbart för andra industrier med höga krav på ren luft. Träffa våra experter som förklarar hur ni skapar säkra och pålitliga applikationer för ren luft oavsett era utmaningar.

Under eventet får ni följa med in i Camfils laboratorium och tillverkning. Vi visar olika typer av testning och dimensionering för val av applikation.

Vi kommer även informera om hur det är möjligt att balansera driftskostnader (OPEX) och kapitalkostnader (CAPEX) för era renluftslösningar.

Vi visar kundcase och exempel från verkligheten. 

Och viktigast av allt, ni kommer lämna det här eventet med mer kunskap och trygghet att hantera renluftslösningar. Ni kommer också få personliga kontakter att rådgöra med vid era framtida projekt. 
tid och plats

DATUM: 24 MAJ 2023

TID: 9.00 - 16.00

PLATS: DIGITALT
SÄNDS LIVE FRÅN TECHCENTER, TROSA, SVERIGE

Talare

PROGRAM

9:00 Välkommen

9.30 E-mobility - processer och utmaningar
Talare: Gabriele Schenetti

10.00 Processfiltrering för industri
Talare: Nilesh Sharma
Vi kommer att prata om när rök- och stoftavskiljare krävs. Principer för stoftavskiljningssystem och Hemipleat filter. Hur du minskar risken för dammexplosioner och olika alternativ för att installera ATEX stoftvskiljare. Möjlighet till luftcirkulation efter stoftavskiljare samt fördelar med att arbeta med en enskild leverantör för filtreringslösning.

10.30 Kaffepaus

10.45 Processfiltrering för industri - risk för explosion

11.30 Renrumslösningar
Talare: Robert Lövgren
Vi kommer att prata om kontrollerade renrumsmiljöer för e-mobility, vägledning och klassificeringar. Design och dimensionering för HEPA-filter. Vi kommer även att förklara integritet och fabrikstestning, installationsalternativ för försörjning av renrumslösningar. Du kommer också att få en närmare titt på Camfils tillverkning. 

12.00 Lunch

13.00 Forts. Renrumslöningar

13.30 Molekulärfiltrering
Talare: Karl-Henrik Björkhem
Lär er om hur adsorption fungerar och hur ni dimensionerar molekylära filtreringslösningar med användning av teststandarden ISO 10121. Lär er hur standarden kan användas för att simulera driftsförhållanden i verkliga applikationer,  hjälpa till att uppskatta prestanda för molekylära filtreringslösningars effektivitet samt förväntad livslängd.

14.30 Kaffepaus

14.45 Möt Northvolt - vilka utmaningar hanteras

15.00 Luftrenare IAQ – plug and play filtrering

Talare: Mattias Utbys
Vi kommer att prata om luftrenare, den mobila plug and play-lösningen för att dammsuga luften. Vilka möjligheter har vi och vad kan vi göra? Luftrenare kan ta bort både partiklar och molekyler/gaser. Vi förklarar skillnaden mellan en luftrenare och en stoftavskiljare. Vi kommer att visa exempel på hur de används i olika applikationer.

16.00 Summering och avslut för dagen

* Dagen kommer spelas in och delas i efterhand med alla som har registrerat sig

REGISTRERen är nu stängd

..............................................................

Camfil proudly invites you to our live digital event “Battery Solutions Day”. The event will be broadcasted live from TechCenter in Trosa, Sweden on the 24th of May in English.

This event is focused on battery production (e-mobility) but can be applicable even for other industries where there is a high requirement of clean air. Meet our experts who explains how it is possible to create safe, reliable solutions for clean air, regardless of the challenges you might be facing.

During the event we will give you an exclusive tour of our TechCenter and production department in Trosa, Sweden. We will show different ways of testing, solution choices and also show you how it is possible to balance operating costs (OPEX) and capital costs (CAPEX) for your clean air solutions.

During the event we will also show you a few real customer case studies. 

Most importantly, you will leave this event with increased competence and more confidence to handle any clean air solutions. We even promise you a lot of new personal contacts that can make your work a bit easier in the future.

 
WHEN AND WhERE

DATE: MAY 24th, 2023

TIME: 9 AM - 4 PM

WHERE: DIGITAL LIVE EVENT
BROADCASTED FROM TECHCENTER, TROSA, SVERIGE

Speakers

Agenda

9:00 AM Welcome

9:30 AM E-mobility process and challenges
Speaker: Gabriele Schenetti

10:00 AM Industry process filtration 
Speaker: Nilesh Sharma
We will talk about when dust and fume extraction is required. Principle of dust extraction system and Hemipleat filteration. Mitigating the risk for dust explosions and various options to install ATEX dust collector. Possibility of air circulation after the dust collector and advantages to work with a single-source provider for filtration solution.

10:30 AM Coffee break

10:45 AM Industry process filtration - Risk of Explosion

11:30 AM Clean Process filtration
Speaker: Robert Lövgren
We will talk about controlled clean air environment for e-mobility, guidance and classifications. Design and dimensioning for HEPA filters. We will also explain integrity and factory testing, installation option supply and exhaust housings. You will also get a closer look in Camfil´s manufacturing site. 

12:00 AM Lunch

13:00 PM Clean Process filtration - continue 

13:30 PM Molecular filtration
Speaker: Karl-Henrik Björkhem
Learn about how adsorption work and how to accurately dimension molecular filtration solutions with the use of the test standard ISO 10121. Learn how ISO 10121 test standard can be used to simulate accurate running conditions in real application and help estimate performance of molecular filtration solutions efficiency and life time expectancy.  

14:30 PM Coffee break

14:45 PM Meet Northvolt - look into challanges they are handling

15:00 PM Air cleaners IAQ – plug and play filtration
Speaker: Mattias Utbys
We will talk about aircleaners, the mobile plug and play solution for aircleaning. What possibilities do we have and what can we do? Aircleaners can remove both particles and molecules/gases, we will highlight a few things to keep in mind, and explain the difference between a aircleaner and a dust collector and when to use what? We will show examples and case studies how they are used in different applications.

16:00 PM End of Solutions Day

* The day will be recorded and distributed to all registrants after the event

the Registration is closed

Publicerad den 14 april 2023