Årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CAMFIL AB (publ)

Styrelsen i Camfil AB (publ) 556230-1266, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma måndag den 25 mars 2019 klockan 15:00. Plats: Camfil AB, Sveavägen 56 E, 111 34 Stockholm

ANMÄLAN TILL STÄMMAN
Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall:
– Dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken per måndag den 18 mars 2019.
– Dels till bolaget anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast onsdag den 20 mars 2019 klockan 17:00. Anmälan kan göras skriftligen till Camfil AB (publ), Sveavägen 56 E, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 125 00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notarieavdelning måste tillfälligt inregistrera aktierna hos sin förvaltare i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast måndag 18 mars 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut angående a, fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt b, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, c, disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, d, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 9. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden
 10. Styrelseval, och i förekommande fall, revisorsval
 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
 12. Stämmans avslutande

Camfil AB (publ)
Styrelsen