Sanasto

Sana Määritelmä


Absorbentti Aine (tavallisesti kiinteä), joka kykenee pidättämään eli absorboimaan kaasua tai nestettä.

Absorptiokyky Absorboidun ja esiintyneen säteilyn suhde tietyllä pinnalla. Merkitään tavallisesti symbolilla α.

Absorptio Prosessi, jossa tietyssä olomuodossa oleva aine yhdistyy toiseen eri olomuodossa olevaan aineeseen (esim. kiinteä aine absorboi nestettä tai neste absorboi kaasua).

Absorptiojäähdytin Lämmönlähdettä, kuten höyryä, aurinkolämpöä tai hukkalämpöä, käyttävä kone, joka tuottaa jäähdytettyä vettä. Mekaanisisista höyrykompressiojäähdyttimistä poiketen absorptiojäähdyttimet hyödyntävät termistä tai kemiallista prosessia tai molempia jäähdytetyn veden tuottamiseen tarvittavan jäähdytystehon kehittämiseen. Koneessa ei tapahdu jäähdytysaineen mekaanista kompressiota siten kuin tavanomaisissa höyrykompressiojäähdyttimissä.

AC Ilmastointi

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)

ACH Katso tunnissa vaihtuva ilma.

Aktiivisen merkkikaasun vapautus Merkkikaasun hallittu vapauttaminen painejärjestelmästä tai pumpusta. (Termiä käytetään ilmanvaihtonopeuden mittauksissa.)

Adsorbentti Aine, joka kykenee pidättämään kaasu- tai nestemolekyylejä aiheuttamatta kemiallista reaktiota.

Adsorptio Kaikkien kiinteiden aineiden kyky vetää pintaansa sellaisia kaasu- tai nestemolekyylejä, joihin ne ovat kosketuksissa. Kaasujen tai liuenneiden aineiden adsorbointiin käytettäviä kiinteitä aineita kutsutaan adsorbenteiksi ja adsorboituja molekyylejä yleensä yhteisesti adsorbaatiksi. Esimerkki erinomaisesta adsorbentista on kaasunaamareissa käytettävä hiili, joka poistaa ilmavirrasta myrkkyjä ja epäpuhtauksia.

Adsorptio, kemiallinen Kaasujen sitoutuminen adsorbentin pintaan fysikaalisen adsorption jälkeen tapahtuvassa kemiallisessa reaktiossa.

Adsorptio, fysikaalinen Adsorption laji, joka muistuttaa kaasujen tiivistymistä nesteiksi ja joka riippuu kiinteän adsorbentin ja adsorbaattimolekyylien välisestä fysikaalisesta eli van der Waalsin vetovoimasta.

Aerosoli Nestemäisten tai kiinteiden hiukkasten leijuminen ilmassa.

Ilman ikä, paikallinen keskiarvo Keskimääräinen aika, joka tuloilmalla kestää tietyn sisätiloissa sijaitsevan kohdan saavuttamiseen.

Ilman ikä, huoneen keskiarvo Kaikkien paikallisten ilman ikien keskiarvo.

AHU Katso ilmanvaihtokone.

Ilman vaihtumisnopeus Tuuletusilman virtausnopeus jaettuna huoneen tilavuudella. Se ilmoittaa, kuinka suuri osa tietyn tilan sisäilmasta korvautuu ulkoilmalla tunnin aikana, ja toimii tärkeänä sisäilman laadun mittarina. Kutsutaan myös tunnissa vaihtuvaksi ilmaksi.

Ilman vaihtumisnopeus, nimellinen Nimellinen ilman vaihtumisnopeus on yhtä suuri kuin ilmanvaihdon virtausnopeus jaettuna huoneen tilavuudella.

Tunnissa vaihtuva ilma (ACH) Tuuletusilman virtausnopeus jaettuna huoneen tilavuudella. Se ilmoittaa, kuinka suuri osa tietyn tilan sisäilmasta korvautuu ulkoilmalla tunnin aikana, ja toimii tärkeänä sisäilman laadun mittarina. Kutsutaan myös tunnissa vaihtuvaksi ilmaksi. Kutsutaan myös ilman vaihtumisnopeudeksi.

Ilmanpuhdistin Ilmassa kulkeutuvien hiukkasten ja kaasujen poistamiseen käytettävä laite. Ilmanpuhdistimet voidaan yhdistää LVI-järjestelmään, tai ne voivat olla irrallisia laitteita huonetilassa.

Ilmanpuhdistin, sähköstaattinen Laite, joka kaappaa ilmavirrassa kulkevia hiukkasia sähköstaattisen varauksen avulla.

Ilmanpuhdistus Sisäilman laadun hallintaan käytettävä strategia, jolla poistetaan ilmassa kulkeutuvia hiukkasia ja kaasuja. Kolme yleisimmin käytettyä ilmanpuhdistustapaa ovat hiukkassuodatus, sähköstaattinen laskeutuminen ja kaasun sorptio.

Ilmanpuhdistusjärjestelmä Laite tai laiteyhdistelmä, jota käytetään vähentämään ilmassa kulkevien epäpuhtauksien, kuten mikro-organismien, pölyn, savukaasujen, hengitettävien hiukkasten, muiden hiukkasaineiden, kaasujen ja höyryjen pitoisuuksia.

Ilmastointi Ilmankäsittelyn muoto, jossa säädetään lämpötilaa ja mahdollisesti myös ilmanvaihtoa, ilmankosteutta ja ilman puhtautta.

Ilmastointijärjestelmä Kaikkien niiden komponenttien yhdistelmä, joita tarvitaan toteuttamaan ilmankäsittelyä, jossa säädetään tai lasketaan lämpötilaa ja mahdollisesti myös ilmanvaihtoa, ilmankosteutta ja ilman puhtautta. (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, 2002/91/EY)

Ilman epäpuhtaus Mikä tahansa ilmakehässä oleva aine, joka vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön (saasteisiin lukeutuu nestemäisiä, kiinteitä ja kaasumaisia aineita, aerosoleja ja hajuja). Kutsutaan myös ilmansaasteeksi.

Ilmaverho Tasovirtaus, joka erottaa toisistaan kahden sisäilman laadun osalta erilaisen vyöhykkeen ilmastot.

Ilman diffuusio Ilman jakautuminen tiettyyn tilaan ilmapäätelaitteiden avulla määritettyjen vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi ilman vaihtumisnopeus, paine, puhtaus, lämpötila, kosteus, ilman nopeus ja melutaso.

Ilman diffuusio, korvaaminen Ilman diffuusio siten, että syöttöilman ja sisäilman sekoittuminen on hyvin vähäistä. Tavallisesti syöttöilma on joitakin asteita huoneilmaa viileämpää ja syöttönopeus on pieni.

Ilman diffuusio, sekoittuminen Ilman diffuusio siten, että syöttöilma ja sisäilma sekoittuvat tarkoitetusti.

Ilmasuihkut Tiettyjen ehtojen mukaisen ilman suihkuttaminen tiettyyn tilaan pienellä nopeudella paikallisten olosuhteiden muodostamiseksi.

Ilmanpoisto, mekaaninen Ilmanpoistomenetelmä, jossa hyödynnetään koneellisia ilmansiirtokomponentteja, tavallisesti puhaltimia.

Ilmanpoisto, luonnollinen Ilmanpoistomenetelmä, jossa hyödynnetään tuulta, tiheyseroja tai näiden yhdistelmää.

Ilman massavirtausnopeus Ilman massavirtausnopeus tietyn ajan kuluessa, mittayksikkönä tavallisesti kg/s tai kg/h.

Ilman tilavuusvirtausnopeus Ilman tilavuusvirtausnopeus tietyn ajan kuluessa, mittayksikkönä tavallisesti l/s tai m3/h.

Ilmanvaihtokone Yhden tai useamman puhaltimen ja muut tarvittavat laitteet sisältävistä lohkoista muodostettu kokoonpano, joka suorittaa jotakin tai joitakin seuraavista tehtävistä: ilman kierrätys, suodatus, lämmitys, jäähdytys, lämmöntalteenotto, kostutus, kosteuden poisto ja sekoittaminen sekä näihin liittyvät tarvittavat ohjaustoiminnot.

Ilmavuotokerroin Vuotoilman määrän suhde vaipan pinta-alaan.

Ilmavuoto, sisäinen Kahden ilmavirran välillä tapahtuva ilmanvaihtokomponentin, kuten lämmöntalteenottoyksikön, sisäinen ilmavuoto.

Ilmansaaste Katso ilman epäpuhtaus.

Ilman saastuminen Ilmakehässä olevien ilmansaasteiden aiheuttama seuraus.

Sisäilman laatu (IAQ) Sisäilman laadulla tarkoitetaan rakennusten sisäpuolisen ilman terveyttä ja miellyttävyyttä, ja se kuvaa rakennuksen sisäilmaa kaasukoostumuksen, lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja ilman epäpuhtauksien määrän avulla. Sisäilman laatu ilmaisee sekä epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa että sitä, millaiseksi ihmiset ilmoittavat kokevansa ilman (koettu ilmanlaatu) aistihavaintojen, kuten hajun ja ärsytyksen, kautta.

Koettu ilmanlaatu (PAQ) Sisäilman laatu siten kuin ihmiset sen kokevat.

Ilman kerrostuminen Tietyssä tilassa olevan ilman kerrostuminen, joka johtuu ilman lämpötilajakauman aiheuttamista tiheyseroista.

Ilmansyöttö, korvaaminen Ilman syöttö siten, että syöttöilman ja sisäilman sekoittuminen on mahdollisimman vähäistä.

Ilmansyöttö, mekaaninen Ilmansyöttömenetelmä, jossa hyödynnetään koneellisia ilmansiirtokomponentteja, tavallisesti puhaltimia.

Ilmansyöttö, sekoitettu Sekoitetun ilman syöttö. Katso myös sekoitettu ilma.

Ilmansyöttö, luonnollinen Ilmansyöttömenetelmä, jossa hyödynnetään tuulta, tiheyseroja tai näiden yhdistelmää.

Ilman heittomatka Etäisyys, jonka ilmasuihku kulkee diffuusorista poistumisen jälkeen ennen kuin sen nopeus on alentunut määrättyyn arvoon, tavallisesti nopeuteen, joka ei aiheuta vetoa, lämpötilasta riippuen 0,15–0,25 m/s.

Tuuletusaukko Käsi- tai automaattikäyttöinen venttiili, jonka kautta poistetaan putkiston korkeimmasta kohdasta putkistoon kuulumaton ilma.

Käsitelty ilma Ilma, jota on kuumennettu, jäähdytetty, kostutettu tai kuivatettu, jotta sisätilojen ilma pysyy miellyttävänä. (Kutsutaan toisinaan temperoiduksi ilmaksi.)

Poistoilma Tietystä tilasta poistettu ja rakennuksen ulkopuolelle mekaanisin tai luonnollisin ilmanvaihtojärjestelmin päästetty ilma.

Sisäilma Suljetussa, kuljettavissa olevan tilan sisältämä ilma.

Indusoitu ilma Ilmatilavuus tai ‑virta, jota liikuttaa tilaan syötettävä primaari-ilma.

Sekoitettu ilma Ulkoilman ja kierrätetyn paluuilman sekoitus.

Ulkoilma Rakennuksen ulkopuolelta otettu ilma, joka ei ole aiemmin kulkenut ilmanvaihtojärjestelmän läpi.

Primaari-ilma Käsitelty ja kuivatettu ulkoilma, jota syötetään ilmanvaihtokoneesta kanavaa pitkin pääteyksikköön, kuten jäähdytyspalkkiin, induktioyksikköön jne.

Kierrätysilma Se poistoilman osa, jota ei poisteta rakennuksen ulkopuolelle vaan kierrätetään takaisin sisätiloihin.

Sekundaari-ilma Tietystä tilasta poistettava ilman tilavuusvirtausnopeus, joka käsitellään ja syötetään takaisin samaan tilaan. (EN 13779). Kutsutaan myös siirtoilmaksi.

Syöttöilma Mekaanisen tai luonnollisen ilmanvaihdon avulla tiettyyn tilaan toimitettu ilma, joka voi koostua ulkoilmasta, kierrätysilmasta tai siirtoilmasta missä tahansa suhteessa.

Siirtoilma Yhdestä sisätilasta toiseen siirrettävä ilma.

Tuuletusilma Ulkoilma, jota syötetään tiettyyn tilaan ilmanvaihtoa varten.

Indusoitu ilmavirta Sekundaarinen ilmavirta, jonka primaari-ilma indusoi tietystä tilasta pääteyksikköön, kuten jäähdytyspalkkiin, induktioyksikköön jne.

Hajautettu ilmanvaihtokone Keskitetystä ilmanvaihtokoneesta poiketen hajautettu ilmanvaihtokone sijaitsee yksittäisessä huoneessa tai huoneryhmässä ja syöttää kyseiseen huoneeseen sekundaari-ilmaa tai ulkoilmaa.

Allergeeni Aine, joka voi aiheuttaa allergisen reaktion, jos ihminen on herkistynyt kyseiselle aineelle.

Bruttokerrosala Rakennuksen kaikkien lattiapintojen kokonaispinta-ala, joka sisältää myös välitasot, parvet, kellarit jne. ja joka mitataan rakennuksen ulkoseinien ulkopintoihin saakka.

Sisäpinta-ala, brutto Isossa-Britanniassa käytettävä, RISC-standardissa määritelty käsite, joka tarkoittaa rakennuksen pinta-alaa mitattuna kunkin kerrostason ulkoseinien sisäpintoihin saakka.

Nettokerrosala ISO-standardissa käytettävä käsite, joka ilmoittaa sisätilojen bruttopinta-alan vähennettynä kaikkien sisäseinien pinta-aloilla.

Asuttu kerrosala Lämmitettyjen tai jäähdytettyjen säännöllisesti käytettävien pintojen pinta-ala. Tavallisesti kerrosala, joka lasketaan 1,0 metrin päähän ulkoseinistä, ikkunoista ja LVI-laitteista sekä 0,5 metrin päähän sisäseinistä.

Oheistilojen kerrosala Rakennuksen ulkoseinien vieressä olevien pintojen pinta-ala, jonka lämmitys- tai jäähdytyskuorma poikkeaa muusta rakennuksesta.

Huonetilojen kerrosala Huoneiksi laskettavien tilojen kokonaispinta-ala. (OECD:n tilastollisten käsitteiden sanasto)

Hyötytilojen kerrosala Asuinrakennusten lattiapinta-ala ulkoseinien sisäpuolelta mitattuna lukuun ottamatta kellareita, asuinkäyttöön soveltumattomia ullakoita ja usean huoneiston rakennusten yhteisiä tiloja. (OECD:n tilastollisten käsitteiden sanasto)

ASHRAE-pidätyskyky Laitteen kyvyn poistaa testi-ilmasta ASHRAE-standarditestipölyä ilmoittava mittayksikkö.

Suodattimen pidätyskyky Suodattimen keräämä määrittämättömän kokoisten hiukkasten määrä. Pidätyskyky kuvaa sitä, kuinka hyvin ilmansuodatin poistaa suuria hiukkasia (kokonaismassa), kuten likaa, nukkaa, karvoja ja pölyä.

 

BAC Katso rakennuksen automaatio ja ohjaus.

Taustapitoisuus Epäpuhtauden määrä ympäröivässä ilmassa.

Tasapainopiste Ulkoilman lämpötila, tavallisesti 0–7 °C, jossa lämpöpumpun tuotto on täsmälleen yhtä suuri kuin lämmitetyn rakennuksen lämmitystarve. Tasapainopisteen alapuolella sisätilojen miellyttävän lämpötilan ylläpitämiseen tarvitaan täydentävää lämpöä eli muita lämmityslähteitä.

Säteilysulku Ohut heijastava foliokalvo, jonka kautta säteilyenergian siirtymä on vähäistä ja joka tietyissä olosuhteissa voi pysäyttää lämpösäteilyn etenemisen. Asennetaan ullakkotiloihin estämään lämmön virtausta kattorakenteiden kautta asuintiloihin.

Höyrysulku Kosteutta läpäisemätön kerros, joka kosteaa tilaa ympäröiviin pintoihin kiinnitettynä estää kosteutta siirtymästä sellaiseen paikkaan, jossa se voi matalamman lämpötilan vuoksi tiivistyä.

Bimetalli Kaksi toisiinsa kiinnitettyä metallia, joiden laajenemiskerroin on eri. Lämmitettäessä tai jäähdytettäessä ne käyristyvät, ja niitä voidaan käyttää kytkimen tai venttiilin avaamiseen ja sulkemiseen.

BMS Katso rakennuksen hallintajärjestelmä.

Kattila Kattilarungon ja polttimon yhdistelmä, jossa palamisesta vapautuva lämpö siirretään veteen. (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, 2002/91/EY)

Ponnahdus Ilmansuodatinmateriaalin kuituihin osuvat hiukkaset, jotka ponnahtavat takaisin ilmavirtaan.

Rajaehdot Fyysisten parametrien (esim. lämpötila, lämpövuo, massavuo, nopeus) arvot, jotka on määritelty ratkaisun toiminta-alueen rajoiksi ja jotka vaaditaan diskreettien yhtälöiden ratkaisemiseen laskennallisessa nestedynamiikkaratkaisussa (CFD) tai muussa fysikaalisessa ongelmassa.

Murtokäyrä Adsorbentin penetraation ja ajan suhdetta kuvaava käyrä tietyissä olosuhteissa ja tietylle epäpuhtaudelle.

Brittiläinen terminen yksikkö (BTU) Lämpömäärä, joka yhteen naulaan vettä on lisättävä, jotta sen lämpötila nousee yhden fahrenheitasteen. 1 BTU = 1055,06 J = 2,931 10-4 kWh.

BTU Katso brittiläinen terminen yksikkö.

Rakennuksen automaatio ja ohjaus Automaatio-ohjauksen, valvonnan ja optimoinnin, ihmisohjauksen ja hallinnan tuotteet, ohjelmistot ja tekniset palvelut, jotka auttavat käyttämään rakennuksen huoltolaitteistoja energiatehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti.

Rakennuksen hallintajärjestelmä (BMS) Tietokonetoiminen järjestelmä, joka ohjaa ja valvoo rakennuksen mekaanisia ja sähköasennuksia, palohälytyksiä ja turvajärjestelmiä.

Talotekniset huollotTaloteknisten järjestelmien ja laitteiden avulla toteutetut ilmastoinnin, kuuman käyttöveden, valaistustason ja muiden rakennuksen käyttöön liittyvien toimintojen huollot.

Kaupallinen rakennus Rakennus, jota käytetään kaupalliseen tarkoitukseen. Voivat olla toimistorakennuksia, varastoja tai myymälärakennuksia (päivittäistavarakauppoja, kaupan suuryksikköjä, ostoskeskuksia jne.).

Lähes energianeutraali rakennus (nZEB) Rakennus, johon voidaan teknisesti järkevällä tavalla toteuttaa primäärienergian kansallinen energiankulutus > 0 kWh/(m2 a), joka saavutetaan parhailla energiatehokkuustoimilla ja uusiutuvan energian teknologioilla, jotka ovat tai eivät ole kustannusoptimoituja.

Lähes nollaenergiarakennus Rakennus, jonka energiatehokkuus on erittäin hyvä määriteltynä uudelleen laaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin liitteen I mukaisesti. Hyvin vähäinen energiantarve tulee kattaa huomattavilta osin uusiutuvin energianlähtein, joko paikan päällä tai lähellä tuotettuna. (Uudelleen laadittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EY)

Energianeutraali rakennus (ZEB) Primäärienergian kulutus 0 kWh/(m2a). HUOMAUTUS 1_ Energianeutraali rakennus on tavallisesti sähköverkkoon kytketty rakennus, jonka energiatehokkuus on erittäin hyvä. Energianeutraalin rakennuksen primäärienergian käyttöä tasapainotetaan siten, että sähköverkkoon tai muuhun energiaverkkoon syötetty primäärienergian määrä on yhtä suuri kuin energiaverkoista energianeutraaliin rakennukseen syötetyn primäärienergian määrä. Primäärienergian vuositase 0 kWh/(m2 a) johtaa tavallisesti tilanteeseen, jossa huomattava määrä paikan päällä tuotetusta energiasta vaihdetaan verkon kanssa. Toisin sanoen energianeutraali rakennus tuottaa energiaa suotuisissa olosuhteissa ja käyttää verkon kautta toimitettua energiaa muina aikoina.

Julkinen rakennus Julkisen toimijan omistama tai hallinnoima rakennus.

Asuinrakennus Rakennus, jota käytetään pääasiassa yhden tai useamman kotitalouden asumuksena. Asuinrakennuksia ovat yhden kotitalouden talot (erillistalot, osittain erilliset talot, ketjutetut talot, rivitalot) ja usean kotitalouden talot eli kerrostalot, jotka sisältävät asuntoja.

Nostovoima Lämpötilaerojen vuoksi tiheydeltään ympäröivästä ilmasta poikkeavassa ilmatilavuudessa vaikuttava pystysuuntainen voima.

 

Lämpökapasiteetti Jäähdytys- tai lämmityslaitteen tuotto eli tuotantokyky. Materiaalin lämmönvarauskyky. Mittayksikkönä tavallisesti J/kgK.

CAV Vakioilmatilavuus

CEN Euroopan standardointikomitea

Energiatehokkuustodistus EU:n jäsenvaltion tai jäsenvaltion nimittämän oikeushenkilön tunnustama todistus, joka ilmoittaa rakennuksen energiatehokkuuden, joka on laskettu direktiivin 2002/91/EY liitteessä esitettyihin yleisiin puitteisiin perustuvalla menetelmällä. (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, 2002/91/EY)

Valkoinen todistus Itsenäisen sertifiointilaitoksen myöntämä todistus, jossa vahvistetaan markkinatoimijan energiatehokkuuden parantamistoimien myötä saavuttama energiansäästö. (Direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, 2006/32/EY)

PMY Katso pesäkkeitä muodostava yksikkö.

Jäähdytyspalkki Katon sisällä, yläpuolella tai alapuolella sijaitseva jäähdytyselementti tai jäähdytyssilmukka, joka jäähdyttää konvektiivisesti luonnollisten tai tuotettujen ilmavirtojen avulla. Jäähdytysaineena on tavallisesti vesi.

Jäähdytyspalkki, aktiivinen (tuuletettu) Jäähdytyselementti tai jäähdytyssilmukka, johon on yhdistetty ilmansyöttö ja jossa primaari-ilma, indusoitu ilma tai molemmat kulkevat ulkopinnan ohi. Silmukan jäähdytysaineena on tavallisesti vesi.

Jäähdytyspalkki, suljettu Aktiivinen jäähdytyspalkki, johon on yhdistetty sekundaari-ilman kanava suoraan huonetilasta. Suljetut jäähdytyspalkit asennetaan tavallisesti ripustettuun sisäkattoon. Jäähdytysaineena on tavallisesti vesi.

Jäähdytyspalkki, avoin Aktiivinen jäähdytyspalkki, joka ottaa sekundaari-ilman palkin yläkautta. Avoimet jäähdytyspalkit asennetaan tavallisesti ilman ripustettua sisäkattoa. Jäähdytysaineena on tavallisesti vesi.

Jäähdytyspalkki, passiivinen Katon sisälle, yläpuolelle tai alapuolelle kiinnitetty jäähdytyselementti tai jäähdytyssilmukka, joka jäähdyttää pääasiassa konvektiivisesti luonnollisen ilmavirran avulla.

Jäähdytyskatto (katon säteilyjäähdytys) Toisiinsa yhdistetyistä elementeistä valmistetut kattopaneelit, jotka jäähdyttävät pääasiassa säteilemällä. Jäähdytysaineena on tavallisesti vesi.

Savupiippuilmiö Lämpimän ilman tai kaasun taipumus kohota kanavassa tai muussa pystysuuntaisessa väylässä, kuten savupiipussa, porraskäytävässä tai muussa pienessä suljetussa tilassa. Ilmiö perustuu lämpimän ilman tai kaasun ympäröivää ilmaa tai kaasua pienempään tiheyteen.

CHP Katso sähkön ja lämmön yhteistuotanto.

CHRV Keskusilmanvaihto lämmöntalteenotolla

Puhtaus Ilmanvaihtojärjestelmän ja/tai komponenttien tila, jossa epäpuhtauksien määrä tai pitoisuus on määrätyn tason alapuolella.

Hiilidioksidipäästökerroin Tietyn energiantuottajan ilmakehään päästämän hiilidioksidin määrä toimitettua energiayksikköä kohti. (EN 15603:2008)

Suorituskykykerroin (COP) Luovutetun energian ja sen tuottamiseen vaadittavan energian välinen suhde. Sovelletaan lämpöpumppujen lämmitystilaan.

Yhteistuotanto Kahden tai useamman hyödynnettävän energiamuodon, esim. lämmön ja sähkön tai mekaanisen energian, samanaikainen tuotanto yhdestä polttoainelähteestä samassa laitoksessa. Koska tyypillisessä yhteistuotantolaitoksessa hyödynnetään lämpöenergiaa, joka tavanomaisessa voimalaitoksessa olisi hukkalämpöä, prosessin tehokkuus voi olla 50–70 % suurempi. Yhteistuotantolaitoksissa voidaan käyttää polttoaineena maakaasua, biomassaa, öljyä tai hiiltä. Yhteistuotantojärjestelmät on suunniteltu tuottamaan samanaikaisesti sähköä ja lämpöä teollisuusprosesseihin tai rakennusten lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Yhteistuotantolaitosten koko voi olla 10 kW–1 000 MW tai enemmän. Katso myös sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP).

Silmukka Putkesta valmistettu jäähdytys- tai lämmityselementti (lämmönvaihdin), jossa usein on ripoja tai levyjä ja jonka läpi kulkee nestettä siten, että lämpöenergia siirtyy sitä ympäröivään toiseen nesteeseen lämmitys- tai jäähdytystarkoituksessa.

Jäähdytyssilmukka Lämmönvaihdin, joka poistaa lämpöä ilmavirrasta lämmönvaihtoaineen avulla. Katso myös silmukka.

Lämmityssilmukka Lämmönvaihdin, joka lisää ilmavirtaan lämpöä lämmönvaihtoaineen avulla. Katso myös silmukka.

Keruutehokkuus Sähkösuodattimen (ESP) keräämien hiukkasten massan ja sähkösuodattimeen menevien hiukkasten massan välinen suhde. Ilmoitetaan usein prosenttilukuna.

Pesäkkeitä muodostava yksikkö (CFU) Sienikasvustopitoisuuden laboratoriomitta, joka ilmoittaa kerätyn yksikkönäytteen sisältämien elinkelpoisten organismien määrän.

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) Primääripolttoaineiden samanaikainen muuntaminen mekaaniseksi tai sähkö- ja lämpöenergiaksi siten, että määrätyt energiatehokkuuden laatuvaatimukset täyttyvät. (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, 2002/91/EY) katso myös yhteistuotanto

Mukavuusalue Se lämpötila-, ilmankosteus- ja ilmannopeusalue, jonka suurin osuus ihmisistä kokee miellyttäväksi.

Akustinen miellyttävyys Sellaiset taustamelun äänenpainetasot ja taajuusjakauma sekä muut akustiset olosuhteet, jotka eivät aiheuta epämukavuutta.

Terminen miellyttävyys Niiden olosuhteiden (ilman lämpötila, suhteellinen kosteus, ilman nopeus, paine, vaatetus, aktiivisuus) yhteistila, jota ihminen ei vaihtaisi toisenlaiseen termiseen ympäristöön.

Käyttöönotto LVI-järjestelmien testaus ennen rakennuksen käyttöönottoa sen tarkistamiseksi, että järjestelmät vastaavat rakennuksen toiminnallisia vaatimuksia järjestelmän suunniteltujen ominaisuuksien puitteissa. Rakennuksen käynnistäminen, johon sisältyy LVI-, sähkö-, viemäri- ja muiden järjestelmien testaus ja säätö, joilla varmistetaan järjestelmien oikea toiminta ja suunnitteluehtojen vastaavuus. Käyttöönottoon sisältyy myös rakennuksen järjestelmien käytön opastaminen rakennuksen käyttäjien edustajille.

Kompressori Mäntäpumppu tai pyörivä pumppu, joka nostaa nesteen painetta; voi olla yksi- tai monivaiheinen yksikkö. Mäntäkompressori on kaasuja puristava kone, joka koostuu yhdestä tai useammasta sylinteristä; jokainen sylinteri sisältää männän, jota liikuttaa kampiakseliin yhdistetty yhdystanko. Pyörivä kompressori on kone, jonka pyörivä osa puristaa suljetussa kotelossa olevaa nestettä suoraan; nesteen paine nousee, kun suljetun tilan tilavuus pienenee.

Pitoisuus Tietty määrä ainetta (kaasua tai hiukkasia), joka on levinnyt tiettyyn määrään toista ainetta (yleensä ilmaa tai vettä).

Lauhdutin Laite, joka siirtää ylimääräistä lämpöä jäähdytysjärjestelmästä tai lämpöpumpusta lämpöä absorboivaan väliaineeseen (ilma, vesi tai ilman ja veden seos), josta se siirtyy poistettavaksi. Lauhduttimia on kolmenlaisia: ilmajäähdytteiset lauhduttimet, vesijäähdytteiset lauhduttimet ja haihdutuslauhduttimet. Haihdutuslauhduttimen lauhdutusaineena käytetään ilman ja veden seosta. Useimmissa asuinrakennusten järjestelmissä on ilmajäähdytteinen lauhdutin.

Luottamusväli Arvion ympärillä oleva arvoalue, jolla arvion täsmällisen arvon voidaan odottaa sijaitsevan tietyllä luottamustasolla, joka on yleensä 95 %.

Epäpuhtaus Ei-toivottu ilmassa leijuva aine, joka voi lisätä terveysriskejä ja vähentää ilman kelvollisuutta.

Epäpuhtauden poiston tehokkuus (CRE) Mittaa, kuinka tehokkaasti ilman epäpuhtautta poistetaan tietystä huonetilasta.

Konvektio Lämmön liike virtaavan nesteen (ilma tai vesi) mukana.

Jäähdytysteho Lämmön määrä, jonka jäähdytyslaite pystyy poistamaan tilasta.

Jäähdytyskuorma Nopeus, jolla lämpöä on poistettava tilasta, jotta tilan lämpötila pysyy haluttuna.

Jäähdytysjärjestelmä, vapaa Tavallisesti vesi- tai glykolijäähdytteinen järjestelmä, jossa on kylmävesijäähdytystä kylmällä ulkoilmalla tuottava lisäsilmukka, joka vähentää kompressorin käyttöä tai poistaa tarpeen kokonaan.

Jäähdytystorni Lämmönvaihtolaite, joka jäähdyttää lämmintä vettä ulkopuolisen ilman tai veden avulla. Käytetään tavallisesti poistamaan jäähdytysprosessista lämpöä ilmakehään.

Jäähdytys, aktiivinen Jäähdytysprosessi, jossa käytetään energiaa kuluttavia mekaanisia komponentteja, kuten kompressoreja, pumppuja ja puhaltimia.

Kaukojäähdytys Lämpöenergian jakelu jäähdytettyjen nesteiden muodossa keskitetystä tuotantolähteestä verkon kautta useisiin rakennuksiin tai alueille käytettäväksi joko tilojen tai prosessien jäähdytykseen. (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EY)

Jäähdytys, mekaaninen Kompressorisyklin avulla tapahtuva jäähdytys.

Jäähdytys, passiivinen Jäähdytysprosessi, jossa ei käytetä energiaa kuluttavia mekaanisia komponentteja, kuten pumppuja ja puhaltimia.

COP Katso suorituskykykerroin.

Hyöty-kustannusanalyysi Prosessi, jossa toimen hyötyjä verrataan sen kustannuksiin. Termiä käytetään usein analysoitaessa tointa yhteiskunnallis-taloudellisesta näkökulmasta, mutta sitä käytetään myös teknisissä analyyseissä vertailtaessa vaihtoehtoja.

Hyöty-tehokkuusanalyysi Analyysi, jossa lasketaan kustannustehokkain menetelmä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Kustannusoptimaalinen taso Energiasuorituskykytaso, joka johtaa pienimpiin kustannuksiin arvioidun taloudellisen elinkaaren aikana. (Uudelleen laadittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EY)

CRE Katso epäpuhtauden poiston tehokkuus.

 

Säätöpelti Kanavaan sijoitettava liikutettava laite, jonka avautuminen ja sulkeutuminen säätelee ilmavirtaa. Säätöpeltejä käytetään tasapainottamaan kanavajärjestelmän ilmavirtaa. Niitä käytetään myös vyöhykejaossa säätelemään ilmavirtaa tiettyihin huoneisiin.

DCV Tarpeen mukaan säätyvä ilmanvaihto

Desipol Yksi desipol on yhdestä standardihenkilöstä huoneeseen syntyvän aistittavan epäpuhtaustason (olf) määrä, kun huonetta tuuletetaan puhtaalla ilmalla 10 l/s. Yksikkö kehitettiin mittaamaan sitä, kuinka sisäilman epäpuhtauksien lähteiden voimakkuus vaikuttaa ilmanlaatuun siten kuin ihmiset sen kokevat.

DEHS Dietyyliheksyylisebakaatti

Kosteudenpoisto Ilman vesipitoisuuden vähentäminen.

Kosteudenpoistin Laite, joka poistaa ilmasta kosteutta.

Suunnitteluperusteet Ne parametrien arvot, jotka määrittävät sisäilman laadun, termisen ja akustisen miellyttävyyden, energiatehokkuuden ja niihin liittyvät järjestelmien hallintakeinot, jotka suunnittelussa on saavutettava.

Kastepiste Lämpötila, jossa ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy.

Diffuusi säteily Epäsuoraan saapuva auringonsäteily, jonka sironta aiheutuu pilvien, sumun, udun, pölyn tai muiden ilmakehässä tai maan pinnalla olevien esteiden vuoksi.

Diffuusori Ilmanhajotin, joka suuntaa ilmavirran haluttujen kuvioiden mukaisesti.

DIN Deutsches Institut für Normung (Saksa)

Desinfiointi Menetelmä, jonka tarkoituksena on vähentää nesteessä tai pinnassa elävien mikro-organismien määrää siten, että tartuntavaaraa ei esiinny.

Veto Ihmisen kokema kehon paikallinen viileneminen, joka aiheutuu ilman liikkeestä ja lämpötilasta.

Vetoindeksi (DR-arvo) Ennuste siitä, kuinka suuri prosenttiosuus ihmisistä kokee vedon tietyissä olosuhteissa epämiellyttäväksi.

Kaksikanavajärjestelmä Ilmastointijärjestelmä, jossa on kaksi tuloilmakanavaa. Toinen on lämmitetylle ilmalle ja toinen jäähdytetylle ilmalle, ja oikean lämpöistä ilmaa tuotetaan sekoittamalla kummastakin kanavasta otettua ilmaa eri suhteissa.

Kanava Levymetallista, lasikuitulevystä tai muusta sopivasta materiaalista valmistettu putki tai suljettu väylä, jota pitkin johdetaan ilmaa ilmanvaihtokoneeseen tai puhaltimeen tai niistä pois.

Kanava, joustava Tavallisesti kanava asennetaan yhtenä jatkuvana kappaleena hormin ja alakaton kotelon väliin. Joustavassa kanavassa on tavallisesti sisävuoraus ja eristetty ulkovaippa.

Putkisto Putket tai kanavat, jotka kuljettavat ilmaa rakennuksessa.

ASHRAE-pöly Synteettistä pölyä, jolla ilmansuodattimia kuormitetaan laboratoriokokeissa. (ASHRAE-standardi 52)

Karkea pöly Halkaisijaltaan yli 2,5 µm:n hiukkaset.

Kuormituspöly Synteettistä testipölyä, joka on kehitetty erityisesti määrittämään suodattimen testipölykapasiteettia ja pidätyskykyä.

 

Ilmansäästäjä Ilmanvaihtokoneen komponentti, joka lisää ulkoilman määrää tuloilmassa, kun ulkoilman lämpötila on sisäilman lämpötilaa matalampi, ja näin vähentää mekaanisen jäähdytyksen tarvetta.

EER Katso energiatehokkuuskerroin.

Tehokkuus (suodatus) Pölyn poistuminen suodattimen kohdalla, ilmoitetaan prosenttiosuutena. (EN 779)

Emissiivisyys Pinnan suhteellinen kyky säteillä energiaa verrattuna mustaan pintaan.

EN Eurooppalainen standardi

Energia Väljästi määriteltynä kyky tehdä työtä. Täsmällisemmin määriteltynä työntekokapasiteetti mitattuna kykynä tehdä työtä (potentiaalienergia) tai tämän kyvyn muuntamisena liikkeeksi (liike-energia). Energian muotoja ovat lämpöenergia, mekaaninen energia, sähköenergia ja kemiallinen energia. Energiaa voidaan muuntaa jostakin muodosta toiseen, työn kannalta hyödyllisempään muotoon. Suurin osa maailman muuntokelpoisesta energiasta on peräisin fossiilisista polttoaineista, joita polttamalla tuotetaan lämpöä, jota muunnetaan mekaaniseksi tai muunlaiseksi energiaksi, jota tehtävissä tarvitaan. Sähköenergia mitataan tavallisesti kilowattitunteina, ja lämpöenergia voidaan mitata jouleina (J) tai kilowattitunteina (kWh).

Energiakatselmus Systemaattinen menettely, jolla hankitaan tarvittavat tiedot rakennuksen tai rakennusjoukon, teollisuustoiminnan ja/tai ‑asennuksen tai yksityisen tai julkisen palvelun nykyisestä energiankulutusprofiilista, tunnistetaan ja kvantifioidaan kustannustehokkaat energiansäästömahdollisuudet ja raportoidaan havainnot. (Direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, 2006/32/EY)

Energiankulutus Kulutetun energian määrä käyttäjän hankkimassa muodossa ilmoitettuna. Termi ei koske sähköntuotannon ja ‑jakelun hävikkiä.

Jäähdytysenergian tarve Koko vuoden yhdistetty jäähdytyskuorma, mittayksikkönä kWh tai MJ. Ilmoitetaan usein energiana neliömetriä kohti vuodessa: kWh/m²/a.

Lämmitysenergian tarve Koko vuoden yhdistetty lämmityskuorma, mittayksikkönä kWh tai MJ. Ilmoitetaan usein energiana neliömetriä kohti vuodessa: kWh/m²/a.

Energiatehokkuuskerroin (EER) Kerroin lasketaan jakamalla jäähdytysteho watteina tehonkulutuksella watteina.

Energianhallintajärjestelmä Ohjausjärjestelmä (yleensä tietokoneohjattu), jota käytetään säätelemään rakennuksen energiankulutusta ohjaamalla energiaa kuluttavien järjestelmien, kuten lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin, valaistuksen ja lämminvesijärjestelmien, toimintaa.

Rakennuksen energiatehokkuus Laskettu tai mitattu toimitetun ja todellisen käytetyn tai arvioidun energian määrä, joka riittää rakennuksen standardikäyttöön liittyviin tarpeisiin ja johon voi sisältyä lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, käyttöveden lämmitykseen, valaistukseen ja kodinkoneisiin kuluva energia. (EN 15316-1:2007)

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Vuonna 2002 julkaistu EU-direktiivi, jonka tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Se julkaistiin uudelleen vahvistettuna ja nopeutettuna vuonna 2010.

Energiatehokkuusvaatimus Tietyn oikeuden tai edun, esimerkiksi rakennusluvan, matalamman korkotason tai laatumerkinnän, saamiseksi edellytettävä energiatehokkuuden vähimmäistaso. (CEN-standardi – EN 15217 ”Energy performance of buildings – Methods for expressing energy performance and for the energy certification of buildings”)

Energiapalveluyhtiö Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka toimittaa energiapalveluita tai muita energiatehokkuuden parantamistoimia käyttäjän laitokseen tai tiloihin ja niin tehdessään ottaa taloudellisen riskin. Maksu toimitetuista palveluista perustuu kokonaan tai osittain energiatehokkuusparannusten saavuttamiseen ja muiden sovittujen suorituskykyehtojen täyttymiseen. (Direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, 2006/32/EY)

Energianlähde Lähde, josta voidaan erottaa tai ottaa talteen hyötyenergiaa suoraan tai muunto- tai muutosprosessin kautta.

Uusiutuva energianlähde Energiaa, joka on peräisin lähteestä, jota ei voida ehdyttää hyödyntämällä sitä, esimerkiksi aurinkoenergia (lämpö ja valosähkö), tuuli, vesivoima tai uusiutuva biomassa.

Tilan lämmityksen tai jäähdytyksen energiankulutus Lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään syötetty energia, joka täyttää lämmityksen tai jäähdytyksen (mukaan lukien kosteudenpoiston) energiantarpeen.

Ilmanvaihdon energiankulutus Sähkön ja lämmön muodossa ilmanvaihtojärjestelmään ilman kuljettamista, lämmöntalteenottoa ja kostutusta varten syötetty energia. (Joissain maissa huomioidaan vain syötetty sähkö.)

Toimitettu energia Energian jakelijan ilmoittama energiamäärä, joka toimitetaan taloteknisiin järjestelmiin järjestelmän rajapinnan kautta ja joka täyttää huomioitavat käyttötarkoitukset (lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto, lämmin käyttövesi, valaistus, kodinkoneet jne.) tai josta tuotetaan sähköä. (EN 15603:2008)

Viety energia Energian jakelijan ilmoittama energiamäärä, jonka talotekniset järjestelmät toimittavat järjestelmän rajapinnan kautta käytettäväksi järjestelmän rajapinnan ulkopuolella. (EN 15603:2008)

Loppukäyttöenergia Toimitettu energiamäärä, joka on kuluttajan käytettävissä ja muutettavissa hyötyenergiaksi (esim. sähköä seinäpistorasiasta). (Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC)

Hetkellinen aurinkoenergia (W/m2) Se auringon säteilymäärä, joka osuu tietylle pinta-alayksikölle tietyssä ajassa, yksikkönä W/m². Kutsutaan myös säteilyvoimakkuudeksi.

Toimitettu nettoenergia Toimitettu energia vähennettynä viedyllä energialla, kumpikin energian jakelijan ilmoittamana. (EN 15603:2008)

Primäärienergia Uusiutuvista ja uusiutumattomista lähteistä peräisin oleva energia, johon ei ole kohdistunut muuntoprosesseja. (Uudelleen laadittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi)

Säädelty energia Kotitaloudessa lämmitykseen, jäähdytykseen, veden lämmitykseen ja valaistukseen käytettävä energia.

Entalpia Lämpösisältö eli kokonaislämpö, joka sisältää sekä tuntuvan että piilevän lämmön.

ENV Eurooppalainen esistandardi

Rakennuksen ulkovaippa Ne rakennuksen toisiinsa yhdistetyt osat, jotka erottavat sisätilat ulkotiloista. (IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry - Compendium of Chemical Terminology 2nd Edition 1997)

Ympäristötekijät Muut tekijät kuin sisäilman epäpuhtaudet, jotka aiheuttavat stressiä, epämukavuutta ja/tai terveysongelmia (esim. äärimmäinen kosteus, veto, seisova ilma, melu ja tilanahtaus).

Ympäristön tupakansavu Savukkeen, piipun tai sikarin palavasta päästä erittyvän savun ja tupakoijan uloshengittämän savun sekoitus. Kutsutaan myös passiiviseksi tupakoinniksi.

EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

LTO Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto

ESCO Katso energiapalveluyritys.

ESP Sähkösuodatin

ETS Katso ympäristön tupakansavu.

EUROVENT Eurooppalaisten ilmankäsittely- ja jäähdytyslaitevalmistajien yhteenliittymä

Haihdutin Termodynaamisen jäähdytyspiirin komponentti, jossa jäähdytysainetta haihdutetaan. Haihtumiseen tarvittava lämpö on peräisin ympäröivästä nesteestä. Käytännössä ilmastointijärjestelmien haihdutin sijaitsee sisätiloissa, ja sitä kutsutaan jäähdytyssilmukaksi. Lämpöpumppujärjestelmissä haihdutin sijaitsee ulkotiloissa, ja se absorboi lämpöä ulkoilmasta.

EVHA European Ventilation Hygiene Association (Eurooppa)

Poistuminen Paine-eron vuoksi rakennuksen ulkovaipan läpi sisältä ulos tapahtuva ilman virtaus. Kylmässä ilmastossa tästä voi aiheutua rakenteisiin kosteusvaurioita, kun kostea sisäilma tiivistyy rakenteisiin.

 

Kiinteistöhuolto Kaikki ne rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitoon tarvittavat palvelut, joilla ylläpidetään ja lisätään rakennusten ja kiinteistöjen arvoa.

Puhallinsilmukka LVI-järjestelmän komponentti, joka sisältää puhaltimen sekä lämmitys- tai jäähdytyssilmukan ja jota käytetään lämmitetyn tai jäähdytetyn ilman jakeluun.

Puhaltimen teho Puhaltimen moottorin käyttämä sähköteho.

Puhaltimen ominaisteho (SFP) Ilmanjakelujärjestelmän kaikkien puhallinten yhdistetty sähköenergian kulutus jaettuna rakennuksen läpi suunnittelukuormatilanteessa kulkevalla ilmavirran kokonaismäärällä, yksikkönä Ws/m3.

Kanavapuhallin Kanavalohkoon asennettu puhallin, joka liikuttaa käsiteltyä ilmaa.

Suodatin Laite, joka poistaa ilmasta hiukkasia ja kaasuja.

Ilmansuodatinelementti Suodatinjärjestelmän yksikkö, joka koostuu suodatinkotelolaitteen sisälle asennetuista suodatinmateriaalista, rungosta, tukiosista ja tiivisteistä.

Keskimääräinen suodatusteho Suodatinten 0,4 µm:n hiukkasten poistotehon painotettu keskiarvo eri määritellyillä pölykuormatasoilla lopulliseen painehäviöön asti (EN 779:2002).

Varattu suodatin Sähköstaattisesti varattu tai polarisoitu polymeerikuitusuodatin.

Karkea suodatin Suodatin, joka pidättää yli 2,5 µm:n hiukkasia. Luokitellaan luokkaan G1–G4 (synteettisen kuormituspölyn poiston perusteella). (EN 779:2002)

Hienosuodatin Luokkaan F5–F9 (0,4 µm:n hiukkasten keskimääräisen poistotehon perusteella) luokiteltu suodatin. (EN 779:2002)

Kaasufaasisuodatin Suodatin, joka poistaa ilmavirrasta kaasumaisia tai höyrymäisiä epäpuhtauksia.

Palopellit Ilmanjakelujärjestelmään kahden palo-osaston väliin asennettuja komponentteja, jotka on tarkoitettu estämään tulen ja savun leviäminen. Pysyvät tavallisesti auki mekaanisen rajoittimen avulla, jonka teho kumoutuu tietyissä olosuhteissa. Tällöin suodatin sulkeutuu automaattisesti.

FiSIAQ Sisäilmayhdistys (Suomi)

Vastavirta Lämmönvaihtimen muotoilu, jossa kuumat nesteet ja kylmät nesteet kulkevat vastakkaisiin suuntiin. Vastavirtalämmönvaihdinta pidetään virtauskuvioltaan tehokkaampana virtauskuviona kuin poikkivirtaa ja myötävirtaa.

Poikkivirta Lämmönvaihtimessa poikittaissuunnassa tapahtuva lämpöenergian siirtyminen ilmavirrasta toiseen. Poikkivirtalämmönvaihtimia käytetään tavallisesti kaasun ja nesteen välillä tapahtuvaan lämmönvaihtoon.

Myötävirta Lämmönvaihtimen muotoilu, jossa kuumat nesteet ja kylmät nesteet kulkevat samaan suuntaan.

Mäntävirta Teoreettinen ilman virtauskuvio, jossa syöttöilma kulkee männän tavoin huoneen poikki ja työntää vanhan ilman ulos poistoaukon kautta.

Tulppavirta Katso mäntävirta.

FM Katso kiinteistöhuolto

Formaldehydi Väritön vesiliukoinen kaasu, jota erittyy monista rakennusmateriaaleista. Usein sitä mitataan ja arvioidaan erillään muista haihtuvista orgaanisista yhdisteistä.

Vapaa jäähdytys, vesipuoli Järjestelmä, jossa jäähdytyskuormien vaatiman jäähdytyksen tuottamiseen käytetään joko suoraa haihdutusjäähdytystä tai sekundaarista haihduttamalla jäähdytettävää vesisilmukkaa ja jäähdytyssilmukkaa, millä pienennetään mekaanisen jäähdytyksen energiankulutusta.

Freoni Yleistermi, jolla kutsutaan osittain tai kokonaan halogenoitujen yksinkertaisten hiilivetyjen ryhmään kuuluvia aineita, jotka sisältävät fluoria, klooria tai bromia ja joita käytetään jäähdytysaineina.

Sienet Suuri eliöryhmä, johon kuuluvat homeet, hiivat, sienet, ruostesienet ja nokisienet. Kuuluvat lehtivihreää sisältämättömien loismaisten alempien kasvien ryhmään. Useimmat sienet tuottavat ilmateitse leviäviä itiöitä, joten käytännössä lähes kaikilla ympäristön pinnoilla on jonkinlaista sienimateriaalia. Useimmat terveysvaikutukset liittyvät vasta-aineiden allergisiin reaktioihin tai mykotoksiinien myrkyllisiin vaikutuksiin. Sienet myös tuottavat joitakin haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Sienimyrkky Kemiallinen aine, jota käytetään sienten hävittämiseen.

 

G-arvo Luku väliltä 0–1, joka edustaa primaaria tai sekundaaria läpäisevyyttä tiettyyn huoneeseen. Sekundaarinen läpäisevyys on auringon säteilyn ja sen ikkunan/aurinkosuojamateriaalin absorboiman aurinkoenergian osan välinen suhde, joka kulkeutuu huoneeseen konvektion tai (lämpö)säteilyn muodossa. G-arvoa kutsutaan myös auringon kokonaisenergian läpäisevyydeksi tai aurinkokertoimeksi. Pohjois-Amerikassa sitä kutsutaan aurinkolämmön nousukertoimeksi (SHGC).

Orgaaninen kaasu Hiiliatomien muodostamaan rakenteeseen perustuva kemikaali. Orgaaniset kaasut voivat muodostaa tulipalo-, myrkytys- tai tukehtumisriskin.

Merkkikaasu Havaittavissa oleva kaasu, jota käytetään pieninä pitoisuuksina ilmanvaihdon suorituskyvyn, esimerkiksi ilmavirtausten, paikallisen keskiarvoiän, ilmanvaihdon tehokkuuden ym., arvioimiseen.

Kasvihuoneilmiö Ilmiö, jossa auringon säteilyä imevien kaasujen ja aineiden määrä ilmakehässä kasvaa ja sen seurauksena maa lämpenee enemmän kuin se lämpenisi suoran auringonvalon vaikutuksesta. Nämä kaasut (hiilidioksidi [CO2], metaani [CH4], typpioksidi [N2O], alailmakehän otsoni [O3], vesihöyry [H2O] ja CFC-yhdisteet) päästävät näkyvän valon ja ultraviolettivalon (lyhytaaltosäteilyn) ilmakehän läpi lämmittämään maanpintaa. Tämä lämpö säteilee maanpinnasta infrapunaenergiana (pitkäaaltosäteilynä). Kasvihuonekaasut absorboivat osan tästä energiasta ennen kuin se haihtuu avaruuteen. Kasvihuonekaasu päästää siis auringon säteilyn läpi, mutta absorboi avaruuteen palaavan infrapunasäteilyn.

Kasvihuoneilmiö (rakennuksiin liittyvä) Joidenkin läpinäkyvien materiaalien (kuten lasin) luontainen taipumus siirtää suhteellisen lyhytaaltoista säteilyä (kuten auringonvaloa) ja estää pidempiaaltoisen säteilyn (kuten lämmön) eteneminen. Taipumus johtaa lämmönnousuun kyseisenlaisella materiaalilla rajatuissa tiloissa.

Säleikkö Ilma-aukoissa tai kanavissa oleva laite, jonka kautta ne avautuvat säädeltyyn tilaan. Säleikössä on suorat säleet, jotka ohjaavat ilmavirran suuntaa ja siten ilman leviämistä.

Säleikkö, säädettävä Suorasäleinen säleikkö, jota säätämällä voidaan muuttaa tuloilman suuntaa. Suorat säleet ovat yleensä joko pysty- tai vaakasuuntaisia tai sekä että.


Lämpötasapaino Tasapaino, jonka tiedetään esiintyvän silloin, kun tietyn alueen tai kokonaisuuden kaikki lämmönlähteet ja lämpönielut huomioidaan.

Lämmönsiirtoaine Aine tai neste, jota voidaan käyttää tuottamaan tai kuljettamaan lämpöä tai toteuttamaan fysikaalisia prosesseja.

Lämmönvaihdin Laite, jossa lämpö siirtyy kahden toisiinsa koskettamattoman väliaineen välillä. Ne kuuluvat lämmöntalteenottojärjestelmiin, ja niitä käytetään ilmanvaihtokoneissa, putkistoissa ja prosessiteknologiassa energiankulutuksen pienentämiseen.

Levylämmönvaihdin, ilmasta ilmaan Lämmönvaihdin, joka siirtää lämpöenergiaa yhdestä ilmavirrasta toiseen ja jossa ei ole liikkuvia osia. Lämmönvaihtopinnat ovat muodoltaan levymäisiä. Lämmönvaihdin voi olla rakenteeltaan myötävirtainen, poikkivirtainen tai vastavirtainen tai näiden yhdistelmä.

Putkilämmönvaihdin, ilmasta ilmaan Lämmönvaihdin, joka siirtää lämpöenergiaa yhdestä ilmavirrasta toiseen ja jossa ei ole liikkuvia osia. Lämmönvaihtopinnat ovat muodoltaan putkimaisia. Lämmönvaihdin voi olla rakenteeltaan myötävirtainen, poikkivirtainen tai vastavirtainen tai näiden yhdistelmä.

Pyörivä lämmönvaihdin Laite, jossa on pyörivä sylinteri tai pyörä ja joka siirtää energiaa yhdestä ilmavirrasta toiseen. Siinä on lämmönvaihtomateriaali, liikutusmekanismi, kotelo tai runko sekä tiivisteet, joita tarvitaan estämään ilmaa siirtymästä ja vuotamasta ilmavirtojen välillä.

Lämmönnousut Säädellyssä tilassa syntyvä tai sinne siirtyvä lämpö, joka on peräisin muista lämmönlähteistä kuin taloteknisistä lämmitysjärjestelmistä (lämmitys, jäähdytys tai käyttöveden lämmitys ym.).

Sisäiset lämmönnousut Rakennuksen sisältä peräisin oleva lämpö, joka syntyy asukkaiden aineenvaihduntalämmöstä sekä käytettäessä laitteita, kuten valaistusta, kodinkoneita tai konttorikoneita, ja jonka energiaa ei ole tarkoitettu lämmön, jäähdytyksen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Ilmoitetaan joko yksikössä W tai W/m².

Auringon aiheuttamat lämmönnousut Auringon säteilyn tuottama lämpö, joka siirtyy rakennukseen joko suoraan tai epäsuorasti (rakennuksen elementteihin absorboitumisen jälkeen) ikkunoiden, läpäisevien seinien ja kattojen tai passiivisten aurinkolaitteiden, kuten aurinkohuoneiden, läpinäkyvien eristeiden ja valoseinien läpi.

Lämpöhäviö Lämpö, joka virtaa rakennuksen sisäpuolelta rakennuksen vaipan lävitse ulos joko ilmaan tai maahan.

Lämpöpumppu Kone, laite tai laitteisto, joka siirtää lämpöä luonnollisesta ympäristöstä, kuten ilmasta, vedestä tai maasta, rakennuksiin tai teollisiin sovellutuksiin kääntämällä lämmön luonnollisen virtauksen niin, että lämpö virtaakin pienemmästä lämpötilasta suurempaan. Vaihtosuuntaisissa lämpöpumpuissa virtauksen voi vaihtaa myös siirtämään lämpöä rakennuksen sisältä luonnolliseen ympäristöön. (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010)

Lämmön talteenotto Järjestelmästä hyötykäyttöön otettu lämpö. joka menisi muuten hukkaan (esimerkiksi poistoilmasta tuloilmaan siirrettävä lämpö).

Lämmönlähde Neste tai väliaine, josta lämmityksessä käytettävä lämpö kerätään (esimerkiksi ilmalämpöpumput käyttävät lämmitysvaiheessa lämmönlähteenä rakennuksen ulkopuolella olevaa ilmaa).

Lämmön siirtyminen Lämpötilaeron aiheuttama lämpöenergian virta. Lämpövirta rakennuksen vaipan lävitse kulkee lämpimältä/lämmitetyltä alueelta viileämmälle/jäähdytetylle alueelle.

Lämmönsiirtymiskerroin Pintojen lämmityksessä ja jäähdytyksessä lämmön siirtyessä lämmitetyltä/jäähdytetyltä pinnalta pois sekä kuljettumalla että säteilemällä kyseisen pinnan ja tilan efektiivisen lämpötilan (nimellisen sisälämpötilan) välinen ero.

Johdettu lämpö Lämmön kokonaistuotanto lämpövoimaloissa sekä lämpö- ja sähkövoimalan yhdistelmissä. Johdetun lämmön laskennassa huomioidaan myös laitoksen lämmintä nestettä tai ilmaa hyödyntävät avustavat osat (sisätilojen lämmitys, nestemäisellä polttoaineella toimiva lämmitys jne.) sekä järjestelmässä/verkossa tapahtuvasta lämmönvaihdosta aiheutuva häviö. Johdetuksi lämmöksi ei lasketa omaan käyttöön tuottajien (tuottavat sähköä ja/tai lämpöä pelkästään tai osittain omaan käyttöönsä aktiviteettina, joka tukee heidän pääasiallista aktiviteettiaan) omien prosessien käyttämää lämpöä. (Eurostatin määritelmä)

Latentti lämpö Lämpö, jonka jokin aine vapauttaa tai joka sitoutuu johonkin aineeseen sellaisen prosessin aikana, jonka yhteydessä tapahtuu aineen olomuodon muutos mutta ei lämpötilan muutosta.

Havaittava lämpö Lämpö, jonka jokin aine vapauttaa tai joka sitoutuu johonkin aineeseen sellaisen prosessin aikana, jonka yhteydessä tapahtuu lämpötilan muutos.

Läpivirtauslämmitin Vedenlämmitin, jossa ei ole vesisäiliötä, joten siinä ei esiinny lepovirtakulutusta. Kylmä vesi kulkee suoraan putkesta koneeseen, jossa joko kaasupoltin tai sähköelementti kuumentaa vettä vain tarpeen tullen.

Sähkövastuslämmitin Laite, joka tuottaa lämpöä sähkövastuksen avulla.

Ilma-aukollinen lämmitin Polttolämmitin, joka puhaltaa palamiskaasut ulkopuolelle käyttämällä joko puhallinta (pakotettu) tai luonnollista kuljettumista.

Lämpöteho Lämmön määrä, jonka lämmityslaite pystyy tuottamaan tilaan tietyssä ajassa.

Lämmityskuorma Välitön lämmityksen määrä, joka tarvitaan pitämään rakennus ”tasapainossa” halutussa mukavuuden kannalta alimmassa mahdollisessa lämpötilassa (esimerkiksi nimellislämpötilassa 21,0 °C) lämmitysjärjestelmän tehokkuudesta riippumatta. Ilmaistaan joko yksikössä W tai W/m².

Keskuslämmitys Järjestelmä, jossa lämpöä tuotetaan rakennuksen eri alueille yhdellä laitteella putki- tai kanavaverkoston kautta.

Kaukolämpö Lämpöenergian jakelu höyryn tai kuuman veden muodossa keskitetystä tuotantolähteestä verkon kautta useisiin rakennuksiin tai alueille käytettäväksi joko tilojen tai prosessien lämmitykseen. (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EY)

Sähkötoiminen säteilylämmitys Lämmitysjärjestelmä, jossa tuotetaan sähkövastuksen avulla lämpöä, joka siirtyy pinnoille pääasiassa säteilynä. Sähkösäteilyjärjestelmässä ei ole puhallinta.

Vesikiertoinen lämmitys Järjestelmä, joka lämmittää tilan kuuman veden avulla niin, että vesi kiertää konvektorilämmitin- tai puhallinkonvektorijärjestelmässä tai lista- tai lattialämmitysjärjestelmässä.

Jaksoittainen lämmitys Lämmitysmalli, jossa normaalit lämmitysjaksot ja vähäisemmän lämmityksen tai lämmittämättä jättämisen jaksot vuorottelevat.

Hanaveden lämmitys Veden lämmittäminen kotitalouskäyttöön.

HEPA Korkean erotusasteen ilmansuodatin.

HR Heat Recovery. Katso lämmön talteenotto.

HRV Lämmön talteenottava ilmastointilaite (Heat Recovery Ventilator).

Kostutus Vesihöyryn lisääminen huone- tai tuloilmaan.

Ilmankostutin Laite, jolla kostutetaan ilmaa.

Ilmankosteussäädin Laite, joka ilmankosteuden muutoksiin reagoimalla säätelee kosteuden lisäämistä. Toimii kuten termostaatti, mutta järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen perustuu kosteustason tunnistamiseen.

Absoluuttinen kosteus Vesihöyryn absoluuttinen määrä ympäröivässä ilmassa, ilmaistaan muodossa g/kg tai g/m³ kuivaa ilmaa.

Suhteellinen kosteus Suhdeluku, joka ilmaisee kosteuden määrän ilmassa verrattuna siihen, miten paljon kosteutta ilma pystyisi kyseisessä lämpötilassa sitomaan.

HVAC Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi (sanoista Heating, Ventilation ja Air Conditioning).

HVACR Lämmitys, ilmanvaihto, ilmastointi ja jäähdytys (sanoista Heating, Ventilation, Air Conditioning ja Refrigeration).


IAQ Indoor Air Quality. Katso sisäilman laatu.

IDA Indoor Air eli sisäilma. EN 13779 ‑standardin mukaisessa sisäilman laatuluokituksessa käytetty lyhenne.

IEQ Indoor Environment Quality. Katso Sisäympäristön laatu.

Valaistusvoimakkuus (lx) Tietylle pinta-alalle lankeava valovirran kokonaismäärä pinta-alayksikköä kohden. Valaistusvoimakkuuden esitysmuoto on lx = lm/m².

Sisäilman laatu (IAQ) Sellaisten epäpuhtauksien pitoisuus sisäilmassa, joiden tiedetään tai epäillään vaikuttavan ihmisten mukavuuteen, tyytyväisyyteen ympäristöönsä, terveyteen tai suoriutumiseen työstä tai koulutyöstä. (ASHRAE, 2017)

Sisäilmasto Asuinrakennuksen tai liikennevälineen lämpötila-, ilmankosteus-, valaistus-, ilmavirtaus- ja melutasot.

Sisäympäristö Rakennuksen tai muun suljetun tilan sisällä vallitseva ympäristö.

Sisäympäristön laatu (IEQ) IEQ Indoor Environment Quality) kattaa kaikki sisäympäristön osa-alueet kuten ilmanlaadun, lämpötilan, valaistuksen ja akustiikan.

Induktiosuhde Induktion liikuttaman ilman kokonaismäärä jaettuna tarjotun primaari-ilman tilavuudella.

Suotautuminen Ilman kulkeutuminen rakennuksen vaipan läpi vaipassa olevien vuotoreittien kautta paine- (esim. tuuli) ja lämpötilaerojen vuoksi.

Alkutehokkuus (suodattimen) Puhtaan suodattimen tehokkuus testattaessa ilmavirtauksen nopeutta.

Eristys Mikä tahansa materiaali, jota käytetään vähentämään lämpövirtausta tai ‑häviötä.

Vaatteiden eristävyys Vaatekokonaisuuden (eli useamman kuin yhden vaatekappaleen) kyky estää aistittavan lämmön siirtymistä. Huomaa: Tämä tarkoittaa ihon ja vaatteen pinnan välistä luontaista eristystä, joka ei sisällä vaatetetun ihmisen ympärillä olevan ilmakerroksen tuottamaa lämpöresistanssia. Lämmöneristävyyden mittayksikkö on clo tai m²K/W. 1 clo = 0,155 m²K/W.

Efektiivinen korko (IRR) Korko, jolla arvopaperin kirjanpitoarvo on vastaa tulevaisuuden kassavirran laskettua nykyarvoa. (Euroopan keskuspankki)

IRR Katso efektiivinen korko.

Nopeuden samanarvonviiva Rajaviiva, jonka pisteillä nopeuden keskiarvot ovat yhtä suuria.


kWh Kilowattitunti. Energian yksikkö, joka vastaa 3 600 kilojoulea tai 3 412 brittiläistä termistä yksikköä. Yksikköä käytetään mitattaessa sähköenergian määrää suhteessa aikaan.

LCA Life Cycle Assessment. Katso elinkaariarviointi.

LCC Katso elinkaarikustannukset.

Vuoto Jos kanava- ja ilmanvaihtojärjestelmä eivät ole ilmatiiviitä, järjestelmään voi vuotaa ilmaa tai sitä voi vuotaa järjestelmästä ulos järjestelmän paineesta riippuen, mikä heikentää järjestelmän tehokkuutta.

LHRV Paikallinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla (Local Heat Recovery Ventilation).

Elinkaariarviointi Standardoitu tekniikka tuotteeseen liittyvien ympäristö- ja muiden vaikutusten arviointiin. Menetelmässä muutetaan kaikki syötteet ja tuotteet numeroarvoiksi.

Elinkaarikustannukset Kaikkien yksittäisten ja toistuvien kustannusten yhteissumma resurssin koko elinkaaren aikana.

Kuormituksen laskenta Prosessi, jonka avulla määritetään rakennuksen ilmaislämpö ja lämpöhäviö, jotta rakennukseen osataan asentaa oikeankokoinen ilmastointi- ja lämmityslaitteisto.

Pitkäaaltoinen infrapunasäteily Sähkömagneettisen spektrin osa jolla aallonpituus on 8 000–15 000 nm, mikä vastaa esineiden säteilyä huoneenlämmössä. Normaali lasi tai lasitus ei päästä tätä säteilyä lävitseen.

Luminanssi Pinnalta tiettyyn suuntaan lähtevän valon voimakkuus yksikköalaa kohden, ilmaistaan muodossa kandelaa per neliömetri (cd/m²). Luminanssi on muiden kuin pistemäisten suorien ja epäsuorien valonlähteiden ominaisuus.


Manometri Mittari, jolla mitataan ilman- tai vedenpaineen erotusta eri pisteiden välillä.

MERV Testin aikana alhaisin raportoitu teho tietyllä hiukkaskoon vaihteluvälillä (ASHRAE 52.2-2007).

Aineenvaihdunnan teho Elimistön energiantuotannon nopeus. Aineenvaihdunnan nopeus vaihtelee tehtävän toiminnan mukaan. Se ilmaistaan MET-yksiköissä tai muodossa W/m²; 1 MET = 58,2 W/m². Yksi MET-yksikkö vastaa vähän liikkuvan ihmisen lepotilassa kuluttamaa energiamäärää pinta-alayksikköä kohden. Ihmisen pinta-ala on keskimäärin noin 1,8 m².

Mikrobiperäiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Homeen synnyttämät kemikaalit, joista saattaa lähteä homeinen tai tunkkainen haju.

Mikro-organismit Ilmastointi ja ilmanvaihtojärjestelmien yhteydessä mikro-organismeilla tarkoitetaan erilaisia aineita, kuten bakteereja (esimerkiksi legionella), levää ja homeita, jotka pystyvät lisääntymään vedessä tai kosteilla pinnoilla (esimerkiksi ilmankostuttimen vedessä tai kondensaatissa).

Kaikkein läpäisevin hiukkaskoko Hiukkaskoko, jonka läpäisevyys on suurin tietyssä suodattimessa tietyllä nopeudella.

MPPS Katso kaikkein läpäisevin hiukkaskoko.

MVOC Katso mikrobiperäiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet.


Nanohiukkaset Mikrohiukkasia, joiden koko on alle 100 nanometriä. Katso myös mikrohiukkaset.

Nettonykyarvo (NPV) Standardoitu menetelmä pitkäaikaisten projektien taloudelliseen arviointiin. Menetelmä mittaa rahavirtojen yli- tai alijäämää, joka lasketaan projektin alkuhetken mukaisena nykyarvona.

Meluluku (NR) Kansainvälisen standardoimisliitto ISOn kehittämä luokitus, jolla arvioidaan sisäympäristön hyväksyttävyyttä kuulon säilymisen, keskustelun ja ärsyttävyyden perusteella. Menetelmä esittää korkeimman melulukukäyrän, jota mitattu oktaavikaistaspektri koskettaa.

NPV Katso nettonykyarvo.

NR Katso meluluku.

nZEB Lähes energianeutraali rakennus. (Uudelleen laadittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EY)


ODA Outdoor Air eli ulkoilma. EN 13779-standardin mukaisessa sisäilman laatuluokituksessa käytetty lyhenne.

Olf  Yksikkö, jota käytetään ilmaisemaan ympäristöhaitan lähteen voimakkuutta ihmisaistien havaitsemiskyvyn perusteella. Yksi olf on aistittavan epäpuhtaustason määrä, joka syntyy yhdestä standardihenkilöstä eli keskimääräisestä toimistossa tai vastaavassa ei-teollisessa työpaikassa työskentelevästä, istumatyötä tekevästä ja mukavassa lämpötilassa olevasta aikuisesta, jonka hygieeninen standardi vastaa 0,7 peseytymiskertaa vuorokautta kohden.

Toiminta ja kunnossapito Tilojen rakentamisen jälkeen tehtävät toimet, joilla varmistetaan, että tiloja käytetään ja huolletaan asianmukaisesti, jotta saavutetaan suunnitteluvaiheessa määritellyt ehdot ja tehokkuustasot.

Orgaaniset yhdisteet Kemiallisia aineita, joissa on hiili-hiilisidoksia. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) höyrystyvät huoneenlämmössä ja normaalissa ilmanpaineessa. Niiden lähteitä ovat monet yleiset kotitaloustuotteet ja rakennusmateriaalit.


PAH Katso polysykliset aromaattiset hiilivedyt.

PAQ Koettu ilmanlaatu (Perceived Air Quality).

NanohiukkasetMikrohiukkasia, joiden koko on alle 100 nanometriä.

Pienhiukkaset Hiukkaset, joiden koko on alle 2,5 µm.

Mikrohiukkaset Katso nanohiukkaset.

Hiukkaset Pienet, sisäilmassa kulkeutuvat hiukkaset, jotka voivat olla esimerkiksi kuituja, kiinteässä olomuodossa olevia puolihaihtuvia orgaanisia yhdisteitä tai biologista materiaalia.

Parts per million (ppm) Yksikkö, joka ilmaisee kemikaalin tai epäpuhtauden pitoisuuden suhteessa ilman tai veden tilavuusyksikköön. Käytetään yleensä jollekin aineelle altistumisen turvallisen tason toteamisessa.

Takaisinmaksuaika Aika, joka kestää investointikustannusten kattamiseen.

Läpäisevyys Hiukkaspitoisuus suodattimen loppupäässä suhteessa pitoisuuteen suodattimen alkupäässä.

Suorituskyky Tietyn tuotteen tai työntekijän tuottaman palvelun määrän ja/tai laadun mitta.

Läpäisevä Huokoinen, ilman lävitseen päästävä.

Välipohja Rakennuksessa oleva erillinen tila, joka tarjoaa lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin tarvitseman ilmankierron. Sijaitsee varsinaisen rakenteellisen katon ja alaslasketun sisäkaton välisessä tilassa.

Pluumi (konvektiovirtaus) Kuumasta kappaleesta nouseva ilmavirta (tai kylmästä kappaleesta laskeutuva ilmavirta).

PM10 Hiukkasmassa, jonka halkaisija on enintään 10 mikrometriä (10 µm). Ilmanlaadun arvot raportoidaan tyypillisesti PM10-hiukkasten keskipitoisuutena kuutiometrissä ilmaa päivän tai vuoden aikana. Katso myös hiukkaset.

PM2.5 Hiukkasmassa, jonka halkaisija on enintään 2,5 mikrometriä (2,5 µm). Katso myös hiukkaset.

PMV Katso ennustettu keskimääräinen mielipide.

Saaste Katso epäpuhtaus.

Ilmansaasteiden poiston tehokkuus Ilmansaasteiden pitoisuuden poistoilmassa ja hengitysalueella välinen suhde.

Ympäristöhaitat Ihmisten tai ympäristön mukavuutta, terveyttä ja hyvinvointia heikentävien epätoivottujen elementtien läsnäolo (kattaa myös melun, tärinän, hajut ja kaasut).

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) Kemikaaleja, joita syntyy pääasiassa orgaanisen materiaalin epätäydellisen palamisreaktion aikana.

Teho Siirretyn energian määrä suhteessa aikaan. Viittaa myös sähköön, kun se käytetään energianlähteenä. Sähköteho ilmaistaan yleensä watteina (W). Watti kuvaa laitteen käyttämää energiaa.

PPD-arvo Katso tyytymättömien ennakoitu prosenttiosuus.

Ppm Katso parts per million.

Ennustettu keskimääräinen mielipide (PMV) Indeksi, joka ennustaa suuren ihmisjoukon keskimääräistä mielipiteiden arvoa 7-portaisella lämpötuntemusasteikolla, jossa 0 tarkoittaa neutraalia lämmön tuntemusta.

Tyytymättömien ennakoitu prosenttiosuus (PPD) Indeksi, joka ennustaa, miten suuri prosenttiosuus suuresta ihmisryhmästä kokee todennäköisesti lämpötilan epämiellyttäväksi eli liian kuumaksi tai kylmäksi.  prEN-standardiluonnos

Lopullinen painehäviöPainehäviö, johon saakka suodatuksen suorituskykyä mitataan suodatusluokan määritystä varten.

Alustava painehäviö Painehäviö puhtaassa suodattimessa, joka toimii ilmavirtauksen testinopeudella.

Negatiivinen paine Tilanne, joka vallitsee, kun tilaan päästetään vähemmän ilmaa kuin sieltä poistetaan, jolloin ilmanpaine tilassa on pienempi kuin sitä ympäröivillä alueilla. Jos tilassa on tällöin aukko, ilma virtaa ympäröiviltä alueilta tilaan, jolla on negatiivinen paine.

Positiivinen paine Tilanne, joka vallitsee, kun tilaan tuotetaan enemmän ilmaa kuin sieltä poistetaan, jolloin ilmanpaine tilassa on suurempi kuin sitä ympäröivillä alueilla. Jos tilassa on tällöin aukko, ilma virtaa positiivisen paineen tilasta ulos ympäröiville alueille.

Tuottavuus Tuotteiden (tuotettujen hyödykkeiden tai palvelujen) määrä siihen kulutettua syöteyksikköä kohden. Tuottavuutta voi parantaa joko suurentamalla tuotteiden määrää (esim. parantamalla suorituskykyä) tai pienentämällä syötteen määrää (kustannukset ja muut resurssit)..


R-arvo Resistanssi, jolla tietynpaksuinen materiaali estää lämpövirtausta. U-arvon käänteisarvo. Mitä suurempi arvo, sitä paremmat eristysominaisuudet materiaalilla on.

Kattosäteilypaneelit, lämmitys ja jäähdytys Yleensä metallista valmistettuja, kattoon ripustettuja paneeleja, jotka on eristetty rakennuksen rungosta. Pääasiallisen jäähdytys- tai lämmitysaineen lämpötila on lähellä huonelämpötilaa.

Lattialämmitys Säteilytyyppinen lämmitysjärjestelmä, jossa rakennuksen lattian sisällä kulkee kanavissa tai putkissa kuumaa nestettä tai väliainetta, kuten ilmaa tai vettä. Koko lattia on tasaisesti lämmin. Siten huone lämpenee alhaalta ylöspäin. Säteilytyyppisessä lattialämmityksessä ei ole samankaltaisia veto- ja pölyongelmia kuin pakotetuissa ilmalämmitysjärjestelmissä.

Säteily Lämmön siirtyminen suoraan pinnalta toiselle (lämmittämättä niiden välillä olevaa ilmaa, joka toimii siirtomekanismina).

Lämpöpatteri Huonelämmitin (tai lämmönvaihdin), joka on osa vesi- tai höyrykiertoista lämmitysjärjestelmää. Kuuma höyry tai vesi saadaan patteriin joko luonnollisen kuljettumisen kautta tai pumppaamalla kattilasta.

Energiaa talteenottava ilmanvaihtolaite Laite, joka imee ulkoilmaa rakennuksen sisälle ja puhaltaa epäpuhdasta ilmaa ulos. Sen avulla tila voidaan esilämmittää tai ‑jäähdyttää (vuodenajan mukaan) ilmastointiin ja lämmitykseen liittyvien energiakustannusten pienentämiseksi.

Heijastussuhde Heijastuneen säteilyn suhde tulosäteilyyn. Ilmaistaan yleensä kirjaimella R tai ρ.

Jäähdytysaine Jäähdytyskoneessa tai lämpöpumpussa toimiva neste.

Kylmäainelinjat Kaksi kupariputkea, jotka liittävät jäähdytysjärjestelmässä ulko- ja sisäyksikön toisiinsa.

Säädettävä ritilä Ilma-aukon tai kanavan peittävä ritilä ilmastoidussa tilassa.

Suunnanvaihtoventtiili Lämpöpumpuissa oleva laite, joka kääntää jäähdytysaineen suunnan, kun järjestelmä vaihdetaan jäähdytyksestä lämmitykselle.

Asuinhuone Tila, jota käytetään asumiseen ja joka ei ole yksinomaan keittiö, kodinhoitohuone, kylpyhuone, kellari tai WC.


Näytteenotto merkkikaasulla Prosessi, jossa kerätään pieni määrä ilmaa merkkikaasun pitoisuuden mittaamiseksi. Katso myös aktiivinen näytteenotto ja passiivinen näytteenotto.

Aktiivinen näytteenotto Ilmanvaihdon mittauksissa ilmanäytteen ottaminen pumpun avulla.

Passiivinen näytteenotto Ilmanvaihdon mittauksissa näytteen ottaminen, joka perustuu epäpuhtauden diffuusioon kiinteään suodatusmassaan.

SRO Katso sairas rakennus ‑oireyhtymä.

SC Katso auringonsuojakerroin.

Mittauselin Anturikomponentti, johon mitattavan fyysisen muuttujan muutos aiheuttaa mitattavissa olevan muutoksen.

Herkkyysanalyysi Prosessi, jolla testataan, miten paljon mallin tulokset ja ennusteet muuttuvat, kun jokin oletuksista muuttuu.

Anturi Laite, joka muuntaa fysikaalisen, kemiallisen tai biologisen ominaisuuden tai lukumäärän käytännölliseksi, mitattavissa olevaksi vaikutukseksi tai merkiksi. Tässä yhteydessä anturilla tarkoitetaan anturijärjestelmiä, jotka voivat koostua useista komponenteista. Komponentit voidaan ryhmitellä funktionsa perusteella kolmeen luokkaan: mittauselimet, muuntimet ja lähettimet.

Säästötila Ilmastoinnin hallinnassa ilmastoinnin energiantarpeen alentaminen, kun rakennuksessa ei ole ketään.

Asetusarvo Lämpötila, johon termostaatti on asetettu halutun lämpötilan saamiseksi tilaan.

SFP Katso puhaltimen ominaisteho.

Auringonsuojakerroin (SC) Ikkunan tai aurinkosuojausvälineellä varustetun ikkunan kyky välittää auringon lämpöenergiaa suhteessa 3 mm:n paksuisen kirkkaan, yksinkertaisen lasin vastaavaan kykyyn. Termi on poistumassa käytöstä, ja tilalle on tulossa G-arvo (Yhdysvalloissa puolestaan auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin, SHGC). Auringonsuojakerroin vastaa suunnilleen G-arvoa kerrottuna 1,15:llä.

Oikosulku Tilanne, jossa tuloilma virtaa paluu- tai poistosäleikön lävitse pois tilasta käymättä hengitysalueella (huoneen se alue, jolla ihmiset ovat). Oikosulun välttämiseksi tuloilma on toimitettava sellaisessa lämpötilassa ja sellaisella nopeudella, että se sekoittuu koko tilaan.

Sairas rakennus ‑oireyhtymä (SRO) Rakennuksen ominaisuuksiin ja sisäilmaan liittyvät käyttäjien kokemat laaja-alaiset oireet, joita voivat olla silmien, nenän ja ihon ärsytys, päänsärky, väsymys ja hengitysvaikeudet. Oireet helpottuvat, kun käyttäjä on poissa rakennuksesta, eivätkä ne liity käyttäjän tunnettuun sairauteen tai tunnettuihin altistumisiin eri aineille.

Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin Osuus auringon säteilystä, joka välittyy ikkunan tai aurinkosuojausvälineellä varustetun ikkunan lävitse, kun säteily ensin sitoutuu suoraan lasiin ja vapautuu sitten sisätiloihin päin. Mitä pienempi numeroarvo on, sitä paremmin ikkuna estää lämmön siirtymistä. Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin on korvannut Yhdysvalloissa ikkunan varjostuskyvystä puhuttaessa aiemman auringonsuojakertoimen. Euroopassa käytetään vastaavasti G-arvoa.

Aurinkoenergian läpäisevyys Nollan ja yhden välillä oleva lukuarvo, joka kuvaa suoraan välittyvän auringonsäteilyn suhdetta tulevaan säteilyyn.

Suodatusmassa Aine, joka pystyy sorption kautta keräämään toisen aineen molekyylejä.

Äänenvaimentimet Ilmanjakelujärjestelmään vietäviä komponentteja, jotka vähentävät ilman kautta kanavista kantautuvaa melua.

Päästölähteiden hallinta Ilmassa kulkeutuvien epäpuhtauksien määrän vähentämiseen tähtäävä ennaltaehkäisevä strategia, jossa poistetaan saastetta tuottava materiaali tai toiminta.

Sisäilman epäpuhtauksien lähteet Sisäilmaan tulee epäpuhtauksia sekä rakennuksen sisältä että ilman mukana ulkoa. Yleisiä epäpuhtauksien lähteitä ovat ihmiset, huonekalut, kopiokoneet, kasvit ja ruoka.

Säädelty tila Suljettu tila, jonka ilmastoa hallitaan (lämpötilaa ja ilmanlaatua).

Säätelemätön tila Tila, joka ei ole suorasti tai epäsuorasti säädelty tila ja jonka voi eristää säädellyistä tiloista seinillä tai suljettavilla ovilla.

Puhaltimen ominaisteho (SFP) Tuulettimien tarvitsema sähkötehon määrä suhteessa tuulettimien kautta kierrätettävän ilman määrään. Ilmaistaan muodossa kW/m3 s.

Puheensiirtoindeksi (STI) Puheen ymmärrettävyyden mitta-asteikko. Puheen ymmärrettävyys on suorassa yhteydessä taustamelun tasoon, jälkikaiunta-aikaan ja huoneen kokoon. STI-arvojen vaihteluväli on nollasta (ei lainkaan ymmärrettävää) yhteen (täysin ymmärrettävää).

Split-järjestelmä Kahdesta komponentista koostuva lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä (lämpöpumppu) tai pelkää jäähdytysjärjestelmä (ilmastointilaite). Lauhdutinyksikkö asennetaan ulos ja ilmanvaihtokone sisätiloihin (mieluiten säädeltyyn tilaan). Kylmäainelinjat ja johdot yhdistävät yksiköt toisiinsa.

Hormivaikutus Tila, joka seuraa lämmitetyn ilman nousemisesta ylöspäin, mikä johtaa positiiviseen paineeseen rakennuksen yläosassa ja negatiiviseen paineeseen alaosassa.

STI Katso puheensiirtoindeksi.

Järjestelmä Välineiden ja/tai säätimien, lisälaitteiden, yhdistämismekanismien ja pääte-elementtien yhdistelmä, jossa energiaa muunnetaan toiseen muotoon jonkin tarkoituksen saavuttamiseksi, kuten ilmastoinnin hallitsemiseksi, käyttöveden lämmittämiseksi tai valon tuottamiseksi.

Järjestelmän rajat Rajat, joiden sisällä ovat kaikki rakennukseen liittyvät alueet (sekä rakennuksen ulko- että sisäpuolella), joilla käytetään tai tuotetaan energiaa. (EN 15603:2008)


TABS Katso termisesti aktiivinen rakennusjärjestelmä.

TBS Katso tiivis rakennus ‑oireyhtymä.

Säteilylämmön epäsymmetrisyys Pienen tasoelementin vastakkaisten laitojen välinen säteilylämpöero.

Keskimääräinen pintalämpötilaero Keskimääräisen pintalämpötilan ja suunnitellun sisälämpötilan välinen ero. Määrittää lämpövirran tiheyden.

Lämpötilaero pystysuoraan ilmassa Ilman lämpötilaero ihmisen pään ja nilkkojen tasalla. Huomaa: Kun puhutaan istuma-asennosta mittaustasot ovat 0,1 ja 1,1 m ja seistessä 0,1 ja 1,7 m lattiasta.

Lämpötilan pudotus Piirissä virtaavan lämmitys- tai jäähdytysaineen tulo- ja paluulämpötilojen välinen ero.

Keskimääräinen pintalämpötila Asuin- tai oheistilan kaikkien pintalämpötilojen keskiarvo.

Lämpötilan tasapaino Ulkolämpötila, jossa rakennuksen sisäinen ilmaislämpö (jota syntyy ihmisistä, valaistuksesta ja koneista) on yhtä suuri kuin ikkunoiden, katon ja seinien kautta syntyvä lämpöhäviö.

Suunniteltu sisälämpötila Säädellyn tilan keskustassa vallitseva efektiivinen lämpötila, jota käytetään suunnitellun lämmitystarpeen ja ‑tehon laskennassa.

Lämpötilan ylijäämä Tulo- ja huoneilman välinen lämpötilaero.

Säteilyn keskilämpötila Tasalaatuinen pintalämpötila suljetussa tilassa, jossa olevan henkilön lämmönvaihto vastaa samaa määrää lämpösäteilyä kuin todellisessa, ei-yhdenmukaisessa suljetussa tilassa.

Efektiivinen lämpötila Tasalaatuinen lämpötila säteilevän mustan kappaleen sisältävässä suljetussa tilassa, jossa olevan henkilön lämmönvaihto vastaa samaa määrää lämpöä kuin todellisessa, ei-yhdenmukaisessa ympäristössä (ISO 7730).

Tason säteilylämpö Tasalaatuinen lämpötila suljetussa tilassa, jossa pienen tasoelementin toisen laidan radianssi vastaa todellisen, ei-yhdenmukaisen ympäristön radianssia.

Huoneilman lämpötila Keskiarvo lämpötiloista, jotka on mitattu ilmasta 1,1 metrin korkeudelta, poissa lämmittimien tai jäähdytinlaitteiden tuottamien pääasiallisten ilmavirtojen reitiltä.

Säästötilan lämpötila Sisätilan vähimmäislämpötila, jota pidetään yllä madallettujen lämmitysjaksojen aikana, tai sisätilan enimmäislämpötila, jota pidetään yllä madallettujen jäähdytysjaksojen aikana.

Alalämpö toz – ts: Ilman lämpötilassa 1,1 metrin korkeudella lattiasta ja tuloilman lämpötilassa oleva erotus.

Päätelaite Ilmastoidun tilan rajalla sijaitseva laite, jolla taataan kyseisessä tilassa olevan ilman liikkuminen ennalta määritetyllä tavalla.

Testipölyn pidätyskyky Testipölyn määrä, jonka suodatin ehtii pidättää lopulliseen painehäviöön mennessä.

Lämpöolot Ympäristön olosuhteet, jotka vaikuttavat lämmönvaihtoon ihmiskehon ja ympäristön välillä.

Terminen massa Materiaalin kyky varastoida lämpöä ja energiaa ja hidastaa siten tilan lämpötilamuutoksia. Betoni, tiili, laatat ja laasti, vesi, kivi ja vastaavat ovat tyypillisiä materiaaleja, joilla on termistä massaa ja suuri lämmönvarastointikyky.

Termisesti aktiivinen rakennusjärjestelmä (TABS) Pintojen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, joiden putket on yhdistetty termisesti ja upotettu rakennuksen rakenteisiin (laattoihin, seiniin).

Termostaatti Lämpötilan muutoksiin reagoiva, ohjaussignaalin lähettävä laite. Termostaatti asennetaan yleensä hallittavan tilan seinään.

Säästötermostaatti Ajastinmekanismin sisältävä laite, joka pystyy muuttamaan ilmastointi- tai ilmanvaihtojärjestelmän ylläpitämää sisälämpötilaa automaattisesti ennalta ohjelmoidun aikataulun mukaisesti. Lämmityksen tai jäähdytyksen vaatimuksia voidaan vähentää, kun rakennuksessa ei ole ketään tai kun asukkaat nukkuvat.

Kolmannen osapuolen rahoitus Sopimuksellinen järjestely, jossa on mukana energian toimittajan ja energiatehokkuuden parannustoimesta hyötyvän tahon lisäksi kolmas osapuoli, joka toimittaa parannustoimen edellyttämän pääoman ja veloittaa edunsaajalta maksun, joka vastaa osaa energiatehokkuuden parannustoimen tuottamista energiansäästöistä. Kolmas osapuoli voi olla energiapalveluyhtiö tai jokin muu. (Direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, 2006/32/EY)

Kynnysarvo Epäpuhtauksien määrä tai altistustaso, jonka alapuolella niiden ei odoteta vaikuttavan ihmiseen.

Tiivis rakennus ‑oireyhtymä (TBS) Tila, jossa rakennus on eristetty suotautumiselta erittäin tiiviisti, sen ilmanvaihtoa on vähennetty energian säästämiseksi ja ilmassa kulkeutuvia epäpuhtauksia on riittävän paljon, että ne voivat aiheuttaa terveysvaikutuksia rakennuksessa olijoille. Käytetään yleensä synonyymisesti sairas rakennus ‑oireyhtymän (SRO) kanssa.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) Arvo, joka kuvaa kaikkien ilmassa olevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) yhteissummaa, jotta saadaan suurpiirteinen arvio saastumistasosta. Sisäilmassa on tyypillisesti pieniä määriä satoja erilaisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joista jotkin vaikuttavat yhdessä kertautuvasti.

Merkkikaasun häviämismenetelmä Merkkikaasutekniikka, jossa huoneeseen vapautetaan tietty määrä kaasua ja kirjataan sitten sen häviäminen.

Muunnin Aktiivinen anturikomponentti, joka muuntaa mitatun raakasignaalin tarvittavaksi signaalityypiksi, yleensä sähköiseksi signaaliksi, joka ilmaisee anturielementin toiminnan muutoksen.

Transmittanssi (läpäisevyys) Välitetyn energian suhde tuloenergiaan. Ilmaistaan yleensä kirjaimella T tai τ. Alaindeksiksi merkitty e-kirjain tarkoittaa energeettistä eli aurinkoenergian läpäisevyyttä (auringon koko spektri). Alaindeksiksi merkitty v tarkoittaa visuaalista.

Lämmönläpäisykerroin Katso U-arvo.

Lähetin Laite, joka muuntaa mitatun arvon standardoiduksi sähköiseksi signaaliksi, jota voidaan käyttää ohjausmoduulin syötteenä.

TSP Kokonaishiukkasleijuma ilmassa (Total Suspended Particles). Menetelmä, jolla tarkastellaan ilmassa olevaa hiukkasmassaa sen kokonaispainon perusteella.

Turbulenssin intensiteetti Ilmannopeuden keskihajonnan ja ilmannopeuden keskiarvon välinen suhde. Käytetään ilmaisemaan muutoksia ilman nopeudessa.

TVOC Katso haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.


U-arvo Eristykseen liittyvä U-arvo ilmaisee, miten tehokkaasti lämpö siirtyy (yhdestä materiaalista tai komposiitista valmistetun) rakenteen lävitse, jaettuna rakenteen eri osien lämpötilojen erotuksella. U-arvo ilmaistaan watteina neliömetrikelviniä kohden (W/m²K). Yleisesti ottaen pienempi U-arvo tarkoittaa, että rakennuksen sisällä miellyttävien olosuhteiden ylläpitäminen vaatii vähemmän energiaa. U-arvoa kutsutaan myös lämmönläpäisykertoimeksi. Katso myös R-arvo.

Ilmanjäähdytinyksikkö Jäähdytysjärjestelmän osa, joka siirtää lämpöä ilmasta jäähdytysaineeseen tai ‑nesteeseen. Yksikköön kuuluu tuuletin tai useita tuulettimia sekä jakelu- ja koontiputket sisältävä jäähdytysainesilmukka.

UVC Ultraviolettisäteily valon spektrillä C (aallonpituus 280–100 nm).


Validointi Toimi, jolla testataan, miten tarkasti tulokset vastaavat todellisuutta.

Höyry Sellaisen aineen kaasumainen olomuoto, jonka luonnollinen olomuoto normaalissa ilmanpaineessa on neste tai kiinteä aine.

Höyrynsulku Este, joka estää ilmaa, kosteutta ja epäpuhtauksia kulkeutumasta kriittiseen tilaan seinien, lattian ja katon pienten rakosten tai huokosten lävitse. Höyrynsulkuja voidaan luoda muovikalvolla, höyryä estävällä maalilla, vinyylisillä seinänpäällysteillä tai vinyylisillä lattiajärjestelmillä yhdessä kaikkien huoneeseen johtavien aukkojen (ovien ja ikkunoiden) huolellisen tiivistämisen kanssa.

Muuttuvan ilmavirran järjestelmä (VAV-järjestelmä) Ilmanvaihtojärjestelmä, jossa ilmavirran nopeutta vaihdellaan jatkuvasti. VAV-järjestelmässä ilmavirtaa voidaan vaihdella joko ennalta ohjelmoidun mallin mukaan tai sitä voidaan säätää todellisen tarpeen mukaan, esimerkiksi tarveohjatulla ilmanvaihdolla.

Vaihteleva kylmäainevirtaus (VRF)Ilmastointi- tai ilmanvaihtojärjestelmä, johon kuuluu ulkona oleva lauhdutinyksikkö, useita sisällä olevia haihdutinyksikköjä, jäähdytinainetta yksiköiden välillä kuljettava jäähdytinaineputkisto sekä viestiyhteyksien edellyttämät johdot. Kukin sisäyksikkö vastaa rakennuksen eri lämpövyöhykettä, ja jäähdytinainevirtauksen voi säätää yksikkökohtaisesti paikallisten säädösten mukaiseksi. Järjestelmää pidetään edistyneenä, joustavana ja tehon optimoivana ratkaisuna, ja se soveltuu erityisesti rakennuksiin, joissa on useita sekä lämmitystä että jäähdytystä tarvitsevia tiloja, joita on hallittava paikallisesti..

VAV Variable Air Volume. Katso muuttuvan ilmavirran järjestelmä.

VDI Verein Deutscher Ingenieure (Saksalainen insinööriyhdistys)

Otsapintanopeus Poistettavan ilmavirran nopeus jaettuna ilmakanavan tai päätelaitteen otsapinta-alalla.

Keskimääräinen ilmannopeus Nopeuksien keskiarvo.

Kulkeutumisnopeus Varautuneen hiukkasen nopeus sähkökentässä. Keskimääräinen nopeus, jolla hiukkanen kulkee sähköstaattisessa suodattimessa keräyslevylle, joka sijaitsee suuren jännitteen ja maadoitetun elektrodin välillä. Standardimuotoisissa sähköstaattisissa suodattimissa nopeus on kohtisuorassa kaasuvirran kaasun suuntaan nähden.

Suhteellinen ilmannopeus Ilmannopeus suhteessa henkilöön, kun kehon liikkeet otetaan huomioon.

Tuuletusaukko Lämmitys- tai jäähdytyslaitteen osa, jota käytetään ulkoilman tuomiseksi sisään tai poistoilman tai polttokaasujen johtamiseksi ulos laitteesta tai sisätilasta.

Ilmanpoistoputki Putki, jota pitkin polttomoottorin tuottamat polttokaasut poistetaan laitteesta ulkoilmaan.

Ilmanvaihto Ilman vaihtuminen rakennuksen sisä- ja ulkopuolen välillä kyseistä tarkoitusta varten suunnitellun ja asennetun järjestelmän kautta erilaisten luonnollisten reaktioiden ja/tai mekaanisten laitteiden liikuttamana. Ilman vaihtumisen nopeutta voidaan hallita erisuuruisesti ilmanvaihtojärjestelmän tyypistä riippuen.

Ilmanvaihdon tehokkuus Epäpuhtauspitoisuuksien suhde tuloilmassa, poistoilmassa ja hengitysalueella sisäilmassa (oleskelualueella). (EN 13779)

Ilmanvaihdon virtausnopeus Hyväksyttävän sisäilmanlaadun ylläpitämiseksi ulkoa sisätiloihin johdettava ilmavirta.

Ilmanvaihtoaukko Rakennuksen vaipassa oleva tarkoituksellinen aukko (esim. puiteventtiili, säleikkö, tuuletusaukko), joka mahdollistaa ilman virtaamisen sisään ja ulos rakennuksessa, jossa on ilmanvaihto.

Ilmanvaihtoluku Huoneeseen tai rakennukseen ulkoa joko ilmanvaihtojärjestelmän kautta tai rakennuksen vaipan läpi suotautumalla virtaavan ilman määrä. (EN 15251)

Ilmanvaihtojärjestelmä Yhdistelmä laitteita, jotka on suunniteltu tuottamaan ulkoa ilmaa sisätiloihin ja/tai poistamaan sisäilmasta saastunutta ilmaa. (EN 15251)

Koneellinen ilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on mekaaninen ilmanotto ja ‑poisto.

Läpiveto Luonnollinen ilmanvaihto, jossa ilman virtaus perustuu pääasiassa rakennuksen ulkoseiniin kohdistuviin tuulipaineisiin.

Tarpeen mukaan säätyvä ilmanvaihto (DCV) Ilmanvaihtojärjestelmä, jossa ilmavirtauksen määrää hallitaan kumpaankin suuntaan tarvemäärän ilmaisimen perusteella. Tarve määritetään kiinteillä arvoilla, jotka perustuvat termiseen miellyttävyyteen ja sisäilman laatuun.

Syrjäytysilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmä, jossa tuloilma syrjäyttää poistoilman.

Poistotuuletus Ilman poistaminen rakennuksesta mekaanisesti.

Hybridi-ilmanvaihto Ilmanvaihto, jossa mekaaninen ilmanvaihto tukee luonnollista ilmanvaihtoa (tai korvaa sen) ainakin tiettyinä ajanjaksoina.

Mekaaninen ilmanvaihto Ilmanvaihto, jota edesauttavat sähköllä toimivat ilmaa liikuttavat komponentit.

Luonnollinen ilmanvaihto Termisten, tuuli- tai diffuusiovaikutusten tuottama ilmanvaihto ovien, ikkunoiden tai rakennuksen muiden tarkoituksellisten ilmanvaihtoaukkojen kautta.

Tuuletus Huoneiden tai tilojen manuaalisesti hallittava ilmanvaihto suhteellisen nopeasti, jotta saastumispitoisuus ja/tai vesihöyry saadaan laimennettua nopeasti. Tuuletuksen voi toteuttaa luonnollisilla keinoilla (esim. avattava ikkuna) tai koneellisesti (tuuletin).

VOC Katso haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Kemiallisia orgaanisia yhdisteitä, jotka höyrystyvät (muuttuvat kaasuksi) huoneenlämmössä. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tyypillisiä lähteitä sisäilmassa ovat siivouksessa ja huoltotöissä käytettävät aineet, rakennusmateriaalit ja huonekalut.

Tilan tilavuus Rakennuksen vaipan ympäröimän, käyttäjille tarkoitetun tilan kokonaistilavuus yhdessä kyseiseen tilaan pysyvästi avoinna olevien tilojen tilavuuden kanssa.

VRF Katso vaihteleva kylmäainevirtaus.


ZEB Katso energianeutraali rakennus.

Alue Rakennuksen sisätiloissa oleva alue, kuten yksittäinen huone, jossa on jäähdytys, lämmitys tai ilmanvaihto. Alueella on oma termostaattinsa, jolla hallitaan tilaan säädeltyä ilmavirtaa.

Puskurivyöhyke Säädeltyjen alueiden ja ulkotilojen välillä oleva tila, jota ei tyypillisesti säädellä. Esimerkiksi ullakot, talon yhteydessä olevat autotallit, ryömintätilat, kellarit ja tuulikaapit.

Tupakointikieltoalue Alue (määritettynä pinta-alana tai tilavuutena), jolla ei sallita tupakointia.

Oleskelualue Tilan se osa, joka on suunniteltu ihmisen toiminta-alueeksi ja jossa suunniteltujen sisäympäristön laatuvaatimusten tulee täyttyä. Yleensä oleskelualue ulottuu lattiasta 1,8 metrin korkeuteen, 0,5 metrin etäisyydelle sisäseinistä ja 1,0 metrin etäisyydelle ulkoseinistä, ikkunoista ja ilmastointi- ja ilmanvaihtolaitteista.

Lämpövyöhyke Rakennuksen yksittäiset huoneet tai alueet, joiden lämpötilaa säädellään erikseen muista huoneista tai alueista.

Vyöhykejako Rakenteen huoneiden yhdisteleminen samankaltaisten lämmitys- ja jäähdytysmallien perusteella.


Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
etsi yhteyshenkilö