Miten parantaa sisäilman laatua ja tuottavuutta?

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että sisäilman laatu (IAQ) ja työntekijöiden tuottavuus liittyvät toisiinsa. Terveellinen sisäilma vaikuttaa suoraan henkilöstön suorituskykyyn. Sisäilman ja tuottavuuden välisen suhteen ymmärtäminen auttaa työnantajia parantamaan sekä ilmanlaatua että työntekijöiden terveyttä ja suorituskykyä.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että sisäilman laadun ja henkilöstön tuottavuuden välillä on yhteys. Hyvä ilmanvaihtojärjestelmä ei vain ylläpidä työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia, vaan parantaa myös heidän kognitiivista suorituskykyään ja tehokkuutta. Miksi huonosta ilmanlaadusta seuraa heikompi suorituskyky ja mitä voidaan tehdä näiden molempien laadun varmistamiseksi?

Sisäilman laadun vaikutus tuottavuuteen

Kun ilmanlaatu on hyvä, ilmassa on vähän epäpuhtauksia ja runsaasti happea. Esteetön hapen virtaus aivoihin johtaa parempaan kognitiiviseen suorituskykyyn, kun taas hapenpuute heikentää sitä. (1)

Harvardin ja Syracuse yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa tutkittiin sisäilman laadun ja tuottavuuden välistä suhdetta. Tutkimusryhmät testasivat työntekijöitä useissa simuloiduissa toimistoympäristöissä, joissa oli erityyppisiä hiilidioksidi- ja toimistotuotteiden päästöjä sekä vaihteleva ilmanvaihto. Ensimmäisessä testitilassa työntekijät tekivät säännöllisiä tehtäviään parannelluissa olosuhteissa, missä ilmanvaihto oli tehokkaampaa ja hiilidioksidin ja päästöjen tasot olivat matalammat, kun taas toisessa testitilassa työntekijät työskentelivät normaaleissa toimistorakennuksen olosuhteissa. (2)

”Työntekijät, jotka suorittivat tehtävänsä ”vihreässä” ympäristössä, suoriutuivat kognitiivisistä tehtävistä noin 60% paremmin kuin tavanomaisessa toimistoympäristössä testatut työntekijät”, kertoo Kevin Wood, Camfil USA:n myynti- ja markkinointijohtaja. ”Kun ilmanvaihto kaksinkertaistui vihreässä testaustilassa, heidän kognitiivinen suorituskyky kasvoi yli 100%. Nämä havainnot pakottavia meidät suhtautumaan vakavasti sisäilman laatuun ja tuottavuuteen toimistoissa ja työpaikoilla. Se vaikuttaa paitsi työntekijöiden terveyteen, myös lopputulokseen.”

Hyödyllisen kognitiovaikutusten lisäksi, hyvä ilmanlaatu parantaa myös yleistä terveyttä. Toisessa tutkimuksessa tutkittiin 10 vihreäksi sertifioitua rakennusta ja todettiin, että työntekijöillä oli näissä olosuhteissa noin 30% vähemmän päänsärkyä ja hengitysvaikeuksia kuin tavanomaisessa toimistorakennuksessa. Tämä oli lisäksi 27%:n lisäys kognitiivisten tehtävien suorituskykyyn. Työntekijät jopa nukkuivat paremmin yöllä.

Sijoittaminen puhtaaseen sisäilmaan maksaa itsensä nopeasti takaisin. Tutkimusten mukaan 40 $ sijoittaminen sisäilman laatuun lisää tuottavuutta noin 6500 $.

Sisäilman laadun ja tuottavuuden parantaminen

Sisäilman laatua ja tuottavuutta voidaan parantaa rakennuksissa, jossa on todettu ilmanlaatuongelmia. Muuttujia, kuten hiilidioksidipäästöjä, kosteutta, ilmavirtaa ja lämpötilaa, voidaan analysoida sisäilman laadun ongelmien selvittämiseksi. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet olisi myös toteutettava hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä sekä suodattimia ja ilmanpuhdistimia on säännöllisesti huollettava ja tarkastettava. (3)

Sisäilman laadun hallinnassa on yhdistettävä kolme päästrategiaa. Epäpuhtaudet tulee laimentaa ja poistaa rakennuksesta ilmanvaihdolla, ja jäljellä olevien epäpuhtauksien ilman puhdistamiseen on käytettävä suodatusjärjestelmiä.

Epäpuhtauksien lähteet tulee poistaa rakennuksesta tai asukkaista ilmanpainesuhteiden ja fyysisten esteiden avulla. Biologiset epäpuhtaudet, kuten home, bakteerit, siitepöly ja muut allergeenit voivat johtua huonosta kunnossapidosta tai puhdistuksesta, ja asukkaat/työntekijät voivat kuljettaa ne rakennukseen tai ulkoilmaan. Kemiallisia epäpuhtauksia syntyy usein rakennuksessa käytettävistä tuotteista, kuten kemiallisista puhdistusaineista tai tietyistä laitteista. Sisäilman laadunhallintaohjelmien tulisi pyrkiä minimoimaan ihmisten altistuminen näille epäpuhtauksille.

”Samalla kun rakennuksista on tullut entistä energiatehokkaampia, niistä on tullut myös entistä ilmatiiviimpiä. Tämä tarkoittaa, että ilmaa virtaa vähemmän rakennukseen ja ulos, jolloin epäpuhtaudet voivat helposti jäädä loukkuun sisälle”, kertoo Camfil USA:n myynti- ja markkinointijohtaja Kevin Wood. ”Ilmanvaihto on välttämätöntä ilmanlaadun hallitsemiseksi näissä olosuhteissa, koska ne toimivat laimentamalla aineita, kuten hometta tai hiilidioksidia. LVI-järjestelmät ovat olennaisia hyvän ilmanlaadun ylläpitämisessä, mutta ne voivat olla joissain tapauksissa myös epäpuhtauksien lähteitä, koska suodattimet voivat pilaantua kosteuden tai lian seurauksena, mikä voi johtaa mikrobien kasvuun. ”(4)

Ilmanvaihtojärjestelmät ovat tehokkaimpia, kun ne on suunniteltu vastaamaan sen rakennuksen tarpeita, mihin ne on asennettu. Jos rakennusta muutetaan, myös ilmanvaihtojärjestelmä olisi päivitettävä, mikäli muutokset vaikuttavat sen toimintaan. Esimerkiksi, jos toimistorakennusta laajennetaan, ilmanvaihtojärjestelmä tulisi myös mukauttaa uusiin tarpeisiin.

Kiinteistö-/huoltopäälliköillä on tärkeä rooli sekä hyvän sisäilman laadun että tuottavuuden edistämisessä. Heidän tulisi arvioida nykyinen sisäilman laatu perehtymällä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään ja tietoihin liittyen järjestelmän suunnitteluun, asennukseen ja toimintaan. Tietojen pohjalta heidän tulisi luoda rakennukselle sisäilmaprofiili, joka sisältää mahdolliset sisäilmaa pilaavat tekijät.

”Kiinteistöpäälliköt voivat kouluttaa henkilöstöä sisäilman laadun hallinnasta ja laatia ilmaa saastuttavien lähteiden hallintaa koskevia ohjeita. Päälliköiden tulisi ylläpitää niin rakennusta kuin sen ilmanvaihtojärjestelmää, varmistaakseen laadukkaan sisäilman. Tämä tarkoittaa vakiokäyttö- ja kunnossapitokäytäntöjen vahvistamista ja nopeaa reagointia onnettomuustilanteissa, kuten vuodot ja tulvat, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti sisäilman laatuun”, kertoo Wood. "Lopuksi, kiinteistöpäälliköiden tulisi hallita mahdollisia epäpuhtauslähteitä, kuten tupakansavu, pöly ja rakennusjätteet, tuholaistorjuntatuotteiden höyryt ja autotallien pakokaasut." (5)

Sisäilman asiantuntija on paras apu kun haluat parantaa sekä rakennuksesi ilmanlaatua että työntekijöidesi tuottavuutta. Hän antaa sinulle ammattimaiset ilmansuodatusohjeet ilmanlaadun ylläpitämiseksi ja kertoo minkälaiset ilmansuodatusratkaisut olisivat toimivimmat juuri sinun rakennuksessasi.

Lähteet

1) https://lunginstitute.com/blog/oxygen-levels-brain-function/
2) 
https://phys.org/news/2017-05-air-quality-productivity.html
3) 
http://www.fmj.co.uk/breathe-easy-2/
4) 
http://www.triplepundit.com/2017/02/indoor-air-quality-worker-productivity/
5) 
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality

 

Julkaistu maanantai 7. tammikuuta 2019
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö